Pristojbine za mala in srednje velika podjetja v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih

Mala in srednje velika podjetja, ki imajo sedež v Evropski uniji, so lahko v skladu z Uredbo o biocidnih proizvodih upravičena do plačevanja znižanih pristojbin, kar je odvisno od velikosti podjetja in od tega, ali so izpolnjeni nekateri določeni pogoji. Če želijo biti podjetja upravičena do plačevanja znižanih pristojbin, morajo pred oddajo dejanske vloge predložiti dokazno dokumentacijo, s katero dokažejo, da so upravičena do plačevanja znižanih pristojbin. Pogoji in navodila v zvezi z načinom predložitve dokumentacije za preverjanje statusa MSP so podrobneje opisani spodaj.

Preden zaprosite za preverjanje statusa MSP, se seznanite s pomembnimi opredelitvami EU. Priporočilo Komisije 2003/361/ES je edina verodostojna podlaga za določitev pogojev v zvezi s priznavanjem statusa mikropodjetij, malih podjetij ali srednje velikih podjetij.

Priznavanje statusa MSP

Pred predložitvijo vloge agenciji ECHA za odobritev, podaljšanje ali vključitev aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012 ali za dovoljenje Unije za biocidni proizvod ali družino biocidnih proizvodov, predložene v skladu s členom 7(1), členom 13(1), členom 28(4), členom 43(1) ali členom 45(1) navedene uredbe, ki vsebuje zahtevek za znižanje pristojbin za MSP, predloži morebitni vlagatelj agenciji ECHA ustrezne elemente, ki dokazujejo upravičenost do takšnega znižanja na podlagi statusa MSP v smislu Priporočila 2003/361/ES.

Snovi in proizvodi, za katere veljajo znižane pristojbine

Upoštevati je treba, da lahko podjetja izkoristijo znižane pristojbine le, če se aktivna snov ne obravnava kot možna snov za zamenjavo in če proizvod ne vsebuje aktivne snovi, ki je možna snov za zamenjavo.

Zato podjetje ne more zaprositi za preverjanje statusa MSP, kadar se vloga nanaša na tako snov ali proizvod.

Izbira pravega podjetja

Pred predložitvijo vloge agenciji ECHA za odobritev, podaljšanje ali vključitev aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012 se upravičenost do plačevanja znižanih pristojbin določi glede na kategorijo velikosti proizvajalca aktivne snovi, ki ima sedež v Uniji.

V primeru vloge za izdajo dovoljenja za proizvod ali podaljšanje dovoljenja za proizvod se upravičenost do plačevanja znižanih pristojbin določi glede na kategorijo velikosti morebitnega imetnika dovoljenja, ki ima sedež v Uniji.

Če je subjekt, ki je predložil vlogo, na primer svetovalec, je zato pomembno, da se oceni velikost podjetja stranke.

Kako določiti kategorijo velikosti podjetja

Razčlenjena navodila o postopku ocenjevanja kategorije velikosti podjetja.

Več informacij

Dokazna dokumentacija
  1. Dokazna dokumentacija*, v kateri je jasno predstavljena lastniška sestava podjetja, vključno z vsemi neposrednimi in posrednimi partnerskimi in povezanimi podjetji, ki so višje in nižje v prodajni verigi, pri čemer se upoštevajo vsi deleži, glasovalne pravice ali drugi elementi, ki omogočajo uveljavljanje vpliva in ki so pomembni za določanje vrste povezanih/partnerskih podjetij v smislu člena 3 Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

    *Kot dokazna dokumentacija, v kateri je predstavljena struktura delničarjev podjetja, se lahko štejejo nekateri od naslednjih dokumentov, vključno z najnovejšimi spremembami v zvezi z dodelitvijo deležev: statut, dokumenti o vključitvi, ustanovitveni akt, knjiga delničarjev podjetja itd.

  2. Kopije uradnih revidiranih finančnih računov skupaj s spremnimi opombami in letnimi poročili za dve zadnji odobreni fiskalni obračunski obdobji ter takimi opombami in letnimi poročili za katero koli partnersko in/ali povezano podjetje v skladu s členi 3, 4 in 6 Priloge k Priporočilu Komisije.

  3. Uradno potrdilo/podatki uradnega organa** o številu zaposlenih, ki ustreza številu letnih delovnih enot v skladu s členom 5 Priloge k Priporočilu Komisije, za vsakega od dveh nazadnje odobrenih obračunskih obdobij. Če so ti podatki vključeni v letna poročila ali opombe k revidiranim računovodskim izkazom, vam ni treba predložiti teh dokumentov.

