Zahteve po informacijah: od 100 do 1 000 ton na leto

Če želite registrirati snov v razponu od 100 do 1 000 ton, morate predložiti informacije, določene v stolpcu 1 prilog VII–IX k uredbi REACH. Stolpec 2 določa možne prilagoditve za specifične lastnosti. Tudi zahtevani standardni nabor informacij lahko prilagodite skladno s splošnimi pravili, navedenimi v Prilogi XI.

Če je za registracijo potrebna študija iz Priloge IX (ne glede na to, ali vključuje vretenčarje ali ne) in ta med soudeleženimi registracijskimi zavezanci ni na voljo, morate najprej razmisliti o vseh drugih pristopih za izpolnitev zahteve po informacijah. Samo če zahteve po informacijah ni mogoče drugače izpolniti, se morajo registracijski zavezanci dogovoriti in pripraviti predlog za testiranje, ki se predloži v obravnavo agenciji ECHA kot del skupne registracijske dokumentacije. Med čakanjem na odločitev agencije ECHA morate uvesti in/ali priporočiti začasne ukrepe za obvladovanje tveganja nadaljnjim uporabnikom.

Categories Display