Preverjanje MSP

Agencija ECHA mora zaradi zagotavljanja poštene konkurence in enake obravnave registracijskih zavezancev pri plačilu pristojbin preveriti kategorijo velikosti podjetij, ki trdijo, da so upravičena do znižane pristojbine za mala in srednje velika podjetja (MSP).

Če v orodju REACH-IT označite, da ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje in posledično upravičeni do znižane pristojbine za mala in srednje velika podjetja, lahko agencija ECHA kadar koli izvede preverjanje MSP vašega podjetja.

Napačna izjava glede velikosti vašega podjetja ima lahko resne posledice. Preberite si rubriko „Kako določiti velikost podjetja", in če ugotovite, da ste prijavili napačno velikost podjetja, pojdite v rubriko „Kaj storiti, če ste navedli napačno velikost podjetja".

Med postopkom preverjanja MSP boste morali predložiti dokumentacijo v potrditev prijavljene velikosti podjetja. Če ta ne zadostuje za določitev velikosti zadevnega podjetja ali ne potrjuje prijavljene velikosti zadevnega podjetja, agencija ECHA to sporoči v sklepu in izda ustrezne dodatne račune.

Če račun za preostanek do ustrezne registracijske pristojbine ne bo plačan v roku, bo preklican prvotni sklep o registraciji, s katerim je bila dodeljena registrska številka. Uporaba prvotno dodeljene registrske številke ne bo več dovoljena.

Podrobnejše informacije o postopku so navedene v spodnjih rubrikah.

 

Zahtevana dokumentacija
  1. Dokumentacija*, iz katere je razvidna lastniška struktura na datum predložitve (registracije, posodobitve registracije, prijave itd.) podjetja v orodju REACH-IT, vključno z vsemi neposrednimi in posrednimi partnerskimi in povezanimi družbami po verigi navzgor in navzdol, ob upoštevanju vseh delnic, glasovalnih pravic ali drugih vplivov, pomembnih za določitev povezav/partnerstev v smislu člena 3 Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

    *Kot dokumentacija, iz katere so razvidni delničarji podjetja, se med drugim lahko predložijo naslednje listine, vključno z zadnjimi spremembami v zvezi z dodelitvijo delnic: izpisek iz trgovinskega registra, listine o ustanovitvi družbe, akt o ustanovitvi družbe, statut družbe, delniška knjiga podjetja itd.

  2. Kopije vseh (po potrebi revidiranih) uradnih računovodskih izkazov skupaj s priloženimi pojasnili in letnimi poročili ali vse letne davčne napovedi za zadnji dve potrjeni obračunski obdobji pred datumom posamezne predložitve ter kopije za vse morebitne partnerske in/ali povezane družbe v skladu s členi 3, 4 in 6 Priloge k Priporočilu Komisije.

  3. Uradno potrdilo/informacija uradnega organa** o številu zaposlenih, ki ustreza številu letnih delovnih enot, v skladu s členom 5 Priloge k Priporočilu Komisije, za vsako od zadnjih dveh potrjenih obračunskih obdobij pred datumom posamezne predložitve. Če so te informacije vključene v letna poročila ali pojasnila k revidiranim računovodskim izkazom, teh dokumentov ni treba predložiti.

    **Uradno potrdilo z informacijo o številu zaposlenih v podjetju lahko med drugim izdajo naslednje nacionalne/lokalne institucije: davčni urad, agencija za prihodke, urad za zavarovanje, urad za delo, statistični urad, zavod za zdravstveno zavarovanje, zasebna zdravstvena zavarovalnica itd.

Preverite, da ste poslali dokumente iz točk 1, 2 in 3 za vse neposredne in posredne partnerske in povezane družbe po verigi navzgor in navzdol, ob upoštevanju vseh delnic, glasovalnih pravic ali drugih vplivov, pomembnih za določitev povezav/partnerstev v smislu člena 3 Priporočila Komisije.

Opomba: če podjetje in/ali katera od njegovih partnerskih in povezanih družb pripravlja konsolidirane računovodske izkaze ali je prek konsolidacije vključena v računovodske izkaze drugega podjetja, pošljite konsolidirane izkaze s priloženimi pojasnili.

Če ste edini zastopnik, bi bilo treba oceno, ali znižanje za MSP velja, izvesti glede na število zaposlenih, promet in bilanco stanja proizvajalca zunaj Skupnosti, formulatorja pripravka ali proizvajalca izdelka , ki ga zastopate, vključno z ustreznimi informacijami iz povezanih in partnerskih družb o proizvajalcu zunaj Skupnosti, formulatorju pripravka ali proizvajalcu izdelka v skladu s Priporočilom 2003/361/ES.

