Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρηματοδότηση και αναζήτηση τεχνικής υποστήριξης

Τα έργα βιώσιμης χημείας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών χρηματοδοτούνται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς οργανισμούς χρηματοδότησης. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από ερευνητικά και τεχνικά ιδρύματα.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα παροχής τεχνικής υποστήριξης καθώς και τα έργα που είναι διαθέσιμα στην ΕΕ.

Μπορείτε να ενημερώσετε τον ECHA σχετικά με άλλα ιδρύματα και μηχανισμούς παροχής χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο που θα βρείτε σε αυτήν τη σελίδα.

Contact list

 

European Union

LIFE Programme

 

Type of support
Financial
Description
The Life Programme can provide funding for testing, demonstration and ‘close to market’ projects in relation with substitution of hazardous chemicals. The Life Programme is very open in terms of eligible beneficiaries and project types and structures.
Web address
http://ec.europa.eu/environment/life/

Horizon 2020

 

Type of support
Financial
Description
Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020). It will be succeeded by even more ambitious €100 billion Horizon Europe programme. It can cover innovative projects in relation with substitution of hazardous chemicals.
Web address
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

European Investment Bank (EIB)

 

Type of support
Financial/technical
Description
The European Investment Bank provides finance and technical expertise for sustainable investment projects that contribute to EU policy objectives.
Web address
http://www.eib.org/en/projects/regions/med/funding/index.htm

COSME

 

Type of support
Financial
Description
COSME enables small and medium-sized enterprises (SMEs) to access finance in all phases of their lifecycle – creation, expansion, or business transfer.
Web address
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

 

Austria

Austrian Research Promotion Agency (FFG)

 

Type of support
Financial
Description
The FFG is the national funding agency for applied research. More than half of project funding managed by the FFG goes to industrial research.
Web address
www.ffg.at

Austrian Science Fund (FWF)

 

Type of support
Financial
Description
The FWF supports the ongoing development of Austrian science and basic research.
Web address
www.ffg.at

Austrian Wirtschaftsservice GmbH (AWS)

 

Type of support
Financial
Description
The AWS is the development bank for the Republic of Austria. It supports the RTI agendas of start-ups, SMEs and large established enterprises in the form of subsidies, low-interest loans, liabilities and guarantees.
Web address
www.aws.at

Environment Agency Austria (Umweltbundesamt)

 

Type of support
Technical
Description
The Environment Agency Austria is Austria's most important environmental expert organisation institution and one of Europe's leading environmental consultants.
Web address
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING GMBH

 

Type of support
Technical
Description
KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING GMBH manages funding initiatives. It implements customized funding projects for climate and environmental protection.
Web address
www.umweltfoerderung.at/

 

Belgium

Research Foundation Flanders (FWO)

 

Type of support
Financial
Description
FWO supports fundamental and strategic research.
Web address
www.fwo.be

Fund for Scientific Research (FNRS)

 

Type of support
Financial
Description
FNRS has developed a large range of funding instruments which match the needs of research. They are implemented in accordance with a "bottom-up" approach; all scientific domains are encouraged, within the context of initiatives presented by the researchers and selected in accordance with evaluation procedures based on "peer review".
Web address
www1.frs-fnrs.be

Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO)

 

Type of support
Financial/technical
Description
VLAIO helps companies with the start-up of their activities, the growth and continuity of their business as well as with the search for the right location, information on permits, financing, investments in innovation and ecological technologies, and other topics.
Web address
www.vlaio.be

Wallonia Public Service Economy, Work, Education and Research – DGO6

 

Type of support
Financial
Description
DGO6 supports research, development and innovation in the Wallonia-based companies , research centres and universities.
Web address
https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/instituts/dgo6.html

Greenwin

 

Type of support
Financial
Description
One of the six triple helix innovation clusters set forth by the Wallonia Government in Belgium. Its mission is to promote innovation in environmental technologies and to foster the development of ambitious collaborative projects in R&D, industrial investment or skills development, with an objective of economic growth for industrial members and of job creation in Wallonia.
Web address
www.greenwin.be

Catalisti

 

Type of support
Technical/Consulting
Description
Catalisti, the cluster for Chemistry and Plastics, will primarily serve companies in Flanders by building partnerships between individual companies as well as with research institutions, sector associations and governments. By being a central and neutral partner, companies can concentrate on their core business and use the cluster to easily stay connected with all appropriate authorities.
Web address
catalisti.be