    **Uradno potrdilo s podatki o številu zaposlenih v podjetju je mogoče med drugim pridobiti pri nekaterih od naslednjih nacionalnih/lokalnih ustanov: davčni urad, agencija za prihodke, zavarovalnica, urad za delo, statistični urad, zavod za zdravstveno zavarovanje, zasebna zdravstvena zavarovalnica itd.

Dokumente iz točk 1, 2 in 3 zgoraj pošljite za vsa neposredna in posredna partnerska in povezana podjetja, ki so višje in nižje v prodajni verigi, pri čemer upoštevajte vse deleže, glasovalne pravice ali druge elemente, ki omogočajo uveljavljanje vpliva in ki so pomembni za določanje vrste povezanih/partnerskih podjetij v smislu člena 3 Priporočila Komisije.

Opomba: Če skupinske računovodske izkaze pripravlja podjetje in/ali kateri koli od njegovih partnerskih in povezanih podjetij ali je tako podjetje vključeno v računovodske izkaze drugega podjetja z uskupinjenjem, pošljite skupne računovodske izkaze s spremnimi opombami tem podjetjem.

Kako predložiti vlogo za priznanje statusa MSP in zagotoviti podporno dokumentacijo

Najprej se morajo podjetja prepričati, da so seznanjena z ustreznimi opredelitvami v zvezi z MSP in da imajo na voljo potrebno dokumentacijo, ki je navedena v razdelku „Potrebna dokazna dokumentacija", ne le za zadevno podjetje, ampak tudi za vsako partnersko in/ali povezano podjetje.

Vloga za priznanje statusa MSP se lahko predloži s pomočjo orodja R4BP 3. Za predložitev podporne dokumentacije se mora proizvajalec aktivne snovi ali bodoči imetnik avtorizacije prijaviti v svoj uporabniški račun na portalu agencije ECHA in uporabiti orodje za predložitev R4BP. Pod zavihkom „NEW APPLICATION" („NOVA VLOGA") je treba izbrati možnost „SM-APP – SME Verification" („Predloži vlogo za preverjanje SM-APP – SME"), pri čemer vas bo čarovnik za predložitev vodil skozi postopek predložitve.

Redno preverjajte morebitne naloge in sporočila v orodju R4BP 3. Morda boste prek orodja R4BP 3 prejeli zahtevek pristojnih organov po dodatnih informacijah z rokom za odgovor. Zahtevki bodo v orodju R4BP 3 prikazani pod zavihkom „TASKS" („NALOGE"). Če nanje ne boste odgovorili v zahtevanem roku, bo morda vaša vloga zavrnjena ali pa pri ocenjevanju vloge ne bodo upoštevane informacije, ki ste jih zagotovili prepozno, odvisno od stopnje obdelave vloge. Odločitev v zvezi z vašo vlogo za priznanje statusa MSP boste prejeli prek orodja R4BP 3.

Prijava v orodje R4BP

Omejitev obsega dokazne dokumentacije

Upoštevajte, da velikost posamezne priloge ne sme presegati 10 MB. Če so priloge zelo velike ali če želite predložiti več kot šest prilog, ustvarite datoteko zip, v katero vključite vse datoteke in ki jo pošljite kot priponko.

 

Obveščanje in veljavnost statusa MSP

Agencija bo v 45 dneh od prejema vseh potrebnih elementov odločila, ali se podjetju prizna status MSP in, če se mu, kateri status se mu prizna.

Za podjetje, katerega vloge so bile predložene v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012, velja priznani status MSP dve leti.

V skladu s členom 77 Uredbe (EU) št. 528/2012 se lahko proti sklepom agencije ECHA glede statusa MSP, ki se prizna podjetju, vloži pritožba.

Znižanje pristojbin

Znižanje pristojbin za vloge za odobritev, podaljšanje odobritve ali vključitev aktivne snovi v Prilogo I, če ima proizvajalec aktivne snovi status MSP in sedež v Uniji, razen kadar je aktivna snov možna snov za zamenjavo

Vrsta podjetja Znižanje (% običajne pristojbine)
Mikropodjetje

60

Malo podjetje

40

Srednje veliko podjetje

20


 

Znižanje pristojbin za vloge za dodeljevanje in podaljšanje dovoljenja Unije za biocidni proizvod ali družine biocidnih proizvodov, če ima morebitni imetnik dovoljenja status MSP in sedež v Uniji, razen kadar vsebuje izdelek aktivno snov, ki je možna snov za zamenjavo

Vrsta podjetja

Znižanje (% običajne pristojbine)

Mikropodjetje

30

Malo podjetje

20

Srednje veliko podjetje

10

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)