Postopek registracije

Proizvajalci in uvozniki ene tone ali več snovi na leto morajo zbrati informacije o lastnostih teh snovi in jih sporočiti agenciji ECHA v registracijski dokumentaciji. Prvi korak v postopku registracije snovi pri agenciji ECHA je predložitev poizvedbe. Po uspešni poizvedbi boste morali pripraviti in agenciji ECHA predložiti registracijsko dokumentacijo, bodisi skupaj z drugimi registracijskimi zavezanci ali posamezno. Registracija snovi mora potekati v okviru skupne predložitve, če enako snov proizvaja ali daje na trg več podjetij. Na tej strani lahko najdete podrobnejše informacije o skupni ali posamezni registraciji vaše snovi.

Če imate odobreno prijavno številko v skladu z Direktivo 67/548/EGS (t.i. NONS), si lahko spodaj ogledate, kako podati zahtevek za registracijsko številko v skladu z uredbo REACH brez predložitve registracijske dokumentacije agenciji ECHA.

 

Priprava in predložitev poizvedbe

Pred registracijo morate pripraviti in predložiti poizvedbo agenciji ECHA za 1) vse snovi, ki niso v postopnem uvajanju, ter 2) snovi v postopnem uvajanju, ki niso bile predhodno registrirane. Postopek poizvedbe se izvede pred proizvodnjo ali dajanjem v promet.

Agencijo ECHA morate obvestiti tudi o dodatnih informacijah, ki jih potrebujete za posodobitev registracije zaradi povečanja količinskega razpona.

Po oceni poizvedbe bo agencija ECHA omogočila stik med vami ter preteklimi in/ali potencialnimi registracijskimi zavezanci, da bi omogočila souporabo podatkov in skupno predložitev.

Priprava dokumentacije za poizvedbo v programu IUCLID

 1. Ustvarite dokumentacijo v najnovejši različici programa IUCLID.
 2. Uporabite vtičnik pomočnika za validacijo v programu IUCLID da preverite, ali morda manjkajo podatki, in vnaprej preverite določena poslovna pravila.
 3. Dokumentacijo za poizvedbo predložite prek orodja REACH-IT.

Če želite izvedeti več, glejte priročnik: Kako pripraviti dokumentacijo za poizvedbo.

Priprava in predložitev skupne predložitve

Skupno predložitev izvedeta dva ali več potencialnih registracijskih zavezancev, ki proizvajajo ali dajejo v promet isto snov. Pri pripravi skupne predložitve imajo potencialni registracijski zavezanci dolžnost, da oblikujejo forum SIEF (forum za izmenjavo informacij o snoveh) za souporabo podatkov o intrinzičnih lastnostih snovi, ki jo nameravajo skupaj predložiti agenciji ECHA, ter za doseganje soglasja, če je mogoče, glede razvrstitve in označevanja snovi.

Potencialni registracijski zavezanci sami določijo glavnega registracijskega zavezanca, ki njihovo registracijo predloži pred rokom za registracijo. Tudi preostali člani skupne predložitve bodo predložili registracijo, toda šele potem, ko je za dokumentacijo glavnega registracijskega zavezanca opravljen korak preveritve poslovnih pravil v orodju REACH-IT, ki je del postopka predložitve.

Ko agencija ECHA v celoti obdela dokumentacijo glavnega registracijskega zavezanca in potrdi plačilo ustrezne pristojbine za registracijo, glavni registracijski zavezanec prejme registracijsko številko. Registracijski zavezanci člani ločeno prejmejo svoje registracijske številke, ko agencija ECHA ugotovi, da so njihove dokumentacije popolne.

 

Registracija snovi

Potencialni registracijski zavezanci za snovi (v kolièini ene tone ali veè na leto) morajo pripraviti registracijsko dokumentacijo in jo predložiti agenciji ECHA. Upoštevajte, da morate registracijsko dokumentacijo posodobiti, ko postanejo vašemu podjetju na voljo ustrezne informacije.