SRIW

 

Type of support
Financial
Description
SRIW develops a wide range of tailored solutions to support all types of project: business creation, development through innovation or investment, organic growth requiring an increase in working capital, acquisitions, establishment of a subsidiary in Wallonia, Belgium or abroad, new markets, transfers and so on.
Web address
www.sriw.be

SOWALFIN

 

Type of support
Financial
Description
SOWALFIN facilitates access to financing for SMEs in Wallonia region.
Web address
www.sowalfin.be/

Novallia

 

Type of support
Financial
Description
NOVALLIA advises and financially supports SMEs in Wallonia region that develop an innovative project, regardless of the sector.
Web address
www.novallia.be/

Essenscia Innovation Fund

 

Type of support
Financial
Description
The Innovation Fund is a private financing fund for innovative projects in the field of chemistry and life sciences.
Web address
innovationfund.eu/

AEI

 

Type of support
Financial
Description
Provides a host of funding mechanisms for SMEs.
Web address
www.aei.org

 

Denmark

The Danish Eco-Innovation Program (MUDP)

 

Type of support
Financial
Description
The main purpose of the MUDP Program is to support the development and application of new environmental and resource efficient solutions addressing prioritized environmental challenges.
Web address
www.eng.ecoinnovation.dk/the-danish-eco-innovation-program/

Innovationsfonden

 

Type of support
Financial
Description
Innovation Fund Denmark invests in new knowledge and technology creating growth and employment in Denmark.
Web address
www.innovationsfonden.dk

Danish Agency for Science, Technology and Innovation

 

Type of support
Financial/technical
Description
Supports and facilitates processes related to science, technology and innovation.
Web address
www.en.fi.dk

Danish National Research Foundation (DNRF)

 

Type of support
Financial
Description
The Danish National Research Foundation funds frontline, curiosity-driven research of the highest quality in Denmark.
Web address
www.dg.dk

Danish Council for Independent Research

 

Type of support
Financial
Description
Funds specific research activities.
Web address
www.ufm.dk

Kemi i Kredsløb

 

Type of support
Financial
Description
Kemi i Kredsløb is a partnership that aims at reducing the use of harmful chemicals in products. Its budget for substitution projects from 2015 to 2018 amounted to about 3.5 million EUR. Its main focus is on Candidate List substances and substances on Danish list of Undesirable substances.
Web address
www.kemiikredsloeb.com/

The Danish Green Investment Fund

 

Type of support
Financial
Description
The fund is provided with up to DKK 5 billion of loan capital to invest in various projects facilitating the sustainable development of society. Environmental considerations and commercial business are two sides of the same coin.
Web address
http://gronfond.dk/

Green Development and Demonstration Program (GUDP)

 

Type of support
Financial
Description
GUDP supports development, demonstration and networking projects that develop and/or demonstrate business oriented thinking in the Danish food industry through green transition that simultaneously supports both environmental sustainability and economic sustainability.
Web address
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/

 

Finland

Business Finland

 

Type of support
Financial
Description
Business Finland was created on January 1 2018 by the merger of two organizations: Finpro, which offered services for internationalization, investments and tourism promotion, and Tekes, which offered funding for innovation activities. Business Finland provides funding for research, development and innovation activities.
Web address
www.businessfinland.fi

Academy of Finland (AKA)

 

Type of support
Financial
Description
The Academy of Finland funds cutting-edge and innovative research aiming at significant scientific breakthroughs.
Web address
www.aka.fi

Finnvera

 

Type of support
Financial
Description
Finnvera provide its clients with loans, guarantees, venture capital investments and export financing services.
Web address
www.finnvera.fi

 

France

French National Research Agency (ANR) (LMT)

 

Type of support
Financial
Description
ANR is a French institution tasked with funding scientific research
Web address
www.agence-nationale-recherche.fr

National Center for Scientific Research (CNRS)

 

Type of support
Financial/technical
Description
CNRS is the largest fundamental science agency in Europe.
Web address
www.cnrs.fr

BPI France

 

