Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταχώριση

Καταχώριση γίνεται όταν υποβάλλετε τεκμηρίωση στον ECHA, η οποία αποδεικνύει ότι ο χειρισμός της ουσίας την οποία υποβάλλετε γίνεται με ασφάλεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, διασφαλίζοντας την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλετε εξαρτάται από την ποσότητα της ουσίας που διαθέτετε στην αγορά, τους κινδύνους που ενέχει η ουσία και το εάν η ουσία χρησιμοποιείται μόνο ως ενδιάμεσο προϊόν στην παρασκευή άλλης ουσίας υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Η τεκμηρίωση πρέπει να παρέχεται σε φάκελο καταχώρισης. Ο φάκελος καταχώρισης περιλαμβάνει περιγραφή των χρήσεων της ουσίας, των φυσικοχημικών, οικοτοξικολογικών και τοξικολογικών ιδιοτήτων της, και μια αξιολόγηση επικινδυνότητας και κινδύνου που αποδεικνύει με ποιον τρόπο γίνεται ο έλεγχος των κινδύνων που ενέχει η χρήση της ουσίας.

Οι καταχωρίσεις υποβάλλονται σε μορφή IUCLID, μέσω ενός εργαλείου που ονομάζεται REACH-IT. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να καταβάλετε τέλος καταχώρισης.

 

 

Η καταχώριση ισχύει για όλες τις ουσίες.

Κάθε ουσία πρέπει να καταχωρίζεται ξεχωριστά. Αν θέλετε να καταχωρίσετε μείγματα ουσιών, όπως απορρυπαντικά και βαφές ή αντικείμενα που ελευθερώνουν ουσίες, πρέπει να καταχωρίσετε τις επιμέρους ουσίες που εμπεριέχονται στο μείγμα ή το αντικείμενο.

Πρέπει επίσης να προσδιορίσετε και να ονομάσετε τις ουσίες σας σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες και κριτήρια, ώστε να μπορείτε να εξακριβώσετε αν οι ουσίες σας είναι ίδιες με αυτές που καταχωρίζουν άλλες εταιρείες. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε κοινή καταχώριση.

 

Πρέπει να υποβάλετε κοινή καταχώριση με άλλες εταιρείες.
Υπάρχουν διάφορες προθεσμίες όσον αφορά την καταχώριση

Πώς να ξεκινήσετε

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1