Απαιτήσεις πληροφοριών: 10 έως 100 τόνοι ετησίως

Για να καταχωρίσετε μια ουσία που παρασκευάζεται ή εισάγεται σε ποσότητες 10 έως 100 τόνων ετησίως, θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις φυσικοχημικές, τις τοξικολογικές και τις οικοτοξικολογικές ιδιότητές της. Λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται στα παραρτήματα VII και VIII.

Βάσει των δεδομένων που διαθέτετε, ο στόχος σας είναι να συμφωνήσετε με τους συν-καταχωρίζοντες την κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση για την ουσία σας.

Επιπλέον, θα πρέπει να τεκμηριώσετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας σε έκθεση χημικής ασφάλειας. Στο παράρτημα Ι του κανονισμού REACH ορίζονται οι γενικές διατάξεις για την κατάρτιση εκθέσεων χημικής ασφάλειας.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)