Zahtevek za alternativno kemijsko ime snovi v zmeseh

 

Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki s sedežem v EU lahko agenciji ECHA predložijo prošnjo za uporabo alternativnega kemijskega imena. Za vložitev prošnje za uporabo alternativnega kemijskega imena v zmesi(-eh) ni mogoče imenovati „zastopnika tretje strani“ ali „edinega zastopnika“.

Prošnjo pripravite z najnovejšo različico programa IUCLID in jo predložite na portalu REACH-IT.

Priročnik agencije ECHA „Kako pripraviti prošnjo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v zmesi“ podaja dodatna navodila o pripravi in predložitvi prošnje.

Prošenj za uporabo alternativnega kemijskega imena po predložitvi agenciji ECHA ni več mogoče posodobiti, vključno z zmesmi, ki jih ta prošnja zajema, razen če to izrecno zahteva agencija ECHA. Vedno se prepričajte, da ste vključili vse zadevne zmesi, za katere naj bi se uporabljalo alternativno kemijsko ime. Vsaka naknadna prošnja za uporabo alternativnega kemijskega imena v drugih zmeseh bo nova prošnja, za katero bo agencija ECHA obračunala dodatno pristojbino.

Priprava prošnje

1. Ustvarite svoj račun na portalu REACH-IT, če ga še nimate.

2. V orodju IUCLID ustvarite dokumentacijo za prošnjo za alternativno kemijsko ime.

V dokumentacijo je treba vključiti naslednje informacije:

  • identiteto vlagatelja prošnje,
  • predlagano alternativno kemijsko ime,
  • identiteto in sestavo snovi,
  • informacije o razvrstitvi in označitvi snovi,
  • trgovsko(-a) ime(-na) ene ali več zmesi, ki vsebuje(-jo) snov, za katero se vlaga prošnja za alternativno kemijsko ime,
  • varnostni list snovi, za katero se vlaga prošnja za alternativno kemijsko ime,
  • varnostni list zmesi, ki vsebuje(-jo) snov,
  • utemeljitev, ki dokazuje, da ima vlagatelj prošnje poslovni interes, ki je vreden zaščite pred nerazkritjem dejanskega imena snovi, in
  • utemeljitev, ki dokazuje, da uporaba alternativnega kemijskega imena izpolnjuje pogoj o zagotovitvi zadostnih informacij za izvedbo potrebnih previdnostnih ukrepov za zdravju neškodljivo in varno uporabo ter da je mogoče nadzorovati tveganja, ki izhajajo iz ravnanja z zmesjo.

Predlagano alternativno kemijsko ime je lahko ime, ki opredeljuje najpomembnejše funkcionalne skupine snovi, ali alternativno poimenovanje.

Nasvet: pri izpeljavi alternativnega imena je priporočljiva uporaba „Navodil“ (del B Priloga VI k direktivi o nevarnih pripravkih).

Za več podrobnosti o pripravi dokumentacije glejte priročnik: Kako pripraviti prošnjo za uporabo alternativnega kemijskega imena za snov v zmesi.

3. Datoteko IUCLID in zahtevane priponke predložite na portalu REACH-IT.

Če po predložitvi prošnje ne prejmete potrditvenega sporočila, se obrnite na službo agencije ECHA za pomoč uporabnikom.

Kaj se zgodi potem?

Po prejemu zahteve bo agencija ECHA preverila dokumentacijo glede virusov ter opravila preveritev „poslovnih pravil", s katero ugotovi, ali je dokumentacija popolna in se lahko obdela.

Če dokumentacija opravi preveritev „poslovnih pravil", vam bo agencija ECHA poslala račun. Ko agencija prejme plačilo, vam bo odločitev glede zahteve za uporabo alternativnega imena sporočila v šestih tednih.

Če agencija ECHA zahteve za uporabo alternativnega kemijskega imena ne sprejme ali če pozneje spremeni ali prekliče odobritev uporabe alternativnega kemijskega imena, se lahko zahteva revizija odločitve. Zahtevek za revizijo bi bilo treba predložiti dva meseca po prejemu odločitve, z uporabo posebnega spletnega obrazca.

Upoštevajte, da agencija ECHA vedno pošlje vsa sporočila v zvezi z zahtevo, vključno z odločitvijo, prek sistema za sporočanje REACH-IT neposredno osebi, ki je predložila zahtevo.

Zahtevek za revizijo odločitve o uporabi alternativnega kemijskega imena