Καταχώριση

Στην καταχώριση αποδεικνύετε ότι ο χειρισμός της ουσίας που αφορά τη δραστηριότητά σας γίνεται με ασφάλεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, διασφαλίζοντας την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Παρέχετε αυτές τις πληροφορίες σε έναν φάκελο καταχώρισης τον οποίο υποβάλετε στον ECHA.

Η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλετε εξαρτάται από την ποσότητα της ουσίας που διαθέτετε στην αγορά, τους κινδύνους που ενέχει η ουσία και το εάν η ουσία χρησιμοποιείται μόνο ως ενδιάμεσο προϊόν στην παρασκευή άλλης ουσίας υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Ο φάκελος καταχώρισης περιλαμβάνει περιγραφή των χρήσεων της ουσίας, των φυσικοχημικών, οικοτοξικολογικών και τοξικολογικών ιδιοτήτων της, και μια αξιολόγηση επικινδυνότητας και κινδύνου που αποδεικνύει με ποιον τρόπο γίνεται ο έλεγχος των κινδύνων που ενέχει η χρήση της ουσίας.

Οι καταχωρίσεις υποβάλλονται σε μορφή IUCLID μέσω ενός εργαλείου που ονομάζεται REACH-IT. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να καταβάλετε τέλος καταχώρισης.

 

 

Η καταχώριση ισχύει για όλες τις ουσίες

Κάθε ουσία πρέπει να καταχωρίζεται ξεχωριστά. Αν θέλετε να καταχωρίσετε μείγματα ουσιών, όπως απορρυπαντικά και βαφές ή αντικείμενα που προορίζονται για να απελευθερώνουν ουσίες, όπως υγρά μαντηλάκια, θα πρέπει να καταχωρίσετε τις επιμέρους ουσίες που εμπεριέχονται στο μείγμα ή το αντικείμενο ξεχωριστά.

Πρέπει να προσδιορίσετε και να ονομάσετε τις ουσίες σας σύμφωνα με ορισμένους κανόνες και κριτήρια, ώστε να μπορείτε να εξακριβώσετε αν οι ουσίες σας είναι ίδιες με αυτές που καταχωρίζουν άλλες εταιρείες. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε κοινή καταχώριση της ουσίας με αυτές τις εταιρείες.

 

Πώς να υποβάλετε κοινή καταχώριση μαζί με άλλες εταιρείες
Πρέπει να υποβάλετε καταχώριση πριν από την παρασκευή ή την εισαγωγή

Πλέον, πρέπει να υποβάλετε καταχώριση για οποιαδήποτε ουσία πριν από την παρασκευή ή την εισαγωγή της εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πριν από την 31η Μαΐου 2018, ο τύπος της ουσίας σας (σταδιακά εισαγόμενη ουσία ή μη σταδιακά εισαγόμενη ουσία) καθόριζε τον χρόνο της υποβολής καταχώρισης. Για όλους τους φακέλους που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου 2018, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να λάβετε έναν αριθμό καταχώρισης πριν ξεκινήσετε την παρασκευή ή την εισαγωγή της ουσίας σας.

 

 

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με αλλαγές στην καταχώριση

Το μεταβατικό σύστημα για την καταχώριση σταδιακά εισαγόμενων ουσιών έληξε την 31η Μαΐου 2018. Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1692 της Επιτροπής διασαφηνίζει με ποιον τρόπο θα πρέπει να καταχωρίζονται οι ουσίες έπειτα από αυτή την ημερομηνία.

1. Υπολογισμός ποσοτήτων ανά ημερολογιακό έτος

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να προσδιορίσετε την υποχρέωσή σας για καταχώριση με βάση τον όγκο της ουσίας που παρασκευάζετε ή εισάγετε ανά ημερολογιακό έτος. Ο υπολογισμός με βάση τον μέσο όρο τριών ετών για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες δεν ισχύει πλέον.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Υποχρεώσεις καταχώρισης».

2. Δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση της προκαταχώρισης

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την προκαταχώριση ως σημείο αφετηρίας για την καταχώριση της ουσίας σας. Αντ’ αυτού, πριν την υποβολή καταχώρισης, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα διερεύνησης στον ECHA.

3. Υποχρέωση για αίτημα διερεύνησης για όλες τις ουσίες

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, ισχύει επίσης η υποχρέωση για αίτημα διερεύνησης στις ουσίες που έχετε προκαταχωρίσει στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί. Εάν σκοπεύετε να καταχωρίσετε οποιαδήποτε ουσία, θα πρέπει να διερευνήσετε με τον ECHA εάν έχει ήδη υποβληθεί η καταχώριση για αυτή την ουσία. Στη συνέχεια θα λάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας των προηγούμενων καταχωριζόντων, εάν υπάρχουν στη βάση δεδομένων, για να σας βοηθήσουν με την κοινοχρησία δεδομένων και τις υποχρεώσεις για κοινή καταχώριση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εύρεση των από κοινού καταχωριζόντων».

