Prilagoditve standardnim zahtevam po informacijah

Zahteva po „prilagoditvi“ pomeni, da je mogoče opustiti testiranje na podlagi nekaterih splošnih ali posebnih pravil, ki veljajo samo za eno zahtevo po informacijah.

Splošna pravila za prilagoditve lahko temeljijo na treh razlogih:

  1. testiranje ni znanstveno potrebno,
  2. testiranje ni tehnično izvedljivo,
  3. testiranje ni potrebno zaradi neizpostavljenosti ali nizke izpostavljenosti.

Splošna pravila so podrobno razložena v Prilogi XI.

Poleg tega so v stolpcu 2 prilog VII do X za vsako zahtevo po informacijah podrobno določena posebna pravila.

Nekaterih testiranj/študij glede na lastnosti snovi in razpoložljive informacije ni mogoče ali ni treba izvesti:

Lastnost snovi Testiranje ni potrebno
Plini 7.3 Vrelišče
7.4 Relativna gostota
7.14 Granulometrija
Tekočine 7.14 Granulometrija
Anorganske snovi 7.8 Porazdelitveni koeficient
7.9 Plamenišče
9.2.1.1 Lahka biološka razgradljivost
Organski peroksidi 7.13 Oksidativne lastnosti
Samovnetljivost ob stiku z zrakom, vodo ali vlago pri sobni temperaturi 8.1 Jedkost za kožo/draženje kože
8.2 Hude poškodbe oči/draženje oči
8.3 Preobčutljivost kože
Močna kislost/bazičnost 8.1 Jedkost za kožo/draženje kože
8.2 Hude poškodbe oči/draženje oči
8.3 Preobčutljivost kože

 

Nekaj primerov, kako določeni rezultat testiranja ali pogoji uporabe pomenijo, da testiranja ni treba opraviti:

Rezultat testiranja ali pogoj uporabe Testiranje ni potrebno
Tališče nad 300 °C 7.5 Parni tlak
Hitro oksidiranje v vodi 7.7 Topnost v vodi
Razvrščena kot snov, ki ni strupena v stiku s kožo 8.1 Jedkost za kožo/draženje kože
Razvrščena kot snov, ki povzroča hude poškodbe oči 8.2 Hude poškodbe oči/draženje oči
Na voljo je dovolj informacij za okoljsko razvrstitev in označevanje 9.1.1 Kratkodobna strupenost za nevretenčarje
Brez emisij v čistilno napravo 9.1.4 Inhibicija respiracij aktivnega blata

 

Za celotni pregled glejte „Praktični vodnik za vodilne delavce v malih in srednje velikih podjetjih ter koordinatorje, pristojne za uredbo REACH“ in priloge VII do X k uredbi REACH.

Vendar pa je pomembno, da opustitev testiranja na živalih ne ogrozi varne uporabe snovi. Zato je treba vsako prilagoditev, ki jo izvedete namesto predložitve standardnih informacij, veljavno in dokumentirano utemeljiti.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)