Kako predložiti in posodobiti prijavo razvrstitve in označitve?

Prijavo lahko predložite le elektronsko prek portala REACH-IT, ki je na spletišèu agencije ECHA. Za to se morate najprej prijaviti na portalu REACH-IT in ustvariti raèun.

Morda raèun že imate in ste že predložili eno ali veè prijav, zdaj pa jih želite posodobiti. V skladu s èlenom 41 uredbe CLP si morajo prijavitelji in registracijski zavezanci prizadevati, da bi dosegli usklajeni vnos za isto snov, zato je popolnoma obièajno, da se prijave posodabljajo.

Za pripravo in predložitev nove prijave ali posodobitve prijave sledite naslednjim korakom:

 1. Ustvarite svoj raèun na portalu REACH-IT
  Èe raèun že imate, ni treba ustvarjati novega raèuna za prijavo. Èe ste pozabili svoje uporabniško ime in/ali geslo za portal REACH-IT, lahko zaprosite za pomoè na kontaktnem obrazcu agencije ECHA za uporabniške raèune.
 2. Ustvarite skupino prijav (neobvezno)
  Prijavitelji lahko oblikujejo tudi skupino proizvajalcev in/ali uvoznikov ter v popis razvrstitev in oznaèitev prijavijo usklajeno razvrstitev in oznaèitev. Ta korak ni obvezen. Skupino proizvajalcev in/ali uvoznikov je mogoèe ustvariti na portalu REACH-IT.
 3. Pripravite svojo prijavo razvrstitve in oznaèitve ali njeno posodobitev
  Uporabite lahko orodje IUCLID ali spletno dokumentacijo. Èe ste svojo prijavo predložili kot del registracijske dokumentacije, morate za posodobitev prijave predložiti posodobitev registracije (èlen 22 uredbe REACH).

  Za veè informacij o razpoložljivih orodjih in za preverjanje, katero je najprimernejše za vas, kliknite spodnje povezave.

   

  IUCLID
  Vse potrebne podatke lahko navedete v svojem naboru podatkov IUCLID ter ustvarite prijavno dokumentacijo za razvrstitev in oznaèitev.
  • Program IUCLID vam omogoèa vkljuèitev veè sestav za isto snov (npr. zaradi razliènih profilov neèistote) ter povezavo vsake sestave s posebno razvrstitvijo in oznaèitvijo. Vsak prijavitelj lahko predloži samo po eno prijavo za snov, ta program pa je edino orodje, s katerim lahko za eno snov predložite veè sestav.
  • To lahko koristi prejšnjim uporabnikom orodja IUCLID.
  • Koristno je tudi za tiste, ki nameravajo predložiti registracijo v skladu z uredbo REACH za registracijski rok leta 2018.

   

  Spletna dokumentacija
  Zahtevane podatke lahko roèno vnesete v sistem REACH-IT.
  • Èe morate prijaviti samo nekaj snovi in trenutno ne uporabljate orodja IUCLID, boste morda raje uporabili možnost spletne prijave prek sistema REACH-IT.
  • Ta bi lahko bila koristna za MSP, èe zadeva malo snovi in posamezne pravne osebe.
  • V spletnem orodju se lahko strinjate z razvrstitvijo in oznaèitvijo, ki jo je že prijavilo ali registriralo drugo podjetje.
  Opomba: Èe so vaše obveznosti v skladu z uredbo CLP zajete v skupnih prijavah, jih lahko posodobi edino uvoznik/proizvajalec, ki jih je predložil v vašem imenu. Zato se morate obrniti nanj, èe želite posodobiti prijavljeno razvrstitev.
 4. Predložite svojo prijavo razvrstitve in oznaèitve ali njeno posodobitev
  • Ko v orodju IUCLID pripravite datoteko za prijavo razvrstitve in oznaèitve, jo lahko agenciji ECHA predložite prek sistema REACH-IT. Preden dokumentacijo pošljete agenciji ECHA, jo lahko preverite z vtiènikom Pomoènik za validacijo (preveritev poslovnih pravil). Spletna stran orodja IUCLID je dostopna toèka, s katere lahko prenesete vtiènik za IUCLID.
  • Èe ste uporabili spletno dokumentacijo v sistemu REACH-IT, vas bodo pri predložitvi prijave razvrstitve in oznaèitve vodila besedila za pomoè v prijavi.

Javni popis razvrstitev in oznaèitev se potem redno posodablja. Vse nove prijave in posodobitve sedanjih prijav bodo vkljuèene v naslednje osvežitve podatkov.

Pomembne informacije pri posodabljanju prijav

Zahteve glede opredelitve identifikacije

Za uspešno predložitev posodobitve mora biti vaša prijava razvrstitve in oznaèitve jasno opredeljena kot posodobitev prejšnje uspešne prijave ter mora vsebovati naslednje obvezne podatke:

 • referenèno številko prijave razvrstitve in oznaèitve, ki jo želite posodobiti: referenèna številka ima naslednjo obliko 02-XXXXXXXXXX-CC-XXXX;
 • številko EC ali številko seznama, dodeljeno vaši snovi;
 • številko prejšnje prijave (upoštevno le za prijave, predložene prek orodja IUCLID);
 • razlog za posodobitev (npr. sprememba v razvrstitvi in oznaèitvi zaradi upoštevanja èlena 41).

Posebne zahteve za razlièna orodja

Za posodobitev prijave razvrstitve in oznaèitve je treba:

 • v orodju IUCLID: navesti dodeljeno referenèno številko (prijavno številko) v razdelku 1.3; v glavi dokumentacije navesti številko prejšnje predložene prijave, oznaèiti polje „posodobitev" in navesti „razlog za posodobitev";

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)