Απαιτήσεις πληροφοριών: 10 έως 100 τόνοι ετησίως

Για να καταχωρίσετε μια ουσία στην ποσοτική κατηγορία 10 έως 100 τόνων, θα πρέπει να παράσχετε τις πληροφορίες που ορίζονται στη Στήλη 1 των Παραρτημάτων VII και VIΙΙ του κανονισμού REACH, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα φυσικοχημικά δεδομένα και τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες. Στη Στήλη 2 ορίζονται οι δυνατότητες προσαρμογής για τις συγκεκριμένες ιδιότητες. Το σύνολο των απαιτούμενων τυπικών πληροφοριών ενδέχεται επίσης να προσαρμόζεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που περιέχονται στο παράρτημα ΧΙ.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταγράψετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας (CSA) σε μια έκθεση χημικής ασφάλειας (CSR) όπως απαιτείται από το παράρτημα Ι του κανονισμού REACH. Οι συν-καταχωρίζοντες θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους εάν ο κύριος καταχωρίζων θα υποβάλει κοινή CSR ή εάν ο κάθε καταχωρίζων θα υποβάλει τη δική του CSR ξεχωριστά. Επίσης, συνιστάται να συμφωνήσετε με τους συν-καταχωρίζοντές σας σχετικά με την κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση.

Τα αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την ταξινόμηση και την αξιολόγηση PBT/vPvB είναι καθοριστικά στοιχεία μιας καλής έκθεσης χημικής ασφάλειας, καθώς η αξιολόγηση της έκθεσης και ο χαρακτηρισμός κινδύνου προκύπτουν από την ταξινόμηση και την ικανοποίηση των κριτηρίων PBT/vPvB.

Η υποχρέωση εκπόνησης πρότασης δοκιμής ισχύει επίσης όταν οι δυνητικοί καταχωρίζοντες προτείνουν, κατ᾽ εφαρμογή των κανόνων της στήλης 2 των παραρτημάτων, τη διεξαγωγή των δοκιμών (ανώτερης βαθμίδας) των παραρτημάτων IX ή X ως εναλλακτική προσέγγιση για τις τυπικές απαιτήσεις των παραρτημάτων VII και VIII.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)