Type of support
Financial
Description
BPI France provides assistance and financial support to small and medium-sized enterprises, facilitating access to banks and equity capital investors, in particular during the high-risk phases. Among other things, it has developed a product called Prêt pour l’innovation (PPI), through which it offers reduced interest rates and collateral requirements to innovative SMEs. It also runs the programme called Competitiveness Clusters Management Programme (PSPC), which supports collaborative research and development projects.
Web address
http://www.bpifrance.fr/

Crédit Impôt Recherche (CIR)

 

Type of support
Financial
Description
CIR (Research Tax Credit) is a generic measure to support companies' research and development (R&D) activities. Companies that incur basic research and experimental development expenditures can benefit from the CIR scheme by getting tax deductions under certain conditions.
Web address
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23533

Crédit Impôt Innovation

 

Type of support
Financial
Description
The innovation tax credit is a tax measure reserved for small and medium-sized enterprises. SMEs can benefit from a tax credit of up to 20% for the expenses incurred for the design and implementation of prototypes or pilot installations of a new product.
Web address
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation

Fonds Unique Interministériel (FUI)

 

Type of support
Financial
Description
The Fonds Unique Interministériel (FUI) funds collaborative research and development projects. The FUI supports collaborative applied-research projects to develop products, processes or services likely to be placed on the market in the short or medium term, usually five years.
Web address
http://competitivite.gouv.fr/les-financements-des-projets-des-poles/les-appels-a-projets-de-r-d-fui-375.html

 

Germany

German Research Foundation (DFG)

 

Type of support
Financial
Description
The DFG is the largest independent research funding organisation in Germany.
Web address
www.dfg.de

Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

 

Type of support
Financial
Description
The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) supports innovative projects and ideas in research through targeted funding programmes.
Web address
www.bmbf.de

Federal Funding Advisory Service

 

Type of support
Financial/technical
Description
The Federal Funding Advisory Service on Research and Innovation is the central point of contact for any questions concerning research and innovation funding.
Web address
www.foerderinfo.bund.de/en/funding-advisory-service-1799.php

ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand)

 

Type of support
Financial
Description
ZIM is a funding programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) with business operations in Germany which want to develop new or significantly improve existing products, processes or technical services.
Web address
www.zim-bmwi.de

Project Management Jülich

 

Type of support
Financial
Description
Project Management Jülich coordinates research and innovation funding programmes in the areas of biotechnology, energy, materials technologies, environment and sustainability, marine and polar research, navigation and marine technology, technology transfer and start-up companies, as well as regional technology platforms and clusters.
Web address
www.ptj.de

 

Italy

Tax Credit for R&D (Ministry for Economic Development)

 

Type of support
Financial
Description
Tax Credit for R&D is aimed at companies intending to invest in fundamental research, industrial research and experimental development in the period from 2017 to 2020. The measure provides the possibility of obtaining a tax relief in the form of a tax credit of 50%. The bonus is accessible to all companies, regardless of company size, legal form, sector of activity and accounting system adopted.
Web address
www.mise.gov.it [IT]
 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/investimenti_impresa_40_eng.pdf [PDF] [EN]

Nuova Sabatini (Ministry for Economic Development)

 

Type of support
Financial/technical
Description
Nuova Sabatini is aimed at supporting businesses requesting bank loans to invest in new capital goods, machinery, plant, factory equipment for use in production and digital technologies (hardware and software).
Web address
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini [IT]

Hyper and Super Depreciation Allowance (Ministry for Economic Development)

 

Type of support
Financial
Description
Hyper and Supper Depreciation Allowance is aimed at offering incentives to companies that invest in new capital goods, tangible assets and intangible assets (software and IT systems) for the technological and digital transformation of their production processes.
Web address
hhttp://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento/ [IT]

Guarantee fund for SMEs (Ministry for Economic Development)

 

Type of support
Financial
Description
Guarantee fund for SMEs is aimed at supporting businesses and professionals in obtaining sufficient guarantees for accessing bank loans
Web address
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi [IT]

Innovation Agreements (Ministry for Economic Development)

 

Type of support
Financial
Description
Innovation Agreements are aimed at providing financial support to industrial research and experimental development projects for the creation of new products, processes or services or the significant improvement of existing products, processes or services, in line with the technologies identified by the European Union Framework Program for Research and Innovation 2014 - 2020 "Horizon 2020".
Web address
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione [IT]

LIFE Programme (Ministry for the Environment, Land and Sea)

 

