Ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja

Če so snovi, registrirane v količini več kot 10 ton na leto, razvrščene kot nevarne ali kot snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in strupene (PBT) ali so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), morate v zvezi z njimi izvesti oceno izpostavljenosti in opredelitev tveganja.

 

V oceni izpostavljenosti in opredelitvi tveganja zajemite vse nevarnosti
 • V oceni izpostavljenosti in opredelitvi tveganja morate na podlagi zahtev po standardnih informacijah zajeti vse opredeljene nevarnosti, pri čemer te ne smejo biti omejene na razvrščene nevarnosti.
 • Opredeljene nevarnosti presegajo nevarnosti, za katere je potrebna razvrstitev, in vključujejo:
  • nevarnosti, za katere trenutno ni meril za razvrščanje, vendar obstajajo dokazi, da lahko snov povzroči škodljive učinke (običajno se nanašajo na prst in usedline);
  • nevarnosti za končne točke, za katere obstajajo merila za razvrščanje, vendar pa so sprožilni učinki odmerka/koncentracije pri testiranju manjši od praga za razvrščanje, zato se snov ne razvrsti za končno točko.

 

Izid ocene izpostavljenosti in opredelitve tveganja navedite v poročilu o kemijski varnosti
 • Poročilo o kemijski varnosti (CSR) in varnostni list morata vključevati informacije o vseh opredeljenih nevarnostih in ne le o nevarnostih, ki privedejo do razvrstitve v skladu z uredbo CLP.

 

V poročilu o kemijski varnosti upoštevajte stvarne uporabe in pogoje uporabe
 • Navedite vse načine uporabe in informacije o ustreznih pogojih uporabe.
 • Prepričajte se, da je opis uporabe jasen in skladen z uporabami snovi v dobavni verigi.
 • V zvezi z oceno izpostavljenosti okolja poskrbite, da zagotovite ustrezno pojasnilo glede pogojev uporabe, ki privedejo do predvidene stopnje sproščanja snovi v okolje.
 • Če je vaša snov obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT), v poročilu o kemijski varnosti jasno navedite, kako čim bolj omejujete njeno sproščanje.
 • Pri izpeljavi izpeljane ravni brez učinka (DNEL) ali predvidene koncentracije brez učinka (PNEC) vsa odstopanja od privzetih dejavnikov ocene iz poglavja R.8 in R.10 Smernic o uredbi REACH utemeljite in dokumentirajte z znanstvenimi trditvami, ki se nanašajo na vašo snov.
 • Če za oceno izpostavljenosti uporabite model, poskrbite, da se ta uporablja za vašo snov, in uporabite ustrezne parametre modeliranja z utemeljitvijo njihove izbire.
 • Poskrbite, da so vaši scenariji izpostavljenosti v poročilu o kemijski varnosti pregledni in točno določeni ter da izčrpno zajemajo izpostavljenosti. Delovni pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganja morajo biti opredeljeni dovolj podrobno ter zagotavljati varno uporabo.
 • Orodij na prvi ravni ne uporabljajte za avtomatizirano množično pripravo scenarijev izpostavljenosti, saj bi lahko to hitro privedlo do nekoristnih ali zavajajočih nasvetov o obvladovanju tveganja v scenarijih izpostavljenosti.

 

Poskrbite, da v opisu uporabe zajamete vse uporabe snovi
 • Zajemite vse uporabe snovi v njenem življenjskem ciklu.
 • V oddelku 3.5 orodja IUCLID navedite kratek splošen opis opredeljenih uporab snovi.
 • Poskrbite, da so kratki naslovi scenarijev izpostavljenosti v skladu z opisom uporabe v oddelku 3.5 orodja IUCLID, prilogi s scenariji izpostavljenosti in oddelku 1.2 razširjenega varnostnega lista.

 

Navedite ustrezne, jedrnate in razumljive informacije o uporabi
 • Opišite vse dejanske ustrezne uporabe.
 • Navedite samoumevna imena za uporabe in po možnosti uporabite terminologijo, ki je usklajena v vsej vaši panogi.
 • Na kratko pojasnite postopek ali dejavnosti, zajete z uporabo. Ne zanašajte se le na standardne deskriptorje uporabe, saj so preveč splošni, da bi lahko organe in kupce z njimi pregledno obveščali o dani uporabi.
 • Če ste soudeleženi registracijski zavezanec, se prepričajte, da opis uporabe v vaši dokumentaciji IUCLID zajema postopek, ki ga želite registrirati. Opisa uporabe ne smete le prepisati od drugih registracijskih zavezancev ali za svojo snov uporabiti splošnega poročila o kemijski varnosti, saj bi to lahko povzročilo večje število nedoslednosti.
 • Če snov registrirate kot intermediat, vam ni treba navesti potrošniških uporab, uporab, ki jih izvajajo poklicni delavci, ali uporab snovi v življenjski dobi izdelka, saj te uporabe niso združljive s snovjo, ki ima status intermediata.
 • Izberite ustrezno raven razlikovanja med uporabami in s tem omogočite ciljno usmerjeno sporočanje varnostnih informacij skupinam uporabnikov.
  • Nezadostno razlikovanje lahko privede do zapletenih in pretirano previdnih scenarijev izpostavljenosti.
  • Preveliko razlikovanje lahko povzroči ponavljanje ali kopiranje enakih splošnih informacij iz scenarijev izpostavljenosti.

 

V oceni izpostavljenosti opišite dejanske pogoje uporabe
 • Opredelite pogoje uporabe, ki pri vsaki opisani uporabi zagotavljajo nadzor nad tveganji, ter predvidite izpostavljenost ljudi in okolja v teh pogojih.

 • Razpoložljive informacije uporabite za oblikovanje vhodnih podatkov za oceno izpostavljenosti: določene kategorije sproščanja v okolje (SERC) za okolje, določene dejavnike izpostavljenosti potrošnikov (SCED) za potrošnike ter načrte uporabe in povezane ocene izpostavljenosti okolja (SPERC), delavcev (SWED) in potrošnikov (SCED).

 

Uporabljajte načrte uporabe
 • Načrti uporabe se razvijajo na panožni ravni, da se z njimi zagotovi kratek opis glavnih uporab, pomembnih za gospodarsko panogo – uporabite jih v svoji registraciji:
  • Zanje se uporablja dogovorjena predloga, ki je na voljo tudi v obliki Chesar (orodje agencije ECHA za pripravo ocene kemijske varnosti in poročila o kemijski varnosti).
  • Zagotavljajo informacije o uporabah in pogojih uporabe ter temeljijo na ustreznih in dejanskih informacijah: vključite jih lahko v svojo oceno kemijske varnosti (CSA).
 • Upoštevati morate, da je uporabe, ki niso zajete v nobenem načrtu uporabe, prav tako treba opisati glede na pogoje uporabe in jih vključiti v oceno kemijske varnosti.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)