Πώς να καθορίσετε την κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης

Οι ακόλουθες οδηγίες περιγράφουν βήμα προς βήμα τη διαδικασία προσδιορισμού της κατηγορίας μεγέθους επιχείρησης σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/EΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βήμα 1

Το πρώτο βήμα για τον καθορισμό των στοιχείων βάσει των οποίων εξακριβώνεται το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης είναι να προσδιοριστεί το εάν κατά το χρόνο υποβολής της καταχώρισης στο REACH-IT / υποβολής των εγγράφων για έλεγχο ΜΜΕ δυνάμει του κανονισμού για τα βιοκτόνα, η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη, ή το εάν πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/EΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γενικά:

  • Μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη όταν δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/EΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη όταν κατέχει λιγότερο από το 25% (του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου) άλλης επιχείρησης και εάν καμία άλλη επιχείρηση δεν συμμετέχει σε αυτήν κατά ποσοστό άνω του 25%.
  • Μια επιχείρηση θεωρείται συνεργαζόμενη με άλλη επιχείρηση όταν κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/EΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον το 25%, αλλά όχι περισσότερο από το 50% άλλης επιχείρησης.
  • Μια επιχείρηση θεωρείται ως συνδεδεμένη με άλλη επιχείρηση όταν κατέχει περισσότερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου των εταίρων άλλης επιχείρησης ή/και εάν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ή έχει την ικανότητα να ελέγχει, τις υποθέσεις άλλης επιχείρησης.

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε «όμορες αγορές» (αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη η μία της άλλης).

  • Εάν το 25% ή παραπάνω του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή από κοινού, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, η επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ.

Από αυτόν τον κανόνα εξαιρούνται οι επενδυτές που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος της σύστασης, όπως πανεπιστήμια ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν υπό καθεστώς δημόσιου φορέα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας. Οι επενδυτές αυτοί μπορούν να συμμετέχουν σε μια επιχείρηση κατά ποσοστό από 25% έως και 50% χωρίς να χάνουν την ιδιότητά τους ως ΜΜΕ.

Συνέχεια στο βήμα 2

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)