Type of support
Financial
Description
LIFE is the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and climate action projects throughout the EU. The Programme considers support activities for the implementation of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation) as a priority.
Web address
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020

Functional funding for REACH regulation (Ministry of Health)

 

Type of support
Financial
Description
Functional funding for REACH regulation is aimed at supporting REACH implementation in Italy. Among the tasks of the Italian Competent Authority for REACH Regulation (Ministry of health, DG for Health prevention) there is the promotion of research project aiming at substitution of SVHCs. On a yearly basis the Italian CA may finance a public institution proposing a research projects with such specific objective.
Web address
www.salute.gov.it

 

Lithuania

Research Council of Lithuania (LMT)

 

Type of support
Financial
Description
LMT provides programme-based R&D funding.
Web address
www.lmt.lt

Agency for Science, Innovation and Technology (MITA)

 

Type of support
Financial
Description
MITA is the main governmental institution responsible for the implementation of innovation policy in Lithuania. Among other things it provides a host of funding schemes.
Web address
www.mita.lt

 

Luxembourg

National Research Fund (FNR)

 

Type of support
Financial
Description
The Luxembourg National Research Fund (FNR) is the main funder of research activities in Luxembourg
Web address
www.fnr.lu

National Agency for Innovation and Research (Luxinnovation)

 

Type of support
Financial
Description
Luxinnovation is a key partner for companies looking to engage in innovative activities in Luxembourg.
Web address
www.luxinnovation.lu

 

Netherlands

The NWO Innovation Fund

 

Type of support
Financial
Description
The NWO Innovation Fund for Chemistry has been established to stimulate chemical innovation. It provides funding for cooperation in research projects between universities and companies, from SMEs to large multinationals. Companies with a knowledge and innovation question collaborate with universities that can offer solutions with their knowledge and expertise. The Fund offers support through four types of projects, from small to large: KIEM, LIFT, TA and CHIPP.
Web address
www.nwo.nl

Top Sector Chemistry

 

Type of support
Financial/technical
Description
The Top Sector Chemistry stimulates and facilitates public-private partnerships between industry and knowledge institutions to help shape and implement the plans deriving from these ambitions. There are various means of supporting companies in their innovation activities, such as InnovatieLink and ChemieLink. InnovationLink offers SMEs practical solutions and support for innovation issues such as providing funding suggestions, finding necessary labs, facilities and equipment for conducting R&D work. ChemieLink helps entrepreneurs in the chemical industry who want to innovate by finding the locations with the right facilities and equipment.
Web address
www.topsectorchemie.nl/loket/pps

MIT

 

Type of support
Financial
Description
The aim of the MIT scheme is to stimulate innovation in small and medium-sized enterprises across regional borders. Offered by Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). The MIT scheme has the following instruments: consultancy projects, feasibility projects, R & D collaboration projects, and network activities.
Web address
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

 

Nordic countries

Nordic Investment Bank (NIB)

 

Type of support
Financial
Description
NIB finances projects that improve competitiveness and the environment of the Nordic and Baltic countries. The Bank offers long-term loans and guarantees on competitive market terms to its clients in the private and public sectors.
Web address
www.nib.int

The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

 

Type of support
Financial
Description
NEFCO provides results-based green financing. NEFCO’s green financing is targeted at small and medium-sized projects (SMPs) with demonstration value.
Web address
https://nefco.org/

The Nordic Project Fund (Nopef)

 

Type of support
Financial
Description
Nopef currently funds feasibility studies related to green growth for Nordic small and medium-sized companies (SMEs) and administers a portfolio of 150 active projects. Nopef is administered by the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) and is financed through an annual budget from the Nordic Council of Ministers.
Web address
nopef.com

 

 

Portugal

State Laboratories

The National Laboratory of Energy and Geology (LNEG)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The National Laboratory of Energy and Geology (LNEG) is an R&D institution promoting and supporting sustainable research.
Web address
www.lneg.pt

National Institute for Agricultural and Veterinary Research (INIAV)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The INIAV implements research activities in the agronomic and veterinary fields.
Web address
www.iniav.pt

Nuclear and Technological Campus

 

Type of support
Technical and scientific
Description
Provides technical and scientific support in the fields of Nuclear safety and radiology protection.
Web address
www.itn.pt

