Zahteve po informacijah: v količini od 10 do 100 ton na leto

Za registracijo snovi, ki se proizvaja ali uvaža v količinah od 10 do 100 ton letno, morate predložiti informacije o njenih fizikalno‑kemijskih, toksikoloških in ekotoksikoloških lastnostih. Podrobne informacije so navedene v prilogah VII in VIII k uredbi REACH.

Na podlagi razpoložljivih podatkov se morate s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci dogovoriti o ustrezni razvrstitvi in označitvi snovi.

Poleg tega morate rezultate ocene kemijske varnosti sporočiti v poročilu o kemijski varnosti. V Prilogi I k uredbi REACH so navedene splošne določbe za pripravo poročil o kemijski varnosti.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)