Postopek registracije

Proizvajalci in uvozniki ene tone ali več snovi na leto morajo zbrati informacije o lastnostih teh snovi in jih sporočiti agenciji ECHA v registracijski dokumentaciji. Na voljo sta dve osnovni poti registracije snovi pri agenciji ECHA, in sicer 1) poizvedba ali 2) pozna predhodna registracija. Ugotoviti morate, katera pot je najustreznejša za vas. To lahko ugotovite na podlagi spodnjih informacij ter ustreznih priročnikov, pogosto zastavljenih vprašanj in smernic, ki so na voljo na tej spletni strani. Po odločitvi za ustrezno pot, boste morali pripraviti in predložiti registracijo agenciji ECHA, kar storite skupno ali posamezno. Registracija mora potekati znotraj skupne predložitve, če enako snov proizvaja ali daje v promet več podjetij. Na tej strani lahko najdete podrobnejše informacije o skupni ali posamezni registraciji snovi. Pregled postopka po predložitvi dokumentacije o registraciji si lahko ogledate na povezavi Po registraciji, ki vsebuje pregled tega, kaj se zgodi z informacijami v dokumentaciji po registraciji, ter vaše vloge pri sporočanju teh informacij po dobavni verigi.

Če imate odobreno prijavno številko v skladu z Direktivo 67/548/EGS (t.i. NONS), si lahko spodaj ogledate, kako podati zahtevek za registracijsko številko v skladu z uredbo REACH brez predložitve registracijske dokumentacije agenciji ECHA.

 

 

 

Predregistracija snovi

Če želite izkoristiti podaljšani rok za registracijo, lahko agenciji ECHA predložite pozno predregistracijo snovi. Pozno predregistracijo lahko za snov v postopnem uvajanju predložite v šestih mesecih po proizvodnji ali dajanju snovi v promet, če njena količina presega prag ene tone na leto, oziroma najpozneje dvanajst mesecev pred naslednjim ustreznim rokom za registracijo (naslednji rok je 31. maj 2018). Pozna predhodna registracija NE velja za podjetja, ki niso izpolnila roka za predhodno registracijo snovi v postopnem uvajanju med 1. junijem 2008 in 1. decembrom 2008.

Pozne predregistracije se predložijo prek spleta z uporabo orodja REACH-IT. Če ste pri predložitvi pozne predregistracije uporabili enako ime snovi ali numerične kemijske identifikatorje, kot sta številka EINECS ali CAS, orodje REACH-IT samodejno odpre enak predhodni forum za izmenjavo informacij o snoveh (pre-SIEF), da lahko ugotovite, katera druga podjetja imajo morebitno enako snov. Nato se boste na podlagi podrobnega razmisleka o identiteti snovi odločili, ali je snov resnično enaka in nadaljevali pri oblikovanju foruma za izmenjavo informacij o snoveh.

 

 

Priprava in predložitev poizvedbe

Pred registracijo morate pripraviti in predložiti poizvedbo agenciji ECHA za 1) vse snovi, ki niso v postopnem uvajanju, ter 2) snovi v postopnem uvajanju, ki niso bile predhodno registrirane. Postopek poizvedbe se izvede pred proizvodnjo ali dajanjem v promet.

Agencijo ECHA morate obvestiti tudi o dodatnih informacijah, ki jih potrebujete za posodobitev registracije zaradi povečanja količinskega razpona.

Po oceni poizvedbe bo agencija ECHA omogočila stik med vami ter preteklimi in/ali potencialnimi registracijskimi zavezanci, da bi omogočila souporabo podatkov in skupno predložitev.

Priprava dokumentacije za poizvedbo v programu IUCLID

 1. Ustvarite dokumentacijo v najnovejši različici programa IUCLID.
 2. Uporabite vtičnik pomočnika za validacijo v programu IUCLID da preverite, ali morda manjkajo podatki, in vnaprej preverite določena poslovna pravila.
 3. Dokumentacijo za poizvedbo predložite prek orodja REACH-IT.

Če želite izvedeti več, glejte priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za poizvedbo.

 

Registracija snovi

Potencialni registracijski zavezanci za snovi (v kolièini ene tone ali veè na leto) morajo pripraviti registracijsko dokumentacijo in jo predložiti agenciji ECHA. Upoštevajte, da morate registracijsko dokumentacijo posodobiti, ko postanejo vašemu podjetju na voljo ustrezne informacije.

Dokumentacijo lahko pripravite z najnovejšo razlièico programa IUCLID in jo predložite z orodjem REACH-IT. Èe pa ste èlan skupne predložitve (ne glavni registracijski zavezanec), lahko pripravite dokumentacijo neposredno v spletu v orodju REACH-IT.

