Predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev

Kdo lahko vloži namere in dokumentacijo za usklajeno razvrstitev in označitev?

Pristojni organi države članice lahko predlagajo:

  • novo usklajeno razvrstitev in označitev (CLH),
  • pregled obstoječe usklajene razvrstitve in označitve za katero koli snov, ki spada v področje uporabe uredbe CLP (člen 37(1)), ali
  • usklajeno razvrstitev in označitev aktivnih snovi v biocidnih pripravkih ali fitofarmacevtskih sredstvih.

Proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki lahko predlagajo usklajeno razvrščanje in označevanje za snovi:

  • ki niso aktivne snovi v biocidnih pripravkih ali fitofarmacevtskih sredstvih,
  • če za takšno snov še ni vnosa v delu 3 Priloge VI k uredbi CLP glede razredov nevarnosti ali razločevanj, na katere se predlog nanaša (člen 37(2)).

Pomembno: proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki morajo imeti račun REACH-IT, da lahko predložijo namero za pripravo predloga ali dokumentacijo za usklajeno razvrstitev in označitev.

 

Pred pripravo in predložitvijo dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev

Pred pripravo dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev je treba preveriti register namer. Zajema seznam snovi, za katere je agencija ECHA že prejela namero za predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev.

Zaželeno je, da dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev iste snovi ne predložita dve ali več strani hkrati. Vsak, ki razpolaga s pomembnimi informacijami o snovi, lahko na to v začetnih fazah postopka opozori stran, ki vlaga dokumentacijo za usklajeno razvrstitev in označitev, ali pa te informacije zagotovi med javnim posvetovanjem.

Snovi, o katerih trenutno poteka javno posvetovanje, so navedene na strani „Posvetovanja o usklajenem razvrščanju in označevanju“.

Namera za usklajeno razvrstitev in označitev se pošlje prek posebnega spletnega obrazca, ki se uporabi tudi za predložitev dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev ter odgovorov na pripombe. Vlagatelji dokumentacije lahko po predložitvi namere za usklajeno razvrstitev in označitev stopijo v stik z agencijo ECHA prek elektronskega naslova classification (afna) echa.europa.eu, če potrebujejo podporo ali če se je treba pogovoriti o podrobnostih dokumentacije.

 

Priprava dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev v formatu programa IUCLID

Dokumentacija za usklajeno razvrstitev in označitev vključuje tehnično dokumentacijo v formatu programa IUCLID in priloženo poročilo o usklajeni razvrstitvi in označitvi. Dodatne informacije o vsebini tehnične dokumentacije in poročila o usklajeni razvrstitvi in označitvi so na voljo v Navodilih za pripravo dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev in predlogi oblike poročila o usklajeni razvrstitvi in označitvi. Dokumenta podajata pregled tega, kaj je treba upoštevati in kako pripraviti dokumentacijo za usklajeno razvrstitev in označitev. 

Poročilo o usklajeni razvrstitvi in označitvi bi moralo zajemati dovolj informacij, da se lahko šteje za samostojen dokument, ki se med javnim posvetovanjem objavi na spletišču agencije ECHA. Ne sme pa vključevati zaupnih informacij. 

Vsebina dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev

Dokumentacija za usklajeno razvrstitev in označitev mora vsebovati:

  • identiteto snovi,
  • predlagano usklajeno razvrstitev in označitev (po potrebi vključno s posebnimi mejnimi koncentracijami ali M-faktorji),
  • znanstveno utemeljitev predloga in
  • natančen povzetek ustreznih študij.

Dokumentacija mora vsebovati tudi utemeljitev, da je ukrepanje potrebno na ravni EU, če se predlaga druge razrede nevarnosti, ki se ne nanašajo na rakotvornost, mutagenost, strupenost za razmnoževanje in preobčutljivost dihal, razen če je snov aktivna snov v biocidnih pripravkih ali fitofarmacevtskih sredstvih.

Poročilo o usklajeni razvrstitvi in označitvi mora biti v obliki, ki jo je določila agencija ECHA. Poleg poročila o usklajeni razvrstitvi in označitvi se lahko pripravi tudi priloga k poročilu o usklajeni razvrstitvi in označitvi, ki se lahko sestavi iz osnutka poročil o oceni (DAR), poročil pristojnih organov (CAR) in/ali drugih virov.

Ta priloga se uporabi za predstavitev sklicevanj na študije ter natančnih povzetkov in rezultatov študij.

 

Kako predložiti dokumentacijo za usklajeno razvrstitev in označitev?

Dokumentacijo za usklajeno razvrstitev in označitev je treba pripraviti z najnovejšo različico programa IUCLID in jo agenciji ECHA predložiti na posebnem spletnem obrazcu. Proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki morajo imeti pred predložitvijo dokumentacije uporabniški račun v sistemu REACH-IT, saj je treba v nekatera polja spletnega obrazca vnesti informacije iz uporabniškega računa REACH-IT. Smernice, navedene na tej strani, zagotavljajo več informacij o pripravi dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev.

 

Je treba plačati pristojbino?

Kadar usklajeno razvrstitev in označitev predlaga proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik za razrede nevarnosti, ki se ne nanašajo na strupenost za razmnoževanje ali preobčutljivost dihal, je treba plačati pristojbino.

Višina pristojbine je odvisna od velikosti podjetja. Mala in srednje velika podjetja (MSP) so upravičena do znižane pristojbine. Podrobnosti o pristojbinah so navedene v Uredbi Komisije (EU) št. 440/2010 (uredba o pristojbinah).

Navodila za oceno kategorije velikosti podjetja so po posameznih korakih na voljo na spletišču agencije ECHA na strani „Pristojbine za mala in srednje velika podjetja v skladu z uredbama REACH in CLP“.