Identifikacija snovi

Identifikacija snovi

Uredba REACH, uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju (uredba CLP) ter uredba o biocidnih proizvodih so osredotočene na snovi. Na primer, v skladu z uredbo REACH se od vas zahteva, da predložite registracijsko dokumentacijo za vsako kemično snov, ki jo proizvajate ali uvažate. Navedena dokumentacija temelji na jasni in točni identifikaciji snovi.

Točna identiteta snovi je ključno izhodišče za registracijo v skladu z uredbo REACH ter za zagotovitev skladnosti z uredbo CLP in uredbo o biocidnih proizvodih. Omogoča tudi pravilno identifikacijo škodljivih snovi. S tem se omogoči vzpostavitev ustreznih ukrepov, ki jih je treba sprejeti za nadzor tveganj za zdravje ljudi in okolje, ki izhajajo iz takih snovi.

Prvi koraki