National Laboratory for Civil Engineering (LNEC)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The LNEC carries out research in all fields of civil engineering.
Web address
www.lnec.pt
Associate Laboratories Portugal

Centre for Biotechnology and Fine Chemistry (CBQF)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The CBQF is a Research Centre specialised in biotechnology and fine chemistry. Since 2004 the CBQF has enjoyed the status of Associate Laboratory.
Web address
www.cbqf.esb.ucp.pt
Portugal

Centre for Research in Ceramics and Composite Materials (CICECO)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The CICECO was created in March 2002 at the University of Aveiro, Portugal, with the mission of developing the scientific and technological knowledge necessary for the innovative production and transformation of ceramics and organic-inorganic hybrids and materials for a sustainable development.
Web address
www.ciceco.ua.pt

Institute of Chemical and Biological Technology (ITQB)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
ITQB NOVA is a scientific research and advanced training institute of the Universidade NOVA de Lisboa.
Web address
www.itqb.unl.pt/

Laboratory of Separation and Reaction Engineering (LSRE)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
LSRE-LCM is an Associate Laboratory striving to contribute towards the development of scientific and technological know-how in the Chemical Engineering areas of Separation and Reaction Processes, Product Engineering, Catalysis and Carbon Materials, Thermodynamics and Environmental Engineering.
Web address
https://lsre-lcm.fe.up.pt/

Chemistry and Technological Network

 

Type of support
Technical and scientific
Description
Associate Laboratory specialised in the fields of Chemistry, Biochemistry, Chemical Engineering and Biotechnology, Pharmacology and Food Science and Technology.
Web address
www.requimte.pt

Institute of Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication (I3N)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
I3N is one of the major Portuguese institutions in the area of nanosciences and nanotechnologies.
Web address
www.i3n.org/

Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics (LAETA)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
LAETA’s mission is to establish a research and development network with engineering know-how in all fields contributing to transports and energy and aerospace that will promote partnerships with SMEs, European consortia, national and international entities involved in regulation and standardization and public and private institutions involved in R&D in order to transfer new technologies, to implement new engineering procedures of project, design, manufacturing and testing of products and to promote the dissemination of knowledge and the education and training of technicians and engineers to overcome existing lacks in education and to acquire new competences.
Web address
www.idmec.ist.utl.pt/laeta/

Technological centres Portugal

Technological center for the metal working industry (CATIM)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CATIM contributes to innovation and competitiveness of national metal industries and similar or complementary sectors.
Web address
www.catim.pt/

Technological Center for the Mouldmaking, Special Tooling and Plastic Industries (CENTIMFE)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CEENTIMFE engages in activities ranging from technical assistance, support and technology transfer, to specialized training.
Web address
www.centimfe.com

Technological Center for the Natural Stone of Portugal

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CEVALOR offers technical and technological support for the mould and special and plastic tool industries.
Web address
www.cevalor.pt

Technological Centre for the Textile and Clothing Industries of Portugal (CITEVE)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CITEVE is a Technological Institute which provides technological support and services to companies acting in the textile & clothing business.
Web address
https://www.citeve.pt/

Footwear Technology Centre of Portugal (CTCP)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CTCP provides technological support and services to companies acting in the footwear industry. It operates two testing laboratories. The main aim of the laboratory is to support companies in the management and checking of its raw materials, components, finished products and industrial processes, as well as meet the demands of its customers.
Web address
https://www.ctcp.pt/

Technological Centre for Cork (CTCOR)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CTCOR is a non-profit research laboratory that plays an important role in defining standards for the Portuguese cork industry.
Web address
www.ctcor.com

Technological Centre of Ceramic and Glass (CTCV)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CTCV is an Entity of the Scientific and Technological System and Sectorial Standardization Body. It is composed of a multidisciplinary team with solid scientific and technical skills in different areas of knowledge.
Web address
www.ctcv.pt

Technological Center for the Leathers Industry (CTIC)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The CTIC is a technological center, which promotes a technological innovation in the national tannery industry.
Web address
www.ctic.pt

Technological Center for the Wood and Furniture Industry (CTIMM)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CTIMM is a technology center promoting innovation in the wood and furniture industry. It provides technical, technological and laboratory assistance.

