Kako se izogniti nepotrebnemu testiranju na živalih

V skladu z uredbo REACH se lahko testiranje na vretenčarjih (npr. podganah, drugih sesalcih in ribah) uporablja le v skrajni sili pri izpolnjevanju zahtev po informacijah za registracijo. Obstaja več načinov, kako se lahko izognemo testiranju na živalih in zmanjšamo število testov na živalih.

Pri vsaki posamezni zahtevi po informacijah upoštevajte naslednje vidike:

  • zbiranje in souporaba obstoječih podatkov: lahko pridobite dostop do objavljene literature, ki zadostuje za izpolnjevanje zahteve po informacijah. Če je rezultat veljavnega testa na živalih na voljo, ga je treba deliti z drugimi registracijskimi sozavezanci. Lastniku testa je treba izplačati nadomestilo v skladu z vnaprej dogovorjenimi pravili;
  • opustitev ali prilagoditev podatkov: pravila o prilagoditvah so del pravnega besedila. Lahko so specifična (v stolpcu 2 vsake končne točke) ali splošna (v Prilogi XI).

V skladu s splošnimi pravili se lahko opustijo podatki oziroma uporabi prilagoditev na podlagi naslednjih znanstvenih utemeljitev:

  • določanje zanesljivosti dokazov – imate dovolj informacij iz več neodvisnih virov, na podlagi katerih se lahko sklepa, ali ima vaša snov določeno lastnost (ali pa je nima);
  • modeli QSAR – nekatere lastnosti vaše snovi se lahko z uporabo računalniških modelov predvidijo iz strukturno podobnih snovi;
  • metode in vitro – testi, ki se opravijo na izoliranem tkivu, organih ali celicah, namesto na celotnem organizmu, lahko zadostujejo za izpolnitev zahtev po informacijah;
  • združevanje in navzkrižno branje – če lahko dokažete, da je obnašanje vaše snovi za določeno lastnost podobno obnašanju druge snovi, je mogoče obstoječe rezultate za navedeno lastnost navzkrižno uporabiti tudi pri vaši snovi.

Če se odločite za uporabo ene od naštetih možnosti, zahtevate prilagoditev.

Nasveti

  • Če prilagodite standardne zahteve po informacijah, pripravite dobro dokumentirano in veljavno znanstveno utemeljitev ter jo predložite registracijski dokumentaciji.
  • Z izbranim pristopom morate pridobiti zanesljive informacije, ki so primerljive informacijam iz standardnega testa. V nasprotnem primeru morate test izvesti v skladu s pravili.
  • Izbrani pristop vam mora omogočati razvrščanje snovi. Po razvrstitvi in označitvi snovi dodatno testiranje morda ne bo potrebno.

Dobro premislite o tem, ali se boste zanašali na razvrstitev v najneugodnejšem primeru samo zatoda bi se izognili dodatnemu testiranju. Pri razvrstitvi v previsoko kategorijo lahko na primer sprožite ukrepe za obvladovanje tveganja v skladu z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu ali povzročite prednostno razvrščanje regulativnih ukrepov za obvladovanje tveganja iz uredbe REACH.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)