Collaborate with your co-registrants

Sodelovanje s soudeleženimi registracijskimi zavezanci

Vsi soudeleženi registracijski zavezanci si delijo odgovornost za sprotno dopolnjevanje skupno predloženih registracijskih informacij. To zajema informacije o fizikalno-kemijskih, toksikoloških in ekotoksikoloških lastnostih snovi, razvrščanju in označevanju ter navodila za varno uporabo.

Če se dopolnitev nanaša na skupno predložene informacije, je glavni registracijski zavezanec odgovoren za dopolnitev registracije v imenu članov skupne predložitve.

Za sodelovanje morate skleniti dogovor o sodelovanju. Poleg tega lahko zaradi nekaterih dopolnitev nastanejo dodatni stroški, zato morate vzpostaviti mehanizem, da se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci dogovorite o delitvi stroškov.

Skupno predložene podatke je treba dopolniti v formatu IUCLID v na primer naslednjih primerih:

  • če izveste za nove nevarne lastnosti snovi, na primer med rednim pregledom literature ali po prejemu novih informacij, ki vam jih sporoči kupec;
  • skupno predloženo poročilo o kemijski varnosti, na primer zaradi opredelitve novih uporab ali odsvetovanih uporab snovi je treba posodobiti;
  • spremenita se razvrstitev in označitev vaše snovi, na primer zaradi sprememb uredbe o razvrščanju in označevanju (CLP) ali dostopnosti novih informacij o nevarnih lastnostih;
  • podjetje v skupni predložitvi poveča obseg proizvodnje in se uvrsti v višji količinski razpon. Če informacije, potrebne za registracijo v višjem količinskem razponu, v skupni predložitvi še niso na voljo, jih morate pridobiti in vključiti v dokumentacijo. Soudeleženi registracijski zavezanci se morajo strinjati s pristopom. Vse registracijske zavezance v skupni predložitvi morate najmanj vprašati, ali imajo kakršne koli ustrezne informacije oziroma ali nameravajo tudi sami povečati količinski razpon.
  • agencija ECHA ali države članice med evalvacijo dokumentacije ali snovi od soudeleženih registracijskih zavezancev zahtevajo dodatne informacije. Soudeleženi registracijski zavezanci, na katere je naslovljena odločitev, se morajo dogovoriti o pristopu, kako izpolniti zahtevo.