Stalno pregledujte razvrstitev

Zaradi različnih razlogov je treba razvrstitev zmesi redno preverjati.

 

Spremembe v zvezi z usklajeno razvrstitvijo snovi v zmesi

Usklajena razvrstitev in označitev snovi iz Priloge VI k uredbi CLP se lahko spremeni, če so na voljo nove in preverjene informacije. To lahko vpliva na razvrstitev vaše zmesi. Take spremembe usklajene razvrstitve je treba izvesti v prehodnem obdobju, ki običajno traja 18 mesecev po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Poleg tega boste pri pregledovanju razpoložljivih podatkov, ki so povezani z razvrščanjem, obravnavali nekatere vidike o katerih bo še vedno potekala razprava. Na primer, ko je podan predlog za usklajeno razvrstitev in označitev snovi, vendar usklajena razvrstitev in označitev snovi še ni končana in še ni vključena v del 3 Priloge VI k uredbi CLP ali je za snov veliko različnih vnosov v popisu razvrstitev in označitev snovi, pri čemer razprava za dosego dogovora o razvrstitvi še poteka ali je šele predvidena. To običajno pomeni, da se bo razvrstitev snovi morda kmalu spremenila. V takem primeru spremljajte nove informacije ter redno preverjajte objavljene spremembe uredbe CLP (prilagoditve tehničnemu napredku), zadevne vnose v popis razvrstitev in označitev snovi ter ustrezna mnenja tehničnih in znanstvenih odborov (zlasti Odbora agencije ECHA za oceno tveganja).

 

Spremembe v zvezi z razvrstitvijo v varnostnem listu, ki ga predloži dobavitelj

Če je dobavitelj spremenil razvrstitev snovi ali zmesi, ki jo uporabljate ali uvažate, morate vedno ponovno oceniti razvrstitev zmesi, ki jo formulirate ali uvažate.

 

Spremembe v zvezi z zmesjo

Če formulator s sedežem v EU/EGP ali proizvajalec uvožene zmesi, ki nima sedeža v EU/EGS, spremeni zmes, je treba izvesti novo oceno. Razlogi za spremembe v zvezi z razvrstitvijo:

a.     sprememba v koncentraciji ene ali več nevarnih sestavin (glejte preglednico 1.2 v Prilogi I k uredbi CLP);

b.    sprememba v sestavi zmesi, ki vključuje zamenjavo ali dodajanje ene ali več snovi;

c.     zaradi večjih nihanj med posameznimi serijami je treba morda izvesti novo oceno razvrstitve. Manjše razlike morda ne vplivajo na razvrstitev. To je opisano v poglavju 1.6.3.2.2 Smernic za uporabo meril CLP (Premostitvena načela – Serije).

 

Novi podatki o snoveh

Za postopek registracije v skladu z uredbo REACH je treba zbrati in pridobiti veliko podatkov o snoveh. Rezultat tega je bistveno večja količina razpoložljivih podatkov, zato je treba pogosto preverjati razvrstitve in označitve zmesi, ki vsebujejo take snovi.

 

Spremembe meril

Do spremembe pri razvrstitvi snovi lahko pride tudi zlasti zaradi sprememb v zakonodaji, zlasti sprememb meril za razvrstitev, ki so posledica prilagoditve uredbe CLP tehničnemu napredku (ATP). Take spremembe meril iz uredbe CLP je treba izvesti v prehodnem obdobju, ki običajno traja 18 mesecev po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ker je treba razvrstitev zmesi čim prej prilagoditi rezultatom nove ocene ter posodobiti etiketo in varnostni list, je treba redno spremljati nove informacije in aktualne spremembe v zakonodaji. Prav tako je smiselno pripraviti načrt, kako se boste v odzvali na nove razmere  glede razvrščanja in označevanja brez nepotrebnega odlašanja..

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)