Kako opisati in identificirati snov

Za večino postopkov iz uredb REACH in CLP ter uredbe o biocidnih proizvodih je treba v dokumentacijo vključiti naslednje informacije za jasno identifikacijo snovi:

  • ime snovi in povezane identifikatorje. To so lahko na primer naziv snovi po nomenklaturi IUPAC, številka EINECS ali ELINCS ali številka CAS;
  • molekulsko in strukturno formulo, če je to potrebno;
  • informacije o sestavi in čistosti snovi;
  • spektralne podatke in druge analitične podatke za preverjanje identitete in sestave snovi.

Posebne zahteve v zvezi z enokomponentnimi snovmi, večkomponentnimi snovmi in snovmi UVCB so opisane v Smernicah za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP.

Agencija ECHA mora ugotoviti, ali ste pravilno identificirali snov. Zato je treba v dokumentacijo vključiti primerno kakovostne spektralne podatke in kromatograme ter druge analitične podatke. Pomembno je, da se spektralni podatki in kromatogrami ter drugi analitični podatki v celoti ovrednotijo, njihova razlaga pa predstavi v dokumentaciji.

Za dodatne informacije o tem, kako se pripravi del registracijske dokumentacije o identiteti snovi v skladu z uredbo REACH, glej Priročnik za predložitev podatkov, del 18: Kako se navede identiteta snovi v programu IUCLID 5 za registracijo v skladu z uredbo REACH.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)