Technology Transfer Centres Portugal

Association for the Technological Innovation and Quality (AEMITEQ)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
AEMITEQ is a private technology institute supporting the industry in the field of chemistry and chemical quality control. Its laboratory facilities implement programmes in analytical chemistry.
Web address
www.aemiteq.pt

Association for the Faculty of Biotechnology of the Portuguese Catholic University (AESBUC)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The School of Biotechnology carries out research in the fields of Biotechnology, focusing on applied biotechnology with emphasis on food, the environment and the consumer health. It focuses its activities on food safety and the management of risks. These activities involve biomaterial studies; chemical and enzymatic catalysis; microbial taxonomy, physiology and ecology; automatic methods of analysis and monitoring; applied statistics; bioreactor engineering; and modelling and process optimization.
Web address
www.esb.ucp.pt

Biomass Centre for Energy

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The Biomass Centre for Energy is a non-profit, privately owned, scientific and technical association for technological support and development. CBE’s laboratories develop its activities in sample preparation, physicochemical characterization and development of R&D work in the field of solid biofuels.
Web address
www.centrodabiomassa.pt

Institute of Welding and Quality (ISQ)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
ISQ is a private, independent entity with 50 years of history, providing inspection, testing, training and technical consulting services.
Web address
www.isq.pt

RAIZ - Forest and Paper Research Institute

 

Type of support
Technical and scientific
Description
RAIZ carries out research and provides specialized services and consulting for the development of innovative solutions that promote a new bioeconomy.
Web address
raiz-iifp.pt

BIOCANT - Technology Transfer Association

 

Type of support
Technical and scientific
Description
BIOCANT – Biotechnology Innovation Center – is a non-profit association for the applied research and development in Life Sciences. The Center drives technology transfer between fundamental research centres of known competence and biotech companies.
Web address
www.biocant.pt

Centre for Waste Valorisation (CVR)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
CVR-Centre for Waste Valorisation is a non-profit institution that offers research, scientific analysis and actual application services in the waste valorisation area.
Web address
www.cvresiduos.pt

Innovation in Polymer Engineering (PIEP)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
PIEP is a technological institute specialized in R&D of natural and synthetic polymers. Its areas of expertise are: Development, optimization of formulations and composition of materials; Bioplastics; Nanomaterials; Transformation and composition of rubber and elastomers, foams and polymeric adhesives; Thermosetting and thermoplastic composites; conductive polymers; and Recycling and recovery of waste plastic.
Web address
www.piep.pt

New Technologies Institutes Portugal

Institute of Experimental Biology and Technology (IBET)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
IBET is a private not for profit research intensive SME in the area of biotechnology and life sciences. iBET was established in 1989 and bridges university and industry research, by establishing partnerships particularly in the areas related to Health & Pharma and Food & Health (in particular concerning agro-industry).
Web address
www.ibet.pt/

TEC LABS- Innovation Center

 

Type of support
Technical and scientific
Description
TEC LABS is the hub of all the initiatives of entrepreneurship based on science and technology of the Faculty of Sciences of University of Lisboa. It provides technical support for start-ups and supports knowledge transfer.
Web address
teclabs.pt

Polymer Science and Technology Institute (ICTPOL)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
ICTPOL was founded in 1990 in order to assemble the main groups involved in the Research and Development (R&D) of Polymeric Materials in Portugal in order to improve this activity and create technological support infrastructures for the companies dealing with polymers in Portugal.
Web address
www.ictpol.com

Institute of Science and Innovation in Mechanical and Industrial Engineering (INEGI)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
NEGI is a Research and Technology Organization (RTO), bridging the University – Industry gap and focused on applied Research and Development, Innovation and Technology Transfer activities for the industry.
Web address
www.inegi.pt

Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESC TEC)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
INESC TEC is a private non-profit research institution, dedicated to scientific research and technological development, technology transfer, advanced consulting and training, and pre-incubation of new technology-based companies.
Web address
www.inesctec.pt

INOV-INESC Innovation

 

Type of support
Technical and scientific
Description
INOV-INESC has its disposal the biggest national technological infrastructure in the field of the Information Technology, Electronics and Communications.
Web address
www.inov.pt

Azores Institute of Technological Innovation (INOVA)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
INOVA - Institute of Technological Innovation of the Azores is a non-profit association, founded in 1988. It promotes the exercise of scientific research and technological development, focusing on providing services in the field of innovation and development of modern technologies, in collaboration with organizations, companies and public and private institutions.
Web address
www.inovacores.pt