 

Izid preverjanja

Po analizi bo agencija ECHA po potrebi zaprosila za dodatno dokumentacijo. Po prejemu popolne dokumentacije vam bo sporočila izid preverjanja.

  • Če bo upravičenost do znižane pristojbine potrjena, vam bo sporočila samo rezultat preverjanja in ne bo izdala dodatnih računov (za doplačila ali upravno takso).
  • Če bo na podlagi dokaznih listin dokazana velikost, večja od velikosti, prijavljene ob predložitvi dokumentacije, bo agencija ECHA poslala sklep, v katerem bo navedla ugotovljeno velikost, ter izdala račune za preostanek do višine registracijske pristojbine, ki se uporablja za pravilno velikost podjetja, in ustrezno upravno takso.

Če registracijski zavezanec med postopkom preverjanja MSP ne bo zagotovil ustrezne dokumentacije ali dokazov, se bo zanj štelo, da ni upravičen do znižane pristojbine za MSP. Zato mu bo agencija ECHA zaračunala preostanek do običajne pristojbine in upravno takso za velika podjetja (ki niso MSP).

V skladu s členom 94(1) uredbe REACH in členom 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko vložite tožbo za presojo zakonitosti sklepa pri Splošnem sodišču Evropske unije v dveh mesecih po prejemu uradnega obvestila o odločitvi. Koristne povezave do pravnih besedil, ki urejajo postopek in povzetke za vloge, so na voljo na spletni strani Splošnega sodišča Evropske unije. 

 

Računi za doplačila in upravne takse

Kot je bilo pojasnjeno v prejšnji rubriki, agencija ECHA po opravljenem postopku preverjanja prijavljene velikosti MSP vsakemu registracijskemu zavezancu, ki napačno trdi, da je upravičen do znižane pristojbine, zaračuna preostanek do višine pristojbine, ki se uporablja za ustrezno velikost podjetja, in upravno takso v skladu s členom 13(4) Uredbe o pristojbinah (ES) št. 340/2008.. Višina takse je bila prvotno določena s sklepom upravnega odbora ECHA MB/D/29/2010 o razvrstitvi storitev, ki je bil spremenjen s sklepom upravnega odbora MB/21/2012/D in sklepom upravnega odbora MB/14/2015.

Če z dokaznimi listinami, ki jih boste predložili med postopkom preverjanja MSP, ne bo mogoče dokazati kategorije MSP, ki je bila prijavljena ob predložitvi (registracije, posodobitve registracije, prijave itd.), vam bo torej agencija ECHA zaračunala preostanek do pristojbine, ki se uporablja za ustrezno velikost zadevnega podjetja, in ustrezno upravno takso.

Če med postopkom preverjanja MSP ne boste zagotovili dokumentacije ali zadostnih dokazov, bo za vas veljalo, da niste upravičeni do znižane pristojbine za MSP. Zato vam bo agencija ECHA zaračunala preostanek do običajne pristojbine in upravno takso za velika podjetja (ki niso MSP).

Če pa ustrezno popravite velikost vašega podjetja, potem ko agencija ECHA z vami vzpostavi stik, imate še vedno možnost, da izkoristite 50-odstotno znižanje zadevne upravne takse v določenih okoliščinah, ki so podrobno pojasnjene v rubriki „Kaj storiti, če ste navedli napačno velikost MSP".

V rubriki „ Upravne takse" preverite, kolikšne so navedene upravne takse glede na velikost podjetij.

 

Preklic sklepov o registraciji

Registracijski zavezanci, ki niso dokazali upravičenosti do zahtevane znižane pristojbine za MSP, morajo v določenih rokih plačati ustrezne pristojbine in ustrezne račune, kot je določeno v sklepu agencije ECHA o zaključku postopka njihovega preverjanja MSP.

Prvi rok plačila je naveden v dodatnih računih, izdanih po preverjanju MSP. Če agencija plačila ne bo prejela, bo rok plačila še enkrat podaljšan. Če registracijski zavezanec ne bo plačal polnega zneska do podaljšanega roka plačila, bo agencija ECHA preklicala sklep, s katerim je prvotno potrdila registracijo. Zato uporaba registrske številke ne bo več dovoljena, v podatkovni zbirki ECHA pa bo deaktivirana. Prav tako ne bo povrnjen noben del registracijske pristojbine, ki je bil ob predložitvi vloge za registracijo že plačan. Sklep o preklicu bo poslan podjetju, agencija ECHA pa bo obvestila pristojne organe zadevne države članice.

Registracijski zavezanci lahko v skladu s členom 20(5) uredbe REACH vložijo pritožbo zoper sklep o preklicu pri komisiji za pritožbe agencije ECHA v treh mesecih po prejemu obvestila o navedenem sklepu. Postopek za vložitev pritožbe je na spletu opisan v rubriki o komisiji za pritožbe. 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)