Dokumentacijo lahko pripravite z najnovejšo razlièico programa IUCLID in jo predložite z orodjem REACH-IT. Èe pa ste èlan skupne predložitve (ne glavni registracijski zavezanec), lahko pripravite dokumentacijo neposredno v spletu v orodju REACH-IT.

Priprava in predložitev dokumentacije

 1. Preberite priroènik: Kako pripraviti dokumentacijo za registracijo in prijavo PPORD.
 2. Vnesite zahtevane informacije v programu IUCLID, da izpolnite nabor podatkov o snovi.
 3. Z orodjem Chesar lahko izvedete oceno kemijske varnosti in ustvarite poroèilo o kemijski varnosti (CSR), èe je ustrezno.
 4. Ko je nabor podatkov o snovi izpolnjen, ustvarite konèno registracijsko dokumentacijo, tako da upoštevate navodila v èarovniku za ustvarjanje dokumentacije v programu IUCLID.
 5. Uporabite vtiènik „pomoènik za validacijo" v programu IUCLID, da preverite, ali morda manjkajo podatki, in vnaprej preverite doloèena pravila poslovanja.
 6. Z vtiènikom za predogled razširjanja podatkov v programu IUCLID lahko preverite, katere podatke iz vaše dokumentacije bo agencija ECHA objavila.
 7. Z vtiènikom za izraèun pristojbine v programu IUCLID lahko izraèunate, kolikšna je pristojbina za vašo registracijo.
 8. Izvozite dokumentacijo iz programa IUCLID in jo predložite prek orodja REACH-IT.

 

Podajanje zahteve za pridobitev registracijske številke za prijavljene snovi (NONS)

Za snov s priznano prijavno številko v skladu z Direktivo 67/548/EGS (t.i. NONS) je mogoče podati zahtevek za registracijsko številko v skladu u uredbo REACH.

Za pridobitev te registracijske številke se morate najprej prijaviti v orodje REACH-IT z ustreznim računom, tj. kot domači proizvajalec, uvoznik ali edini zastopnik (edini zastopnik v skladu z Direktivo 67/548/EGS). Agencija ECHA bo dodelila registracijske številke vsem prijavam in jih na zahtevo lastnika prijave objavila prek orodja REACH-IT.

Podajanje zahteve za pridobitev registracijske številke za prijavljeno snov

V modulu orodja REACH-IT boste morali navesti naslednje podatke:

 • Prijavna številka in številka ELINCS za prijavljeno snov.
 • Ime, mesto in država prijavitelja, natančno tako, kot so navedeni v prijavi (razdelek 0.2.10 v datoteki oblike povzetka informacij za prijavo (SNIF)).
 • Če je ustrezno, posamezne dopise ali pogodbe proizvajalca, ki nima sedeža v EU, ki ga zastopate, v katerih je navedeno, da ste v skladu z uredbo REACH imenovani za edinega zastopnika za prijavljeno snov. Dopisi morajo biti v obliki .pdf in morajo biti napisani v enem od uradnih jezikov EU.
 • Če je ustrezno, dopis ali pogodba prejšnjega edinega zastopnika v skladu z Direktivo 67/548/EGS, v katerih je navedeno, da ne bo več deloval kot edini zastopnik in da soglaša s prenosom dolžnosti k vam, novo imenovanemu edinemu zastopniku za prijavljeno snov v skladu z uredbo REACH. Dopisi morajo biti v obliki .pdf in morajo biti napisani v enem od uradnih jezikov EU.

Upoštevajte: Če se podatki, navedeni v orodju REACH-IT, ujemajo s tistimi v prijavi, bo orodje samodejno ustvarilo registracijsko številko. Če se podrobnosti ne ujemajo, orodje REACH-IT ne bo izdalo registracijske številke, prijavitelj pa se mora obrniti na ustrezni pristojni organ države članice, da preveri stanje.