Priprava in predložitev dokumentacije

 1. Preberite priroènik: Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in prijavo PPORD.
 2. Vnesite zahtevane informacije v programu IUCLID, da izpolnite nabor podatkov o snovi.
 3. Z orodjem Chesar lahko izvedete oceno kemijske varnosti in ustvarite poroèilo o kemijski varnosti (CSR), èe je ustrezno.
 4. Ko je nabor podatkov o snovi izpolnjen, ustvarite konèno registracijsko dokumentacijo, tako da upoštevate navodila v èarovniku za ustvarjanje dokumentacije v programu IUCLID.
 5. Uporabite vtiènik „pomoènik za validacijo" v programu IUCLID, da preverite, ali morda manjkajo podatki, in vnaprej preverite doloèena pravila poslovanja.
 6. Z vtiènikom za predogled razširjanja podatkov v programu IUCLID lahko preverite, katere podatke iz vaše dokumentacije bo agencija ECHA objavila.
 7. Z vtiènikom za izraèun pristojbine v programu IUCLID lahko izraèunate, kolikšna je pristojbina za vašo registracijo.
 8. Izvozite dokumentacijo iz programa IUCLID in jo predložite prek orodja REACH-IT.
Priprava in predložitev skupne predložitve

Skupno predložitev izvedeta dva ali več potencialnih registracijskih zavezancev, ki proizvajajo ali dajejo v promet isto snov. Pri pripravi skupne predložitve imajo potencialni registracijski zavezanci dolžnost, da oblikujejo forum SIEF (forum za izmenjavo informacij o snoveh) za souporabo podatkov o intrinzičnih lastnostih snovi, ki jo nameravajo skupaj predložiti agenciji ECHA, ter za doseganje soglasja, če je mogoče, glede razvrstitve in označevanja snovi.

Potencialni registracijski zavezanci sami določijo glavnega registracijskega zavezanca, ki njihovo registracijo predloži pred rokom za registracijo. Tudi preostali člani skupne predložitve bodo predložili registracijo, toda šele potem, ko je za dokumentacijo glavnega registracijskega zavezanca opravljen korak preveritve poslovnih pravil v orodju REACH-IT, ki je del postopka predložitve.

Ko agencija ECHA v celoti obdela dokumentacijo glavnega registracijskega zavezanca in potrdi plačilo ustrezne pristojbine za registracijo, glavni registracijski zavezanec prejme registracijsko številko. Registracijski zavezanci člani ločeno prejmejo svoje registracijske številke, ko agencija ECHA ugotovi, da so njihove dokumentacije popolne.

 

Podajanje zahteve za pridobitev registracijske številke za prijavljene snovi (NONS)

Za snov s priznano prijavno številko v skladu z Direktivo 67/548/EGS (t.i. NONS) je mogoče podati zahtevek za registracijsko številko v skladu u uredbo REACH.

Za pridobitev te registracijske številke se morate najprej prijaviti v orodje REACH-IT z ustreznim računom, tj. kot domači proizvajalec, uvoznik ali edini zastopnik (edini zastopnik v skladu z Direktivo 67/548/EGS). Agencija ECHA bo dodelila registracijske številke vsem prijavam in jih na zahtevo lastnika prijave objavila prek orodja REACH-IT.

Podajanje zahteve za pridobitev registracijske številke za prijavljeno snov

V modulu orodja REACH-IT boste morali navesti naslednje podatke:

 • Prijavna številka in številka ELINCS za prijavljeno snov.
 • Ime, mesto in država prijavitelja, natančno tako, kot so navedeni v prijavi (razdelek 0.2.10 v datoteki oblike povzetka informacij za prijavo (SNIF)).
 • Če je ustrezno, posamezne dopise ali pogodbe proizvajalca, ki nima sedeža v EU, ki ga zastopate, v katerih je navedeno, da ste v skladu z uredbo REACH imenovani za edinega zastopnika za prijavljeno snov. Dopisi morajo biti v obliki .pdf in morajo biti napisani v enem od uradnih jezikov EU.
 • Če je ustrezno, dopis ali pogodba prejšnjega edinega zastopnika v skladu z Direktivo 67/548/EGS, v katerih je navedeno, da ne bo več deloval kot edini zastopnik in da soglaša s prenosom dolžnosti k vam, novo imenovanemu edinemu zastopniku za prijavljeno snov v skladu z uredbo REACH. Dopisi morajo biti v obliki .pdf in morajo biti napisani v enem od uradnih jezikov EU.

Upoštevajte: Če se podatki, navedeni v orodju REACH-IT, ujemajo s tistimi v prijavi, bo orodje samodejno ustvarilo registracijsko številko. Če se podrobnosti ne ujemajo, orodje REACH-IT ne bo izdalo registracijske številke, prijavitelj pa se mora obrniti na ustrezni pristojni organ države članice, da preveri stanje.

 

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)