Proizvajalec

Za varno proizvodnjo in upravljanje kemikalij je treba imeti informacije in poznati njihove lastnosti, nevarnosti, uporabe in morebitna tveganja. Vaša odgovornost je, da te informacije zagotovite in strankam svetujete, kako naj varno uporabljajo vaše kemikalije.

Proizvajalec ste, če:

  • imate kot posameznik ali podjetje sedež v EGP in
  • proizvajate ali pridobivate kemično snov.

Če le mešate snovi v zmesi ali uporabljate kemikalije za proizvodnjo izdelkov, v skladu z uredbo REACH niste proizvajalec. V tem primeru ste nadaljnji uporabnik.

 

Katere so moje obveznosti?

 

Dostop do trga

Ali nameravate snov proizvajati prvič?

Ali je nevarna?

Pred začetkom proizvodnje se morate pozanimati, ali morate snov registrirati in razvrstiti vsako nevarno snov, ki jo dajete na trg.

 

Ali morate registrirati snov?

Če nameravate proizvajati eno tono ali več snovi na leto, jo morate registrirati pri agenciji ECHA. To pomeni, da morate predložiti informacije o lastnostih in nevarnostih snovi, vključno s tem, kako jo je mogoče varno uporabljati.

Če snovi ne registrirate, bosta njena proizvodnja in/ali dajanje na trg nezakonita. Osnovno pravilo je: če ni podatkov, tudi trga ni.

Koliko informacij je potrebnih, je odvisno od števila proizvedenih ton in nevarnosti, povezanih z vašo snovjo. Manjša je tonaža in manj nevarna je snov, manj informacij je treba predložiti.

Namen informacij je zagotoviti, da se vaša snov uporablja varno. Skrbeti morate za ažurnost informacij in jih na zahtevo v varnostnem listu zagotoviti strankam, v primeru nevarnejših snovi pa tudi potrošnikom.

Registracijo opravite skupaj z drugimi proizvajalci, uvozniki ali edinimi zastopniki enake snovi, poleg tega si morate z njimi deliti podatke, ki so potrebni za registracijo.

 

Ali proizvajate nevarno ali nadzorovano snov?

Preden snov daste na trg, morate z uporabo meril za razvrščanje iz uredbe CLP opredeliti, ali je nevarna. Razvrstitev se zahteva za vsako snov, ne glede na količino, v kateri se dobavlja. 

a. Razvrščanje, označevanje in pakiranje so obvezni za vse nevarne snovi

Razvrstitev snovi kot nevarne sproži posebne zahteve glede označevanja in pakiranja. Agencijo ECHA morate v enem mesecu po tem, ko je nevaren proizvod dan na trg, obvestiti o njegovi razvrstitvi in označitvi. Ustrezne informacije morate predložiti v varnostnem listu in uporabiti oznake za nevarnost, da opozorite na tveganja in zagotovite, da stranke varno ravnajo s snovmi.

b. Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

V uredbi REACH so določena merila za opredelitev snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost za zdravje ljudi in okolje. Snovi, ki izpolnjujejo ta merila, se nenehno odkrivajo. Uvrščene so na seznam kandidatnih snovi za avtorizacijo, ki se posodablja junija in decembra vsako leto in je objavljen na spletišču agencije ECHA.

To je prvi korak v postopku avtorizacije na podlagi uredbe REACH, katerega cilj je nadzorovati tveganja zaradi najnevarnejših snovi na trgu EGP in jih v končni fazi nadomestiti z možnimi varnejšimi nadomestnimi snovmi.

Sklep Evropske komisije, da snov uvrsti na seznam kandidatnih snovi, za vas kot proizvajalca pomeni dodatne zakonske obveznosti, in sicer da morate strankam zagotoviti informacije o varni uporabi snovi.

Snov lahko še naprej dobavljate, vendar boste morali spremljati, če je bila izbrana in uvrščena na seznam za avtorizacijo. Ker je to morda le še vprašanje časa, lahko snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, nadomestite z varnejšo nadomestno snovjo in si tako zagotovite poslovno prednost.

c. Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere se zahteva avtorizacija

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in se jih s kandidatnega seznama premesti na seznam za avtorizacijo, po določenem „datumu poteka" ni mogoče dajati na trg EGP za uporabo, razen če:

  • se vašemu podjetju ali neposrednemu nadaljnjemu uporabniku dodeli avtorizacija za specifično uporabo snovi; 
  • se uporablja popolna ali delna izjema, na primer če snov uporabljate za znanstvene raziskave in razvoj.

Avtorizacija je potrebna ne glede na količino snovi, ki se uporablja.

Če je vaša snov uvrščena na seznam za avtorizacijo in se ne uporablja nobena izjema, se boste morali odločiti, ali:

  • jo boste prenehali dajati na trg, ali
  • boste vložili vlogo za avtorizacijo, ali
  • proučili možnost, da je snov zajeta v avtorizaciji, dodeljeni vašim neposrednim nadaljnjim uporabnikom.

Vložitev vloge za avtorizacijo je poslovna odločitev, ki je odvisna od tega, kako ključna je snov, ali jo je mogoče nadomestiti z varnejšimi nadomestnimi snovmi oziroma tehnologijami, stroškov vložitve vloge ter od koristi in tveganj nadaljnje uporabe.

d. Omejene snovi

Snovi, ki povzročajo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi in okolje, so omejene. To lahko pomeni:

  • popolno prepoved;
  • omejitev trženja in specifičnih uporab, ali
  • omejitev ravni koncentracije snovi v zmeseh ali izdelkih.

Primeri vključujejo prepoved azbesta in omejitve proizvodnje, dajanja na trg ali uporabe fenilživosrebrovih spojin, ki se uporabljajo za premaze, lepila, tesnila in elastomere.

Omejitve morate spoštovati. Seznanjeni morate biti z vsemi omejitvami in spremljati prihajajoče omejitve v zvezi s snovmi, ki jih proizvajate. Agencija ECHA pred sprejetjem odločitve o omejitvi objavi informacije in organizira javna posvetovanja.

Categories Display