Registracija

Iz registracije je razvidno, da se z zadevno snovjo v celotni dobavni verigi ravna varno za zagotovitev zaščite zdravja ljudi in okolja. Te informacije navedete v registracijski dokumentaciji, ki jo predložite agenciji ECHA.

Dokumentacija, ki jo morate predložiti, je odvisna od količine snovi, ki jo dajete v promet, nevarnosti snovi in od tega, ali se snov uporablja samo kot intermediat pri proizvodnji druge snovi v strogo nadzorovanih pogojih ali ne.

Registracijska dokumentacija vsebuje opis uporab snovi, njenih fizikalno-kemijskih, ekotoksikoloških in toksikoloških lastnosti ter oceno nevarnosti in tveganj z obrazložitvijo, kako se obvladujejo tveganja, ki jih prinaša uporaba snovi.

Registracije se predložijo v aplikaciji IUCLID z uporabo orodja REACH-IT. V večini primerov je treba plačati pristojbino za registracijo.

 

 

Registracija velja za snovi

Vsako snov je treba registrirati posebej. Če se ukvarjate z zmesmi snovi, kot so detergenti in barve, ali izdelki, ki sproščajo snovi, kot so robčki z losjonom, morate ločeno registrirati različne snovi, ki so v zmesi ali izdelku.

Snovi morate identificirati in jih poimenovati v skladu z določenimi pravili in merili, da ugotovite, ali so enake kot v drugih podjetjih. V tem primeru morate snov registrirati skupaj z njimi.

 

Kako opraviti registracijo z drugimi podjetji
Potrebna je registracija pred proizvodnjo ali uvažanjem

Trenutno je treba vsako snov registrirati, preden jo proizvedete ali uvozite v Evropski gospodarski prostor.

Pred 31. majem 2018 se je čas registracije določal na podlagi vrste snovi (snov v postopnem uvajanju ali snov, ki ni v postopnem uvajanju). Pri vseh dokumentacijah, predloženih po 31. maju 2018, morate pred začetkom proizvodnje ali uvoza snovi počakati na registracijsko številko.

 

 

Praktični nasveti glede sprememb pri registraciji

Prehodni sistem za registracijo snovi v postopnem uvajanju se je končal 31. maja 2018. Izvedbena uredba (EU) 2019/1692 pojasnjuje, kako je treba snovi registrirati po tem datumu.

1. Izračun količin na koledarsko leto

Od 1. januarja 2020 morate določiti obveznost registracije na podlagi količine snovi, ki jo proizvajate ali uvozite v koledarskem letu. Izračun na podlagi triletnega povprečja za snovi v postopnem uvajanju ne velja več.

Za več informacij glejte razdelek „Vaše obveznosti glede registracije“.

2. Predhodne registracije se ne uporabljajo več

Od 1. januarja 2020 ne morete več uporabljati svoje predhodne registracije za začetek registracije snovi. Namesto tega morate pred registracijo agenciji ECHA predložiti poizvedbo.

3. Dolžnost poizvedbe za vse snovi

Od 1. januarja 2020 se dolžnost poizvedbe nanaša tudi na snovi, ki ste jih predregistrirali, a še niso registrirane. Če želite registrirati določeno snov, se morate pri agenciji ECHA pozanimati, ali je bila za to snov že predložena registracija. Nato boste prejeli podatke za stik s predhodnimi registracijskimi zavezanci, če so na voljo v podatkovni zbirki, kar vam bo olajšalo izmenjavo podatkov in izpolnjevanje skupnih registracijskih obveznosti.

Za več informacij glejte razdelek „Poiščite soudeležene registracijske zavezance“.

4. Soudeleženi registracijski zavezanci še naprej sodelujejo

Čeprav se uradno udeležencem forumov za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF) ni treba več odzvati na zahteve, obveznost izmenjave podatkov in skupne registracije še naprej velja za vse soudeležene registracijske zavezance iste snovi.

