Skip to Content
Skip to Content

Ovrednotite informacije ob upoštevanju meril za razvrstitev

Ko pridobite vse podatke in ocenite njihovo veljavnost, jih je treba primerjati z merili za razvrstitev in sprejeti odločitev v zvezi z razvrstitvijo zmesi. Merila za posamezne razrede nevarnosti ali razločevanje znotraj razreda so na voljo v delih 2 do 5 Priloge I k uredbi CLP.

Pri ocenjevanju zbranih podatkov je priporočljivo, da upoštevate pristop po korakih, ki je predstavljen na sliki 1.6.1-a v Smernicah za uporabo meril CLP. Za vsak razred nevarnosti boste morali izvesti ločen postopek za sprejemanje odločitve. Na splošno je treba obravnavati spodaj opisane okoliščine:

  • Če so pri določenem razredu nevarnosti na voljo podatki o posameznih snoveh, lahko odločitev o razvrstitvi zmesi temelji na koncentraciji snovi v zmesi, pri čemer je treba upoštevati posebne mejne koncentracije in M-faktorje, ali na izračunih po posebnih formulah. Metode so za vsak razred nevarnosti posebej določene v Prilogi I k uredb CLP (glejte oddelek 1.6.3.4 Smernic).
  • Če so za samo zmes na voljo podatki o preskusu, jih lahko večinoma neposredno primerjate z merili za razvrščanje snovi iz Priloge I k uredbi CLP, in z zmesjo, ki je razvrščena glede na ta merila (glejte oddelek 1.6.3.1 Smernic za uporabo meril CLP).
  • Tudi če ni o sami zmesi na voljo nobenih podatkov, so morda na voljo podatki poskusov podobnih zmesi. Če zadevna zmes in podobne zmesi, za katere so se izvedli poskusi, ustrezajo pogojem, ki so razloženi v poglavju 1.6.3.2 Smernic za uporabo meril CLP, lahko za razvrstitev zmesi uporabite premostitvena načela. Premostitvena načela se uporabljajo predvsem za zelo preproste zmesi ali pri zelo jasnih spremembah v sestavi že razvrščene zmesi. Smernice navajajo preproste primere v zvezi s premostitvenimi načeli.

Če menite, da podatki o zmesi ali snoveh v zmesi za namene razvrščanja niso zadostni, vzpostavite stik z dobaviteljem.  

Postopek evalvacije informacij o nevarnosti je opisan v poglavju 2 (členi 9 do 12) uredbe CLP. Za boljšo organiziranost dela je priporočljiva uporaba posameznih oddelkov iz Priloge I k uredbi CLP.

 

Za katere nevarnosti je treba uporabiti podatke o posameznih snoveh?

Za nevarnosti, kot so rakotvornost, mutagenost, strupenost za razmnoževanje, kopičenje v organizmih in biorazgradljivost, je treba pri ocenjevanju v razredu „Nevarno za vodno okolje" vedno upoštevati posamezne snovi v zmesi.

Poleg tega razvrstitev zmesi glede na preobčutljivost kože in dihalnega trakta v praksi običajno temelji na posameznih snoveh, saj se za zmes določi, da povzroča preobčutljivost dihal ali kože takrat, ko je bila kot taka razvrščena vsaj ena njena sestavina, ki je v zmesi prisotna v ustreznih splošnih mejnih koncentracijah ali v večji koncentraciji.

 

Testiranje

V zvezi s fizikalnimi nevarnostmi je treba pridobiti podatke o preskusih same zmesi, kadar še niso na voljo ustrezni in zanesljivi podatki, npr. iz referenčne literature ali baze podatkov.

V skladu z uredbo CLP ni treba izvesti novega testiranja za namene razvrščanja glede nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje. Teh podatkov običajno ni treba pridobiti, da bi se izognili nepotrebnemu testiranju na živalih. Namesto njih se za določanje razvrstitve uporabijo vsi razpoložljivi podatki o posameznih snoveh v zmesi. Uporabijo se lahko nekatere metode, pri katerih se uporabljajo celične strukture, npr. za testiranje potenciala jedkosti zmesi z visokimi vrednostmi pH, ki imajo majhno puferno kapaciteto.

 

Zmesi, ki so v skladu z Direktivo 1999/45/ES (direktiva o nevarnih pripravkih) že razvrščene

Vsi, ki so upoštevali pravila iz direktive o nevarnih pripravkih, morajo upoštevati, da uporaba meril CLP vključuje tudi številne spremembe v zvezi s formulami za izračune in merili za razvrstitev, zato je pogosto potreben ponovni izračun ali ponovna razvrstitev. Za lastnosti, kot so akutna strupenost, draženje, preobčutljivost in strupenost za razmnoževanje, se končna razvrstitev pogosto razlikuje od prejšnjega sistema, čeprav so temeljni podatki ostali nespremenjeni. Pri ponovnem razvrščanju upoštevajte vsa ustrezna poglavja iz Priloge I k uredbi CLP, kot je podrobneje razloženo v Smernicah za uporabo meril CLP.

Če je bila zmes že razvrščena v skladu z direktivo o nevarnih pripravkih (pred 1. junijem 2015) in nikakor ne morete pridobiti dostopa do nobenih podatkov o zmesi ali snoveh v zmesi, lahko uporabite pretvorbeno preglednico 1.1 iz Priloge VII k uredbi CLP ter nekatere razrede nevarnosti, uporabljene pri razvrstitvi v skladu s prejšnjo direktivi o nevarnih pripravkih, pretvorite za uporabo pri razvrstitvi v skladu z uredbo CLP. Kadar so podatki za snov ali zmes za razred nevarnosti na voljo, je treba snov ali zmes razvrstiti v skladu z merili iz uredbe CLP, pri čemer se preglednice iz Priloge VII ne smejo uporabiti. Novi podatki lahko vplivajo na razvrstitev, zato razvrstitev v skladu z direktivo o nevarnih pripravkih morda ne bo več pravilna, poleg tega pa z uporabo pretvorbene preglednice ne boste pridobili sprejemljivih rezultatov.

Pretvorbeno preglednico uporabite samo kot pomožno sredstvo pri določanju morebitne razvrstitve zmesi. Možnosti in omejitve v zvezi z uporabo Priloge VII k uredbi CLP so opisane v poglavju 1.7 Smernic za uporabo meril CLP.

Ovrednotite informacije ob upoštevanju meril za razvrstitev

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2