Zahteve po informacijah: v količini od 10 do 100 ton na leto

Če želite registrirati snov v razponu količine od 10 do 100 ton, morate predložiti informacije, določene v stolpcu 1 prilog VII in VIII k uredbi REACH. Te informacije vključujejo nekatere fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke podatke. Stolpec 2 določa možne prilagoditve za specifične lastnosti. Tudi zahtevani standardni nabor informacij lahko prilagodite skladno s splošnimi pravili, navedenimi v Prilogi XI.

Poleg tega morate rezultate ocene kemijske varnosti dokumentirati v poročilu o kemijski varnosti, kot je zahtevano v Prilogi I k uredbi REACH. Soudeleženi registracijski zavezanci se morajo dogovoriti, ali bo glavni registracijski zavezanec predložil skupno poročilo o kemijski varnosti, ali pa bodo posamezni registracijski zavezanci predložili svoja poročila. Po možnosti se tudi dogovorite s soudeleženimi registracijskimi zavezanci glede ustrezne razvrstitve in označitve snovi.

Zanesljivi sklepi glede razvrstitve in ocene PBT/vPvB so temelj dobre ocene kemijske varnosti, saj razvrstitev in izpolnitev meril PBT/vPvB sprožita oceno izpostavitve in opredelitev tveganja.

Predlog za testiranje je treba obvezno pripraviti tudi takrat, kadar potencialni registracijski zavezanci na podlagi uporabe pravil iz stolpca 2 prilog predlagajo teste (višje stopnje) iz prilog IX ali X kot alternativo k standardnim zahtevam iz prilog VII in VIII.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)