Soudeleženi registracijski zavezanci morajo še vedno storiti vse za izmenjavo informacij in zagotovitev, da se stroški izmenjave informacij določijo pošteno, pregledno in nediskriminatorno.

Izvedbena uredba priporoča, da registracijski zavezanci uporabljajo podobne neformalne komunikacijske platforme kot tiste, ki so jih uporabljali za registracijo snovi v postopnem uvajanju do 31. maja 2018.

Za več informacij glejte razdelek „Sodelovanje“.

5. Samo ena vrsta spora glede souporabe podatkov

Od 1. januarja 2020 lahko spore glede souporabe podatkov predložite le v okviru člena 27. Predložitev sporov na podlagi člena 30 ne bo več mogoča, četudi so se pogajanja začela pred 31. majem 2018. To pomeni, da lahko tožeče stranke prejmejo dovoljenje za sklicevanje na vse študije v registraciji (člen 27), ne le na študije o vretenčarjih (člen 30).

Za več informacij glejte razdelek „Sodelovanje“ > „Spori v praksi“.

6. Omejene zahteve po informacijah ostajajo možnost

Snovi v postopnem uvajanju, ki ne izpolnjujejo meril iz Priloge III k uredbi REACH, lahko še naprej uporabljajo zmanjšane zahteve po informacijah, če jih registrirate v najnižjem količinskem razponu (1–10 ton na leto).

Če vaša snov izpolnjuje pogoje za uporabo zmanjšanih zahtev po informacijah, jo lahko registrirate tako, da predložite registracijsko dokumentacijo samo z informacijami o njenih fizikalno-kemijskih lastnostih. Lahko pa svojo registracijo predložite s popolnimi informacijami, ki so potrebne za registracijo 1–10 ton na leto, in zahtevate oprostitev plačila pristojbine, da se zniža pristojbina za registracijo.

Za več informacij glejte razdelek „Katere informacije potrebujete“ > „Zmanjšane zahteve po informacijah“. Ta možnost se uporablja samo za snovi v postopnem uvajanju.

7. Prijavljanje statusa postopnega uvajanja snovi

Ker se je prehodna ureditev za snovi v postopnem uvajanju končala, prijavljanje statusa postopnega uvajanja snovi v vaši registraciji v večini primerov ni več potrebno.

Še vedno pa morate v svoji registraciji prijaviti status snovi v postopnem uvajanju v naslednjih primerih:

  • če registrirate snov v postopnem uvajanju, ki ne izpolnjuje meril iz Priloge III, v najnižjem količinskem razponu (1–10 ton na leto), z zmanjšanimi zahtevami po informacijah;
  • če registrirate snov v postopnem uvajanju, ki ne izpolnjuje meril iz Priloge III, v najnižjem količinskem razponu (1–10 ton na leto), z zahtevami po standardnih informacijah in zahtevate oprostitev plačila;
  • če vložite zahtevek za zaupno obravnavo imena vaše snovi, ki ni v postopnem uvajanju, za obdobje 6 let.

Status snovi v postopnem uvajanju morate določiti na podlagi opredelitve snovi v postopnem uvajanju. Predregistracija snovi pri tem ni pomembna.

Snov je opredeljena kot snov v postopnem uvajanju, če izpolnjuje vsaj eno od naslednjih meril:

  1. Snov je vpisana na Evropskem seznamu obstoječih komercialnih kemijskih snovi (EINECS). [Snovi s številko ES, ki se začne z 2 ali 3, so navedene na seznamu EINECS.]
  2. Snov je bila proizvedena/uvožena v državo članico, vendar je proizvajalec ali uvoznik ni dal na trg, med 1. junijem 1992 in 31. majem 2007, če lahko to dokumentirano dokažete.
  3. Proizvajalec ali uvoznik je dal snov na trg v državi članici pred 1. junijem 2007 in snov se uvršča med „bivše polimere“ (NLP), če lahko to dokumentirano dokažete. [Snovi s številko ES, ki se začne s 5, so bivši polimeri.]

V nasprotnem primeru je vaša snov snov, ki ni v postopnem uvajanju.