4. Οι από κοινού καταχωρίζοντες εξακολουθούν να συνεργάζονται μεταξύ τους

Αν και επισήμως οι συμμετέχοντες των Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ) δεν υποχρεούνται πλέον να αποκρίνονται σε αιτήματα, η υποχρέωση για κοινοποίηση δεδομένων και για από κοινού καταχώριση εξακολουθεί να ισχύει για όλους τους από κοινού καταχωρίζοντες για την ίδια ουσία.

Οι από κοινού καταχωρίζοντες πρέπει πάντα να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κοινοχρησία δεδομένων και για να διασφαλίζουν ότι το κόστος της κοινοχρησίας των πληροφοριών καθορίζεται κατά δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο.

Ο εκτελεστικός κανονισμός συνιστά οι καταχωρίζοντες να χρησιμοποιούν πλατφόρμες πληροφόρησης και επικοινωνίας παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνταν για την καταχώριση των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών έως την 31η Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνεργασία».

5. Μόνο ένας τύπος διαφοράς σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, μπορείτε να υποβάλετε διαφορές σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 27. Η υποβολή διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 30 δεν είναι πλέον δυνατή, ακόμη και στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν την 31η Μαΐου 2018. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτούντες μπορούν να λάβουν άδεια ώστε να αναφερθούν σε όλες τις μελέτες στην καταχώριση (Άρθρο 27), σε αντίθεση με την περίπτωση μόνο των μελετών σε σπονδυλωτά (Άρθρο 30).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνεργασία» > «Διαφορές στην πράξη».

6. Οι μειωμένες απαιτήσεις πληροφοριών εξακολουθούν να υπάρχουν ως δυνατότητα

Οι σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που δεν πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού REACH μπορούν να εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τις μειωμένες απαιτήσεις πληροφοριών όταν υποβάλετε καταχώριση για αυτές στη μικρότερη ποσοτική κατηγορία (1-10 τόνοι ετησίως).

Εάν η ουσία σας πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να επωφελείται από τις μειωμένες απαιτήσεις πληροφοριών, μπορείτε να την καταχωρίσετε υποβάλλοντας τον φάκελο καταχώρισης με πληροφορίες μόνο σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητές της. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε την καταχώρισή σας με τις πλήρεις πληροφορίες που απαιτούνται για την καταχώριση 1-10 τόνων ετησίως, και να αιτηθείτε απαλλαγή τέλους, ώστε να έχετε έκπτωση στο τέλος καταχώρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ποιες πληροφορίες χρειάζεστε» > «Μειωμένες απαιτήσεις πληροφοριών». Αυτή η δυνατότητα ισχύει μόνο για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες.

7. Δήλωση της κατάστασης σταδιακής εισαγωγής της ουσίας σας

Καθώς το μεταβατικό καθεστώς για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες δεν ισχύει πλέον, η δήλωση της κατάστασης σταδιακής εισαγωγής στην καταχώρισή σας δεν απαιτείται πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίζετε να δηλώνετε την κατάσταση σταδιακής εισαγωγής της ουσίας στην καταχώρισή σας στις εξής περιπτώσεις:

  • Εάν καταχωρίζετε σταδιακά εισαγόμενη ουσία η οποία δεν πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ για την μικρότερη ποσοτική κατηγορία (1-10 τόνοι ετησίως) με μειωμένες απαιτήσεις πληροφοριών·
  • Εάν καταχωρίζετε σταδιακά εισαγόμενη ουσία η οποία δεν πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ για την μικρότερη ποσοτική κατηγορία (1-10 τόνοι ετησίως) με τις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών και αιτηθείτε απαλλαγή τέλους·
  • Εάν υποβάλετε αίτημα εμπιστευτικότητας για περίοδο 6 ετών για το όνομα της σταδιακά εισαγόμενης ουσίας σας.

Θα πρέπει να προσδιορίσετε την κατάσταση σταδιακής εισαγωγής της ουσίας σας με βάση τον ορισμό της σταδιακά εισαγόμενης ουσίας. Δεν έχει σημασία εάν έχετε προκαταχωρίσει την ουσία σας ή όχι.

Μια ουσία ορίζεται ως σταδιακά εισαγόμενη ουσία εάν ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο (EINECS). [Ουσίες με αριθμό ΕΚ που έχουν ως πρώτο ψηφίο τον αριθμό 2 ή 3 αναφέρονται στο EINECS.]
  2. Παρασκευάστηκε/ εισάχθηκε σε ένα κράτος μέλος, αλλά δεν κυκλοφόρησε στην αγορά από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, μεταξύ 1ης Ιουνίου 1992 και 31ης Μαΐου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
  3. Κυκλοφόρησε στην αγορά σε ένα κράτος μέλος πριν από την 1η Ιουνίου 2007 από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα και προσδιορίζεται ως «πρώην πολυμερές» (NLP), εφόσον υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. [Ουσίες με αριθμό ΕΚ που έχουν ως πρώτο ψηφίο τον αριθμό 5 είναι ουσίες NLP.]

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ουσία σας είναι μη σταδιακά εισαγόμενη ουσία.