Prilagoditve standardnim zahtevam po informacijah

Prilagoditev pomeni, da ne opravite testiranja, ampak namesto tega predložite utemeljitev na podlagi nekaterih splošnih ali posebnih pravil.

Na splošno so lahko razlogi za prilagoditve trije:

  1. testiranje ni znanstveno potrebno,
  2. testiranje ni tehnično izvedljivo,
  3. testiranje ni potrebno zaradi dokazane nizke izpostavljenosti.

Splošna pravila so podrobno navedena v Prilogi XI k uredbi REACH. Posebna pravila in možne prilagoditve v zvezi s posamezno zahtevo po informacijah so podrobno navedeni v stolpcu 2 prilog VII do X k uredbi REACH. Za vsako prilagoditev namesto predložitve standardnih informacij je treba predložiti veljavno in dokumentirano utemeljitev.

Nova testiranja na vretenčarjih se izvedejo le kot zadnja možnost, ko se izčrpajo vsi drugi viri podatkov. Upoštevajte pa, da izogibanje testiranju na živalih ne sme ogroziti varne uporabe snovi.

Testiranju, da bi pridobili določene informacije, se je mogoče izogniti, če testiranje zaradi lastnosti snovi ni tehnično izvedljivo. Glejte okvirni seznam spodaj.

Lastnost snovi Testiranje ni potrebno
Plini 7.3 Vrelišče
7.4 Relativna gostota
7.14 Granulometrija
Tekočine 7.14 Granulometrija
Anorganske snovi 7.8 Porazdelitveni koeficient
7.9 Plamenišče
9.2.1.1 Hiter biološki razkroj
Organski peroksidi 7.13 Oksidativne lastnosti
Samovnetljivost ob stiku z zrakom, vodo ali vlago pri sobni temperaturi 8.1 Jedkost za kožo/draženje kože
8.2 Hude poškodbe oči/draženje oči
8.3 Preobčutljivost kože
Močna kislost/bazičnost 8.1 Jedkost za kožo/draženje kože
8.2 Hude poškodbe oči/draženje oči
8.3 Preobčutljivost kože

 

Nekateri rezultati testiranja ali pogoji uporabe pomenijo, da testiranja ni treba opraviti. Glejte okvirni seznam spodaj.

Rezultat testiranja ali pogoj uporabe Testiranje ni potrebno
Tališče nad 300 °C 7.5 Parni tlak
Hitro oksidiranje v vodi 7.7 Topnost v vodi
Razvrščena kot snov brez akutnih toksičnih učinkov ob stiku s kožo 8.1 Jedkost za kožo/draženje kože
Razvrščena kot jedka za kožo 8.5 Akutna strupenost
Na voljo je dovolj informacij za okoljsko razvrstitev in označevanje 9.1.1 Kratkodobna strupenost za nevretenčarje
Brez emisij v čistilno napravo 9.1.4 Inhibicija respiracije aktivnega blata

 

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)