ePIC – informacijski sistem za postopke soglasij po predhodnem obveščanju

Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (uredba PIC, Uredba (EU) št. 649/2012) ureja uvoz in izvoz določenih nevarnih kemikalij ter nalaga obveznosti podjetjem, ki želijo te kemikalije izvažati v države, ki niso članice EU.

Uporabljati se je začela 1. marca 2014. Od navedenega datuma je agencija ECHA odgovorna za upravne in tehnične naloge, povezane z novo uredbo, zagotavljala pa bo tudi znanstvene in tehnične smernice za industrijo, imenovane nacionalne organe iz držav članic EU in tretjih držav ter Evropsko komisijo.

Sistem ePIC je orodje IT, ki ga je vzpostavila in ga vzdržuje agencija ECHA za zagotovitev, da bodo zahteve iz uredbe PIC podprte z ustreznimi informacijskimi sistemi. Ima tri neodvisne vmesnike, pri čemer je en namenjen uporabnikom iz industrije, en uporabnikom iz organov (agencija ECHA, imenovani nacionalni organi in Komisija) in en carinskim uradnikom. Omogoča varno izmenjavo informacij med uporabniki iz industrije, organov in carinskih organov.

 

Vmesnik za industrijo

Vmesnik ePIC za industrijo je namenjen uporabnikom iz industrije ter omogoča varno komunikacijo in izmenjavo podatkov z uporabniki iz organov. Uporabnikom iz industrije so po prijavi v aplikaciji ePIC na voljo naslednje funkcije:

  • predložitev obvestil o izvozu: sistem omogoča ustvarjanje in predložitev obvestil o izvozu za kemikalije in zmesi/izdelke z izbiro ustrezne povezave glede na vrsto izvoza. Ko je obvestilo pripravljeno, ga je mogoče pregledati na potrditveni strani, kjer so povzete vse predhodno predložene informacije. Ko je obvestilo o izvozu dokončano, ga je mogoče prek sistema poslati ustreznemu imenovanemu nacionalnemu organu. Če je predložitev uspešna, se prikaže potrditveno sporočilo. Če so po predložitvi potrebni popravki, lahko ustrezni imenovani nacionalni organ (ali agencija ECHA) vrne obvestilo, ki bo na vmesniku za industrijo dostopno za urejanje in naknadno ponovno predložitev (če bo čas to dopuščal);
  • predložitev posebnih zahtevkov za identifikacijsko številko RIN (posameznih ali skupinskih): industrija lahko po potrebi predloži posebne zahtevke za referenčno identifikacijsko številko RIN. Če zahtevek vključuje veliko kemikalij, ki se bodo izvozile v eno ali več držav, ali eno kemikalijo, ki se bo izvozila v več držav, je na voljo funkcija za predložitev skupne prijave. Številka RIN se bo ustvarila za posamezni primer, vsak zahtevek pa bo obravnaval ustrezni imenovani nacionalni organ kot samostojni primer;
  • vložitev zahtevka za opustitev zahteve po izrecnem soglasju: če je v skladu z določbami iz člena 14(7) uredbe PIC, uporabniki iz industrije lahko vložijo zahtevek za opustitev tako, da poiščejo zadevno obvestilo in izberejo funkcijo „Propose a waiver“ (Predlagaj opustitev);
  • upravljanje zmesi in izdelkov pred obvestilom o izvozu: v aplikaciji je mogoče ustvariti nove zmesi in izdelke. Ko se ustvarijo, jih je mogoče izbrati na obrazcu obvestila o izvozu, informacije, zagotovljene med ustvarjanjem, pa bodo samodejno poiskane in skopirane v ustrezna polja obrazca obvestila o izvozu.

S tem vmesnikom lahko uporabniki iz industrije tudi preverijo in posodobijo svoje podatke ter spremljajo svoja obvestila. Lahko tudi pošiljajo sporočila svojim imenovanim nacionalnim organom (s sklicevanjem na določeno predložitev) ter preverijo status predloženih obvestil in posebnih zahtevkov za RIN.

 

Vmesnik za organe

Vmesnik za sistem ePIC za organe, ki je namenjen uporabnikom iz organov, podpira vsakodnevno delo v okviru regulativnega postopka. Uporabnikom iz organov se po prijavi v aplikacijo ePIC prikaže domača stran, kjer so na voljo povezave do „To do Actions“ (Izvedba dejanj) (po kategorijah) za lažji dostop do nalog in neizvršenih dejanj.

V aplikaciji so uporabnikom iz organov na voljo naslednje funkcije:

  • preveritev in spremljanje odprtih nalog: seznam odprtih nalog je na voljo na domači strani vmesnika za sistem ePIC za organe. Ta vnaprej določeni seznam nalog je mogoče izpopolniti z iskalnimi merili za filtriranje. Na seznamu nalog se uporabnikom prikažejo informacije o dejanjih, ki jih je treba izvesti, kemikalijah, vključenih v nalogo, državi uvoznici in roku za dokončanje naloge. Naloge, pri katerih se rok približuje, so označene oranžno, naloge, pri katerih je bil skrajni rok že presežen, pa rdeče;
  • izvedba in dokončanje nalog: v zavihku za nalogo se odprejo podrobnosti iz obvestila, če so zagotovljene dodatne informacije o nalogi in zahtevku. Na voljo so zgodovina predložitev in seznami dogodkov v življenjskem ciklu primera. V oddelku o sporočilih so uporabniku na voljo vsa predhodno poslana sporočila v zvezi s primerom. Uporabnik lahko nalogo, ki jo je zahteval, izvede in dokonča z izbiro ustreznega dejanja iz menija dejanj za nalogo „Task Action Menu“;
  • zahtevanje dodatnih informacij/popravkov od industrije: če uporabniki iz organov ugotovijo, da nekatere informacije manjkajo in/ali da bi bilo treba predložitve popraviti, lahko od uporabnikov iz industrije zahtevajo, da spremenijo svoje zahtevke ali jih dopolnijo z dodatnimi podatki. Sistem uporabnikom iz organov omogoča, da v obvestilo vključijo sporočilo, v katerem pojasnijo vrsto potrebnih sprememb.

 

Vmesnik za carinske organe

Vmesnik za sistem ePIC za carinske organe je namenjen carinskim uradnikom, saj jim zagotavlja potrebne informacije za opravljanje njihovih nalog. Lahko izvedejo priložnostno poizvedovanje (na podlagi pozitivnega rezultata primerjave številke RIN in države uvoznice) ter preverijo, ali je izvoz v danem trenutku dovoljen, skupaj z drugimi ustreznimi informacijami o izvozu.

Categories Display