Ali je treba mojo snov registrirati?

Ko poznate identiteto snovi, morate ugotoviti, ali jo je treba registrirati oziroma ali je izvzeta iz registracije.

Kot prvi znak, ali je treba vašo snov registrirati, lahko na spletišču agencije ECHA preverite, ali je vaša snov že registrirana.

 

Faza 1: Preverite, ali je snov kot taka izvzeta iz registracije

Naslednjih snovi ni treba registrirati ne glede na to, kako jih uporabljate:

 • polimeri: snovi, ki so skladne z opredelitvijo polimera iz uredbe REACH, ni treba registrirati, medtem ko je lahko za monomere in druge snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo polimera, registracija obvezna;
 • snovi, zajete v Prilogi V k uredbi REACH: na seznamu je opisanih 13 obsežnih kategorij snovi;
 • snovi, zajete v Prilogi IV k uredbi REACH: seznam vsebuje 68 snovi z nizkim tveganjem, običajno naravnega izvora, vključno z vodo;
 • radioaktivne snovi: snovi, ki oddajajo takšno sevanje, da je treba pred njimi zaščititi ljudi in okolje, ureja direktiva Euratom;
 • snovi, vključene v nacionalno izvzetje zaradi obrambnih razlogov.
Faza 2: Preverite, ali je uporaba snovi izvzeta iz registracije
Naslednjih snovi ni treba registrirati le, kadar jih uporabljate v spodaj navedene namene.
 
Kakršno koli dodatno uporabo snovi boste morali registrirati.
 • Neizoliran intermediat: intermediat, ki se med sintezo ne odstrani namerno iz opreme, v kateri poteka sinteza (razen za vzorčenje).
 • Snovi, ki so namenjene uporabi za v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD): te snovi so izvzete iz registracije do pet let (z možnostjo podaljšanja), če o svojih dejavnostih PPORD obvestite agencijo ECHA.
 • Snovi, ki se uporabljajo v hrani in krmi (vključno z njihovo uporabo kot aditivi ali arome).
 • Snovi (zdravilne učinkovine ali pomožne snovi), ki se uporabljajo v zdravilih za uporabo v humani ali veterinarski medicini.
 • Aktivne snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih ali fitofarmacevtskih sredstvih. Te snovi se obravnavajo kot že registrirane.

 

Faza 3: Preverite, ali je snov izvzeta iz registracije zaradi svojega porekla ali zgodovine
Naslednjih snovi ni treba registrirati:
 • ponovno uvoženih snovi, ki so že registrirane;
 • snovi, ki so pod carinskim nadzorom in so namenjene ponovnemu izvozu;
 • odpadkov: snovi, ki so odvržene kot odpadki (iz gospodinjstev, storitvenih dejavnosti ali industrije), kot so opredeljene v okvirni direktivi o odpadkih, ni treba registrirati, medtem ko je treba snovi, pridobljene s predelavo odpadkov, na splošno registrirati, razen
 • predelanih snovi, ki so že registrirane.
Za naslednje snovi veljajo nekatere posebne določbe iz uredbe REACH, vendar niso izvzete iz registracije:
 
 • nanodelci;
 • nenevarne snovi in nerazvrščene snovi;
 • snovi v kozmetičnih izdelkih;
 • snovi, ki so v stiku z živili;
 • goriva;
 • snovi v pripravkih pod določenimi mejnimi koncentracijskimi vrednostmi;
 • na mestu izolirani ali transportirani izolirani intermediati;
 • snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost;
 • snovi, za katere velja avtorizacija ali omejitev;
 • snovi, ki jih je prijavil nekdo drug v skladu z Direktivo 67/548/EGS.
Če ste prijavo vložili že prej, se vaša prijava zdaj šteje za registracijo v skladu z uredbo REACH in jo morate posodabljati.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)