Zahteve po informacijah: 1000 ton ali več na leto

Če želite registrirati snov v količini 1 000 ton ali več na leto, so standardne informacijske zahteve navedene v stolpcu 1, možnosti prilagoditev za specifične lastnosti pa v stolpcu 2 prilog VII–X k uredbi REACH. Tudi zahtevani standardni nabor informacij lahko prilagodite skladno s splošnimi pravili, navedenimi v Prilogi XI.

Če je za registracijo potrebna študija iz Priloge X (ne glede na to, ali vključuje vretenčarje ali ne) in ta med soudeleženimi registracijskimi zavezanci ni na voljo, morajo potencialni registracijski zavezanci najprej razmisliti o vseh drugih pristopih za izpolnitev zahteve po informacijah. Samo če zahteve po informacijah ni mogoče drugače izpolniti, se morajo registracijski zavezanci dogovoriti in pripraviti predlog za testiranje, ki se predloži v obravnavo agenciji ECHA kot del skupne registracijske dokumentacije. Med čakanjem na odločitev agencije ECHA morate uvesti in/ali priporočiti začasne ukrepe za obvladovanje tveganja nadaljnjim uporabnikom.

Categories Display