Trgovec z zelo nevarnimi kemikalijami

Ali uvažate kemikalije, ki so v EU prepovedane ali je njihova uporaba strogo omejena?

To so lahko industrijske kemikalije, fitofarmacevtska sredstva ali biocidi, ki se uvažajo v obliki snovi, zmesi ali izdelkov. V tem primeru boste morda morali izpolnjevati zahteve iz uredbe o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC). 

Če jih, morate:

  • poskrbeti, da je uvoz dovoljen v skladu z zadevno zakonodajo (npr. uredbo REACH, uredbo o biocidnih proizvodih, uredbo o fitofarmacevtskih sredstvih, nacionalno zakonodajo itd.);
  • o uvoženih količinah poročati ustreznemu organu v EU.

Preverite, ali je vaša kemikalija zajeta v razdelku „Kemikalije, za katere se uporablja uredba PIC".

Ali izvažate tudi zunaj Evropske unije?

Če so kateri koli izmed vaših industrijskih kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev ali biocidov v EU prepovedani ali je njihova uporaba strogo omejena, za vas najverjetneje veljajo zahteve uredbe PIC. To pomeni, da morate agencijo ECHA obvestiti o njihovem izvozu (kot snovi ali zmesi/izdelki) in v nekaterih primerih od države uvoznice pridobiti tudi soglasje po predhodnem obveščanju (PIC). 

Preverite, ali je vaša kemikalija zajeta v razdelku „Kemikalije, za katere se uporablja uredba PIC".