Razvrščanje in označevanje

Razvrščanje in označevanje sta ključna za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja in varstva okolja, pa tudi prostega pretoka snovi, zmesi in izdelkov.

Sta tudi izhodiščna točka za sporočanje nevarnosti in imata širše povezave z drugo zakonodajo.

Ko je snov ali zmes razvrščena, je treba opredeljene nevarnosti sporočiti drugim udeležencem dobavne verige, med drugim potrošnikom. Označevanje glede na nevarnosti omogoča, da se uporabniku snovi ali zmesi z etiketami in varnostnimi listi sporoči razvrstitev glede na nevarnosti, s čimer je opozorjen na morebitno nevarnost in potrebo po obvladovanju povezanih tveganj.

 

Poskrbite, da so vaše informacije o razvrstitvi in označitvi pravilne in posodobljene
  • V svojo registracijo ne glede na količinski razpon vedno vključite informacije o razvrstitvi in označitvi.
  • Da bi svojo snov razvrstili in označili v skladu z uredbo CLP, ocenite njene intrinzične nevarnosti.
  • Skrbno preverite, ali je usklajena razvrstitev, navedena za vašo snov, v skladu z najnovejšo posodobitvijo Priloge VI k uredbi CLP. Upoštevajte, da lahko spada v skupni vnos.

 

Pravilno razvrstite večkomponentne snovi in snovi UVCB
  • Praviloma mora razvrstitev snovi, ki vsebuje nečistote, dodatke ali več sestavin (večkomponentna snov ali snov UVCB), temeljiti na razpoložljivih in pomembnih informacijah o snovi.
  • Kadar razvrščate za lastnosti, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), ali pri evalvaciji kopičenja v organizmih in lastnosti razkroja znotraj razreda „nevarno za vodno okolje“, priporočamo, da razvrstitev snovi temelji tudi na informacijah o znanih posameznih sestavinah.  
  • Če podatki o večkomponentni snovi ali snovi UVCB kažejo hujše učinke kot podatki za posamezne sestavine (to se lahko zgodi pri razvrstitvi za lastnosti CMR ali pomembne učinke na kopičenje v organizmih ali lastnosti razkroja), morate za razvrstitev uporabiti podatke o hujših učinkih.
  • Za razrede nevarnosti, ki niso CMR, za razvrstitev uporabite podatke o sestavinah v skladu s pravili o zmeseh, če niso na voljo podatki o snovi.
  • Ne opravljajte testiranja večkomponentne snovi za razvrstitev, če so na voljo podatki o njenih sestavinah.

 

Posodabljajte svojo prijavo za razvrstitev in označitev
  • V skladu s členom 41 uredbe CLP si morajo prijavitelji in registracijski zavezanci prizadevati, da bi dosegli usklajeni vnos za enako snov, zato je popolnoma običajno, da se prijave posodabljajo.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)