Preverite razpoložljive informacije

Preverite razpoložljive informacije

Zahteve, povezane z opredelitvijo in preverjanjem razpoložljivih informacij o zmeseh, so določene v členih 6 do 8 uredbe CLP.

Ko pridobite vse osnovne in specifične podatke v zvezi s koncentracijami in nevarnostmi sestavin v zmesi ter koncentracijami in nevarnostmi same zmesi, je treba presoditi, ali so ti podatki ustrezni in zanesljivi ter ali zadoščajo za razvrstitev v skladu z uredbo CLP. 

 

Preverite pridobljene podatke
  1. Pri vsaki nevarnosti se prepričajte, da imate podatke za vse sestavine v zmesi ali za samo zmes. Upoštevajte, da za večino fizikalnih nevarnosti potrebujete podatke o preskusu same zmesi.
  2. Ali so podatki skladni oziroma ali so med njimi očitna odstopanja? Na primer, varnostni list (VL), ki ste ga prejeli, morda ni popoln ali pa imajo različni dobavitelji nasprotujoče si podatke. V takih primerih vzpostavite stik s svojimi dobavitelji in prosite za pojasnilo.
  3. Navzkrižno preverite, ali je razvrstitev snovi iz varnostnega lista, ki ga je predložil vaš dobavitelj, skladna s podatki iz popisa razvrstitev in označitev snovi v zvezi z usklajeno razvrstitvijo. Čeprav se lahko samorazvrstitve iz prijav in registracij razlikujejo, jih lahko uporabite kot izhodiščno točko za preverjanje razvrstitve, ki jo je določil vaš dobavitelj. Če ste v dvomih, vzpostavite stik s svojim dobaviteljem.

 

Kateri podatki so „ustrezni, zanesljivi in zadostni"?

Če imate na voljo specifične podatke, kot so podatki o preskusih same zmesi in/ali snovi v zmesi, morate ugotoviti, kateri podatki so „ustrezni, zanesljivi in zadostni".

Da bo določitev razvrstitve zmesi glede na nevarnost uspešna, je treba odločitev sprejeti na podlagi zelo kakovostnih podatkov.

Zanesljivi podatki so zelo pomembni za kakovostno razvrstitev zmesi. Zaradi znanstveno nezanesljivih podatkov je lahko razvrstitev napačna, če je bila na primer študija izvedena nepravilno ali če je bil uporabljen napačen model. Za razvrščanje uporabljajte samo zanesljive podatke. Priporočljivo je, da najprej ocenite zanesljivost podatkov in šele potem njihovo ustreznost in primernost.

Včasih so podatki, ki jih niste pridobili s potrjenimi metodami, kljub temu dragoceni in se lahko upoštevajo pri analizi, s katero preverite pomembnost dokazov, vendar je pri tem potrebna strokovna presoja.

Za več informacij o zanesljivih, ustreznih in primernih podatkih glejte poglavje R.4 Smernic za zahteve po informacijah in oceni kemijske varnosti.

Preverite razpoložljive informacije

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.