Razvrščanje in označevanje

Razvrstitev in označitev je izhodišče za sporočanje nevarnosti in za pomembne elemente pri zagotavljanju, da sta človeško zdravje in okolje zaščitena pred škodljivimi kemikalijami.

Upoštevanje pravil uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju je tudi predpogoj za prost pretok snovi, zmesi in izdelkov.

Ko je snov ali zmes razvrščena, je treba opredeljene nevarnosti sporočiti udeležencem dobavne verige, med drugim potrošnikom.

Etiketa vsebuje informacije o opredeljenih nevarnostih. Razvrščanje, skupaj z etiketo in priloženim varnostnim listom, uporabniku sporoča, katere nevarnosti so povezane s snovjo ali zmesjo in kako se varno uporablja.

 

Redno posodabljajte svojo razvrstitev in označitev

 

  • V svojo registracijo ne glede na količinski razpon vedno vključite informacije o razvrstitvi in označitvi.
  • Ovrednotite intrinzične nevarnosti snovi s pomočjo meril v uredbi CLP.
  • Preverite, ali je usklajena razvrstitev, navedena za vašo snov, v skladu z najnovejšo posodobitvijo Priloge VI k uredbi CLP. Vaša snov je lahko del skupinskega vnosa.

 

Pravilno razvrstite večkomponentne snovi in snovi UVCB
  • Pri razvrščanju snovi, ki vsebuje nečistote, dodatke ali več komponent (večkomponentna snov ali UVCB), naj razvrstitev temelji na razpoložljivih pomembnih informacijah o snovi.
  • Kadar razvrščate za lastnosti, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), ali pri evalvaciji bioakumulacije in lastnosti razkroja znotraj razreda „nevarno za vodno okolje“, naj razvrstitev snovi temelji na informacijah o znanih posameznih sestavinah.
  • Če podatki o večkomponentni snovi ali snovi UVCB kažejo hujše učinke kot podatki za posamezne sestavine (to se lahko zgodi pri razvrstitvi za lastnosti CMR ali pomembne učinke na bioakumulacijo ali lastnosti razkroja), morate za razvrstitev uporabiti podatke o hujših učinkih.
  • Pri razredih nevarnosti, ki niso CMR, če podatki o snovi niso razpoložljivi, za razvrščanje uporabite podatke o sestavinah v skladu s pravili za zmesi.

 

Posodabljajte svojo prijavo za razvrstitev in označitev

Člen 41 uredbe CLP od prijaviteljev in registracijskih zavezancev zahteva, da si prizadevajo za dogovorjen vnos za isto snov. Spremembe prijavljenih razvrstitev je treba predložiti agenciji ECHA v 6 mesecih po sklepu o spremembi razvrstitve.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)