Ali je treba mojo snov registrirati?

Ko poznate identiteto snovi, morate ugotoviti, ali jo je treba registrirati oziroma ali je izvzeta iz registracije.

Na spletišču agencije ECHA lahko preverite, ali je vaša snov že registrirana. To je prvi pokazatelj, ali je treba vašo snov registrirati.

 

1. korak. Preverite, ali je snov kot taka izvzeta iz registracije

Naslednjih snovi ni treba registrirati, ne glede na to, kako jih uporabljate:

 • polimeri: snovi, ki so skladne z opredelitvijo polimera iz uredbe REACH, ni treba registrirati, medtem ko je lahko za monomere in druge snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo polimera, registracija obvezna;
 • Snovi, zajete v Prilogi V k uredbi REACH: na seznamu je opisanih 13 obsežnih kategorij snovi;
 • snovi, zajete v Prilogi IV k uredbi REACH: seznam vsebuje 68 snovi z nizkim tveganjem, običajno naravnega izvora, vključno z vodo;
 • radioaktivne snovi: snovi, ki oddajajo takšno sevanje, da je treba pred njimi zaščititi ljudi in okolje, ureja direktiva Euratom;
 • snovi, vključene v nacionalno izvzetje zaradi obrambnih razlogov.
2. korak. Preverite, ali je uporaba snovi izvzeta iz registracije
Snovi ni treba registrirati, kadar jih uporabljate le v spodaj navedene namene:
 
 • kot neizoliran intermediat: intermediat, ki se med sintezo ne odstrani namerno iz opreme, v kateri poteka sinteza (razen za vzorčenje);
 • za v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD): te snovi so izvzete iz registracije za pet let (z možnostjo podaljšanja), če o svojih dejavnostih PPORD obvestite agencijo ECHA;
 • v hrani in krmi (vključno z njihovo uporabo kot aditivi ali arome);
 • v zdravilih za uporabo v humani ali veterinarski medicini kot učinkovine ali pomožne snovi;
 • v biocidnih proizvodih ali fitofarmacevtskih sredstvih kot učinkovine. Te snovi se obravnavajo kot že registrirane.

Če se vaša snov uporablja tudi za druge namene, ki niso izvzeti, jo bo treba registrirati za navedene uporabe.

 

3. korak. Preverite, ali je snov izvzeta iz registracije zaradi svojega porekla ali zgodovine
Naslednjih snovi ni treba registrirati:
 
 • že registrirane snovi, ki se izvozijo in ponovno uvozijo v EGP; 
 • snovi, ki so pod carinskim nadzorom in so namenjene ponovnemu izvozu; 
 • odpadki: snovi, ki so odvržene kot odpadki (iz gospodinjstev, storitvenih dejavnosti ali industrije), kot so opredeljene v okvirni direktivi o odpadkih, ni treba registrirati, medtem ko je treba snovi, pridobljene s predelavo odpadkov, na splošno registrirati, razen
 • predelanih snovi, ki so že registrirane.
Za naslednje snovi veljajo nekatere posebne določbe iz uredbe REACH, vendar niso izvzete iz registracije: 
 
 • nanodelci; 
 • nenevarne snovi in nerazvrščene snovi; 
 • snovi v kozmetičnih izdelkih;
 • materiali, namenjen za stik z živili;
 • goriva; 
 • snovi v zmeseh pod določenimi mejnimi koncentracijskimi vrednostmi;
 • na mestu izolirani ali transportirani izolirani intermediati; 
 • snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost; 
 • snovi, za katere velja avtorizacija ali omejitev; 
 • snovi, ki jih je prijavil nekdo drug v skladu z Direktivo 67/548/EGS. 
Če ste prijavo vložili že prej, se vaša prijava zdaj šteje za registracijo v skladu z uredbo REACH in jo morate posodabljati. 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)