Edini zastopnik

Podjetja, ki nimajo sedeža v EGP, lahko imenujejo edinega zastopnika s sedežem v Evropi, da prevzame naloge in odgovornosti uvoznikov za zagotavljanje skladnosti z uredbo REACH. To lahko poenostavi dostop do trga EGP za njihove proizvode, zagotovi dobavo in zmanjša obveznosti za uvoznike.

Edini zastopnik mora:

 • biti fizična ali pravna oseba s fizičnim sedežem v EGP; 
 • imeti zadostno znanje o praktičnem ravnanju s snovmi in z njimi povezane informacije;
 • biti imenovan na podlagi medsebojnega dogovora s proizvajalcem, formulatorjem ali izdelovalcem izdelkov s sedežem zunaj EGP;
 • biti odgovoren za izpolnjevanje zakonskih zahtev za uvoznike v skladu z uredbo REACH.

Edini zastopnik lahko zastopa več dobaviteljev, ki nimajo sedeža v EGP, vendar mora v tem primeru informacije, ki se nanašajo na vsakega izmed njih, hraniti ločeno.

Podjetje, ki nima sedeža v EGP, mora o vašem imenovanju za edinega zastopnika obvestiti uvoznika(-e) iz iste dobavne verige. Ti uvozniki se nato za namene uredbe REACH štejejo za nadaljnje uporabnike.

Edini zastopnik niste , če:

 • je vaš dobavitelj, ki nima sedeža v EGP, distributer;
 • je vaša edina vloga delovati kot zastopnik tretje osebe v postopku izmenjave podatkov v skladu z uredbo REACH.

Katere so moje obveznosti?

Izpolnjevati morate obveznosti registracije, ki veljajo za uvoznika, in dodatne zahteve, ki so specifične za vašo vlogo edinega zastopnika.

 

Pripraviti in predložiti registracijo

Snov morate registrirati pri agenciji ECHA. Osnovno pravilo je: če ni podatkov, tudi trga ni.

Predložiti morate informacije o lastnostih in nevarnostih snovi, vključno s tem, kako jo je mogoče varno uporabljati. Koliko informacij je potrebnih, je odvisno od števila uvoženih ton in nevarnosti, povezanih s snovjo. Manjša je tonaža in manj nevarna je snov, manj informacij je treba predložiti.

Preveriti morate, ali je bila snov predregistrirana. Če ni bila in izpolnjuje pogoje za pozno predregistracijo, jo morate registrirati najpozneje do 31. maja 2018. Če tega ne storite, morate snov registrirati, preden jo je mogoče dati na trg EGP.

Registracijo opravite skupaj s proizvajalci in uvozniki s sedežem v EGP, ki uvažajo enako snov, poleg tega si morate z njimi deliti podatke, ki so potrebni za registracijo.

Katere so naloge podjetja, ki nima sedeža v EGP, in vaše naloge je pojasnjeno v Smernicah za registracijo in na spletnih straneh za proizvajalce, ki nimajo sedeža v EU.

Poleg zahtev za uvoznike morate izpolnjevati tudi posebne zahteve, in sicer:

 • zagotoviti informacije uvoznikom (zdaj nadaljnjim uporabnikom), da lahko sestavijo varnostne liste in vodijo evidenco o predložitvi najnovejših posodobitev varnostnih listov med vašo neprekinjeno dejavnostjo;
 • pripraviti in redno posodabljati popis uvoznikov in količin, ki jih uvozi vsak od njih. Ta popis morate na zahtevo predložiti izvršnim organom.

 

Ukrepati v zvezi s snovmi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

Če je bila snov opredeljena za snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, in uvrščena na seznam kandidatnih snovi za avtorizacijo v skladu z uredbo REACH, to povzroči dodatne zahteve za uvoznike EGP in vas.

 • V zvezi s snovjo, ki se uvaža kot taka ali v zmesi, je treba posodobiti obstoječi varnostni list. Kot edini zastopnik (ne glede na to, ali ste dejanski dobavitelj ali ne) morate voditi evidenco (ne glede na to, ali ste dejanski dobavitelj ali ne) o predložitvi posodobljenega varnostnega lista.
 • V zvezi s snovjo, ki jo vsebuje uvoženi izdelek, boste morda morali pod določenimi pogoji v šestih mesecih od uvoza izdelka o tem obvestiti agencijo ECHA.

 

Pojasniti svojo vlogo v avtorizaciji

Kadar zastopate podjetje, ki nima sedeža v EGP in je ena od njegovih snovi uvrščena na seznam snovi, za katere se zahteva avtorizacija, morate podjetje obvestiti o posledicah za njegov proizvod.

Če se ne uporabljajo nobene splošne ali posebne izjeme od postopka avtorizacije v skladu z uredbo REACH, se mora podjetje brez sedeža v EGP odločiti, ali naj preneha izvažati snov na trg EGP ali naj vloži vlogo za avtorizacijo. Če se podjetje, ki nima sedeža v EGP, odloči za vložitev vloge za avtorizacijo, vas lahko imenuje, da delujete v njegovem imenu.

 

Zagotavljati skladnost z omejitvami

Če tveganj za zdravje ljudi in okolje, ki jih povzroča snov, ni mogoče nadzorovati, se snov lahko omeji v EGP.

To lahko pomeni:

 • popolno prepoved;
 • omejitev trženja in specifičnih uporab, ali
 • omejitev koncentracije snovi v zmeseh ali izdelkih.

Primeri vključujejo prepoved azbesta, omejitve trženja in uporabe svinca v nakitu ter omejitev koncentracije šestvalentnega kroma v usnjenih izdelkih.

Podjetje, ki nima sedeža v EGP, morate obvestiti o novi omejitvi in posledicah za njegov proizvod. Vaša dolžnost je tudi, da vodite evidenco (ne glede na to, ali ste dejanski dobavitelj ali ne) o predložitvi posodobljenega varnostnega lista, vključno z informacijami o novi omejitvi.