Απαιτήσεις πληροφοριών: 1 έως 10 τόνοι ετησίως

Για να καταχωρίσετε μια ουσία που παρασκευάζεται ή εισάγεται σε ποσότητες 1 έως 10 τόνων ετησίως, θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις φυσικοχημικές, τις τοξικολογικές και τις οικοτοξικολογικές ιδιότητές της - εκτός εάν η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την ουσία σας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις διατίθενται στο παράρτημα VII του κανονισμού REACH.

Βάσει των δεδομένων που διαθέτετε, ο στόχος σας είναι να συμφωνήσετε με τους συν-καταχωρίζοντες την κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση για την ουσία σας.

Εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι η ουσία σας έχει προβλεπόμενο χαμηλό κίνδυνο, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις περιορισμένες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που ισχύουν σε αυτή την περίπτωση και να υποβάλετε μόνο τις φυσικοχημικές πληροφορίες (που απαριθμούνται στο τμήμα 7 του παραρτήματος VII).

Εναλλακτικά, εάν υποβάλετε την καταχώριση για ποσότητα 1 έως 10 τόνων ετησίως με την πλήρη σειρά πληροφοριών που απαριθμούνται στο παράρτημα VII, δεν είναι απαραίτητο να καταβάλλετε τέλος καταχώρισης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ζητήσετε εξαίρεση από την καταβολή τέλους κατά τη δημιουργία του φακέλου σας στο IUCLID. Ωστόσο, εάν η ουσία σας πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ δεν ισχύει η απαλλαγή από τα τέλη και υποχρεούστε να καταβάλλετε τέλη καταχώρισης.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)