Pedro Nunes Institute (IPN)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
Created in 1991 through a University of Coimbra initiative, Instituto Pedro Nunes (IPN) is a private non-profit organisation which promotes innovation and the transfer of technology, establishing the connection between the scientific and technological environment and the production sector.
Web address
https://www.ipn.pt/

Centre of Technology and Systems (CTS)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The Centre of Technology and Systems (CTS) aims to develop theoretical and applied research and encourages technology transfer mostly supported by spin offs and deep involvement in international R&D projects.
Web address
www.uninova.pt

Centre of Excellence in Microelectronics Optoelectronics and Processes (CEMOP)

 

Type of support
Technical and scientific
Description
The Centre (CEMOP) is specially equipped for Research & Development, service providing and training activities in five main areas: microelectronic and optoelectronic devices' conception/production technologies and processes; tribologic and optic coatings; system project and conception; material and device characterization; and also device simulation/modelling.
Web address
www.uninova.pt

Foundation for Science and technology (FCT)

 

Type of support
Financial
Description
FCT supports the scientific community and companies in Portugal through a range of funding schemes.
Web address
www.fct.pt/

National Agency of Innovation (ANI)

 

Type of support
Financial
Description
ANI is the Portuguese National Innovation Agency promoting innovation through research funding.
Web address
https://ani.pt

Institute to Support Small and Medium Sized companies (IAPMEI)

 

Type of support
Financial
Description
IAPMEI acts under the authority of the Minister of Economy, Innovation and Development, and has the mission to facilitate and assist SMEs in their innovation strategies and international growth, increase productivity and competitiveness, strengthen skills and capacity of management and access to financial markets, alongside the promotion of entrepreneurship.
Web address
www.iapmei.pt/

 

Slovakia

Slovak Research and Development Agency (SRDA)

 

Type of support
Funding
Description
The Slovak Research and Development Agency is the only national grant agency established in order to support research and development in Slovakia by granting financial means from the State Budget
Web address
www.apvv.sk

Research and Development Agency (VEGA)

 

Type of support
Funding
Description
VEGA is an internal grant system of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences for education sector and the Slovak Academy of Sciences
Web address
www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA)

 

Type of support
Funding
Description
SIEA implements measures supported by the Structural Funds of the European Union. It supports research and development activities, and innovative technologies development.
Web address
www.siea.sk

Research Agency

 

Type of support
Funding
Description
Research Agency (originally ASFEU, was established on 1 January 2007) on July 1, 2015 changed its name to Research Agency. In the programme period 2014 - 2020 it performs the main task - ensuring the assistance implementation process from the European Structural and Investment Funds.
Web address
www.vyskumnaagentura.sk/sk/

 

Sweden

Swedish Research Council (VR)

 

Type of support
Financial
Description
The Swedish Research Council allocates around SEK 6,4 billion in funding for basic research.
Web address
www.vr.se

Swedish Foundation for Strategic Research (SSF)

 

Type of support
Financial
Description
SSF supports research in science, engineering and medicine. Its three main priority areas are: 1) information, communication and systems technologies (ICT); 2) life sciences with a focus on technologies and bioengineering; 3) materials research with a focus on new and better functionality and production.
Web address
stratresearch.se

Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA)

 

Type of support
Financial
Description
VINNOVA manages programmes for strengthening Sweden’s innovativeness. Some of the programmes involve funding of research. In other cases it involves companies applying for funds for their development projects.
Web address
www.vinnova.se

The Swedish Research Council Formas

 

Type of support
Financial/technical
Description
Formas supports basic and needs-driven research in the fields of environment, land-based industries and spatial planning.
Web address
www.formas.se

The Foundation for Strategic Environmental Research (MISTRA)

 

Type of support
Financial
Description
MISTRA supports research of strategic importance to the environment and society.
Web address
www.mistra.org

Υποβολή μέσω διαδικτυακού εντύπου

Χρησιμοποιώντας το παρακάτω διαδικτυακό έντυπο μπορείτε να υποβάλετε τις πληροφορίες σας σχετικά με τους υφιστάμενους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης που σχετίζονται με έργα υποκατάστασης επικίνδυνων χημικών ουσιών στην ΕΕ.

Categories Display


Route: .live1