Απαιτήσεις πληροφοριών: 1 έως 10 τόνοι ετησίως

Για να καταχωρίσετε μια ουσία στην ποσοτική κατηγορία 1 έως 10 τόνων, θα πρέπει να παράσχετε τις πληροφορίες που ορίζονται στη Στήλη 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού REACH, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων φυσικοχημικών δεδομένων, τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών πληροφοριών, εκτός εάν οι απαιτήσεις δεν ισχύουν για την ουσία σας. Στη Στήλη 2 ορίζονται οι δυνατότητες προσαρμογής για τις συγκεκριμένες ιδιότητες. Το σύνολο των απαιτούμενων τυπικών πληροφοριών ενδέχεται επίσης να προσαρμόζεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που περιέχονται στο παράρτημα ΧΙ.

Η υποχρέωση εκπόνησης πρότασης δοκιμής ισχύει επίσης όταν οι δυνητικοί καταχωρίζοντες προτείνουν, κατ᾽ εφαρμογή των κανόνων της στήλης 2 των παραρτημάτων, τη διεξαγωγή των δοκιμών (ανώτερης βαθμίδας) των Παραρτημάτων IX ή X ως εναλλακτική προσέγγιση για τις τυπικές απαιτήσεις των Παραρτημάτων VII και VIII.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)