Distributer

V zakonodaji je priznana vloga, ki jo imate pri spodbujanju komunikacije med proizvajalci in strankami o kemijski varnosti v dobavni verigi. Vaše dejavno sodelovanje je potrebno za zaščito ljudi in okolja pred kemičnimi tveganji. 

V skladu z uredbama REACH in CLP ste distributer, če dobavljate kemijsko snov ali zmes v EGP, jo skladiščite in dajete na trg za tretjo osebo (tudi pod lastno blagovno znamko, ne da bi pri tem kakor koli spremenili njeno kemično sestavo).

V skladu z uredbama REACH in CLP se na primer med distributerje uvrščajo trgovci na drobno in trgovci na debelo. 

Distributer niste, če:

  • kupujete kemikalije zunaj EGP in jih dajete neposredno na trg v EGP. V tem primeru ste uvoznik;
  • kupujete kemikalije v EGP in jih mešate z drugimi kemikalijami, jih redčite ali (znova) polnite posode, preden jih dobavite drugim. V tem primeru ste nadaljnji uporabnik.

Katere so moje obveznosti?

Vaša glavna odgovornost je spodbujanje komunikacije v dobavni verigi. 
 
Enako odgovornost imajo tudi vsi dobavitelji snovi, zmesi in izdelkov – proizvajalci, uvozniki, nadaljnji uporabniki in distributerji.

 

 

Če prodajate industrijskim ali poklicnim uporabnikom

Sporočati morate varnostne informacije o nevarnostih in tveganjih kemikalij, ki jih distribuirate.

Po dobavni verigi navzdol

Poglavitni instrument za tovrstno sporočanje informacij je varnostni list, ki ga je mogoče razširiti za vključitev scenarijev izpostavljenosti za vsako opredeljeno uporabo.

V primeru nevarne snovi ali zmesi

  • Zagotoviti morate varnostni list in poskrbeti, da je v ustreznem nacionalnem jeziku in vključuje informacije, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja, na primer o zdravju in varnosti ali odstranjevanju odpadkov.
  • Poskrbite, da je nevarna snov ali zmes pravilno označena in pakirana.

To pomeni, da je treba izpolnjevati zahteve uredbe CLP. S 1. junijem 2015 so bile uvedene pomembne spremembe, vključno z novimi piktogrami in stavki o nevarnosti.

Več o tem lahko izveste v publikaciji Uvodne smernice za uredbo CLP.

Upoštevati morate, da morata biti označevanje in pakiranje biocidnih proizvodov in izdelkov, tretiranih z njimi, v skladu z zahtevami uredbe CLP in drugimi posebnimi zahtevami.

Za izdelke, ki vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

To so snovi, opredeljene v skladu z uredbo REACH, ki imajo resne in pogosto nepopravljive učinke na zdravje ljudi in okolje. Strankam morate zagotoviti zadostne informacije za varno uporabo izdelka, kar vključuje vsaj ime nevarne snovi.

Po dobavni verigi navzgor

Stranke vam morajo zagotavljati informacije, ki jih sporočite svojim distributerjem na višji stopnji v dobavni verigi. To so lahko:

  • nove informacije o nevarnih lastnostih snovi ali zmesi;
  • informacije, ki bi lahko povzročile dvom o ustreznosti ukrepov za obvladovanje tveganja iz prejetega varnostnega lista;
  • zadostne informacije o tem, kako same uporabljajo snov, da se lahko zadevna uporaba upošteva v registracijski dokumentaciji za snov.

Na ta način lahko proizvajalcem in uvoznikom pomagate razumeti, kako se uporabljajo njihove snovi, in registrirati nekatere ali vse uporabe, s katerimi ste jih seznanili.

Stranke bodo nato lahko prejele varnostne informacije, ki jih morajo uporabljati za zagotavljanje skladnosti z uredbama REACH in CLP.

 

Če prodajate strankam

Poskrbite, da so nevarni proizvodi pravilno označeni in pakirani

Če se proizvod (kemična snov ali zmes) opredeli kot nevaren, ga je treba označiti in zapakirati v skladu z zahtevami uredbe CLP.

Za to so odgovorni proizvajalci, formulatorji, uvozniki in distributerji. Če takšne proizvode ponovno označite in pakirate za vključitev lastne blagovne znamke, tudi sami prevzamete enako odgovornost.

Kot dobavitelj nevarnih proizvodov morate zagotoviti, da so pravilno označeni in zapakirani. Etiketa mora vključevati:

  • informacije o nevarnosti v zahtevanem nacionalnem jeziku;
  • kontaktne podatke dobavitelja EU;
  • nove piktograme za nevarnost, opozorilne besede, izjave o nevarnosti in varnostne izjave, ki so v skladu z uredbo CLP obvezni.

Do 1. junija 2017 lahko prodajate zmesi, označene na stari način, če lahko predložite dokaze, da so bile v dobavni verigi že pred zakonskim rokom za prehod 1. junija 2015.

Upoštevati morate, da so v uredbi o biocidnih proizvodih določene dodatne zahteve glede označevanja in pakiranja za tretirane izdelke.

Odzivajte se na zahteve strank

Stranke imajo v skladu z uredbo REACH in uredbo o biocidnih proizvodih pravico, da vam postavijo vprašanje, ali izdelki, ki jih prodajate, vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, in sicer nad določeno koncentracijo. To se uporablja tudi za izdelke, tretirane z biocidi.

Na njihov zahtevek se morate brezplačno odzvati v 45 dneh. Predložiti morate zadostne informacije in nasvete za varno uporabo izdelka ali informacije o tretiranju tretiranega izdelka z biocidi. Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na dobavitelja.

Tipični primeri izdelkov, za katere se uporablja „pravica potrošnika do postavljanja vprašanj", so oblačila, pohištvo, gospodinjski pripomočki, športna oprema ali drugi izdelki za vsakdanjo uporabo.

 

Poučite se o kemikalijah, ki jih skladiščite in dobavljate

Preden daste snov, zmes ali izdelek na trg, morate najprej preveriti, ali ga je zakonito dati na trg EGP. Preverite, ali izpolnjuje pogoje, opisane v razdelku „Proizvajalec" ali „Uvoznik", in se obrnite na dobavitelja.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display