Προσδιορισμός ουσιών

Προσδιορισμός ουσιών

Ο κανονισμός REACH, ο κανονισμός για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (CLP) και ο κανονισμός για τα βιοκτόνα επικεντρώνονται κυρίως στις ουσίες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, πρέπει να υποβάλλετε φάκελο καταχώρισης για κάθε χημική ουσία που παρασκευάζετε ή εισάγετε. O σαφής και ακριβής προσδιορισμός της ουσίας αποτελούν το θεμελιώδες στοιχείο κάθε φακέλου που υποβάλλετε.

Η ακριβής ταυτότητα της ουσίας αποτελεί σημαντικό σημείο αφετηρίας για την καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, αλλά και για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό CLP και με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα. Επιτρέπει, επίσης, τον ορθό προσδιορισμό των επιβλαβών ουσιών, και ως εκ τούτου τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων μέτρων διαχείρισης κινδύνου για τον έλεγχο της υγείας του ανθρώπου και των περιβαλλοντικών κινδύνων από τις ουσίες αυτές.

Πώς να ξεκινήσετε

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.