Dobavitelj ali uporabnik biocidov

Če dobavljate ali uporabljate biocidne aktivne snovi ali proizvode v EGP, morate poznati zakonodajo EU o biocidih. Njen namen je zagotoviti, da je morebitno tveganje škode, ki jo povzročijo biocidi, uravnoteženo z njihovimi pričakovanimi koristmi.

Zakonodaja se uporablja za 22 različnih vrst proizvodov, ki spadajo v štiri glavne skupine:

 • dezinfekcijska sredstva za domačo in industrijsko uporabo;
 • sredstva za konzerviranje za proizvedene in naravne proizvode;
 • sredstva za zatiranje škodljivcev;
 • drugi specialistični biocidni proizvodi, na primer pripravki za preprečevanje naselitve organizmov na površini, ki je v stiku z vodo (antivegetacijska sredstva).

Poleg tega zajema tudi snovi, zmesi in izdelke, ki so bili tretirani z enim ali več biocidnimi proizvodi oziroma jih namerno vključujejo.

Kaj morate storiti?

To je odvisno od tega, kaj proizvajate, dobavljate ali uporabljate – aktivno snov, biocidni proizvod ali tretirani izdelek.

Dostop do trga temelji na postopku, sestavljenem iz dveh korakov:

 • aktivno snov, ki se bo uporabljala v biocidnem proizvodu ali za tretiranje izdelka, je treba odobriti (pozitivno oceniti njeno učinkovitost in varnost) v ustrezni vrsti proizvoda na ravni EU;
 • preden se lahko omogoči dostopnost biocidnega proizvoda na trgu (npr. za prodajo) ali njegova uporaba, je treba zanj pridobiti avtorizacijo na nacionalni ravni ali ravni EU.

Izjema: Če aktivna snov še ni odobrena, vendar je vključena v program pregledovanja, se ob upoštevanju nacionalne zakonodaje lahko omogočita dostopnost biocidnega proizvoda na trgu in njegova uporaba.

Poleg tega se od 1. septembra 2015 dostopnost vseh biocidnih proizvodov na trgu lahko omogoči le, če je snov ali dobavitelj izdelka uvrščen na seznam iz člena 95, in sicer seznam aktivnih snovi in dobaviteljev.

 

Aktivne snovi

Zajete so vse biocidne snovi, med drugim nanomateriali in aktivne snovi, ki se na kraju uporabe proizvajajo na mestu samem (iz druge snovi, imenovane „predhodna sestavina").

Proizvajalec ali uvoznik

Vaša aktivna snov se lahko uporablja v biocidnem proizvodu za trg EGP, če izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

 • odobrena je za posebno vrsto proizvoda, v katerem se uporablja;
 • uvrščena je na seznam snovi, ki ne vzbujajo zaskrbljenosti zaradi vpliva na zdravje in okolje – v Prilogo I k uredbi o biocidnih proizvodih;
 • je obstoječa aktivna snov (ki je bila 14. maja 2000 že na trgu) in je vključena v program pregledovanja.

Poleg tega so lahko od 1. septembra 2015 vsi biocidni proizvodi na trgu dostopni le, če je snov ali dobavitelj proizvoda uvrščen na seznam iz člena 95, tj. seznam aktivnih snovi in dobaviteljev.

Če želite vložiti vlogo za odobritev aktivne snovi ali uvrstitev na seznam iz člena 95, se prek registra biocidnih proizvodov (R4BP 3) obrnite na agencijo ECHA.

Distributer

Preden začnete dobavljati aktivno snov za uporabo na trgu EGP, mora izpolnjevati pogoje, ki so zgoraj opisani za proizvajalce ali uvoznike.

 

Biocidni proizvodi

Ko se biocidna aktivna snov odobri ali uvrsti na seznam snovi, ki ne vzbujajo zaskrbljenosti (v Prilogo I k uredbi o biocidnih proizvodih), morate najprej dobiti avtorizacijo za biocidni proizvod, ki to aktivno snov vsebuje, šele nato ga lahko daste na trg EGP.

Če sklep o odobritvi aktivne snovi še ni sprejet, lahko ob upoštevanju nacionalne zakonodaje še vedno omogočite dostopnost biocidnega proizvoda na trgu, če je aktivna snov vključena v program pregledovanja.

Za vse biocidne proizvode velja, da mora biti od 1. septembra 2015 dobavitelj (dobavitelj snovi ali proizvoda) uvrščen na seznam iz člena 95, sicer biocidni proizvod ne sme biti več dostopen na trgu EGP.

Imetnik dovoljenja

Odgovorni ste za dajanje proizvoda na trg (tj. njegovo prvo dobavo za distribucijo ali uporabo v EGP). To pomeni odgovornost za pravilno razvrstitev (v skladu z uredbo CLP) ter pakiranje in označitev proizvoda. Prav tako morate pristojne organe obvestiti, če kadar koli izveste kar koli, kar bi lahko vplivalo na avtorizacijo proizvoda, na primer informacije o varnosti.

Kadar proizvod oglašujete ali omogočate njegovo dostopnost na trgu EGP, morate poskrbeti, da je v skladu z zakonskimi zahtevami. To velja za vse oblike dobave, vključno s prodajo na daljavo in e-trgovino.

Če ste potencialni imetnik dovoljenja, lahko izbirate, ali boste vlogo za avtorizacijo vložili v vsaki državi posebej oziroma vložili vlogo za avtorizacijo, ki velja po vsej EU.

To vlogo lahko prevzame katera koli fizična ali pravna oseba s sedežem v EGP, vključno s proizvajalcem, uvoznikom ali svetovalcem.

Za spodbujanje uporabe biocidnih proizvodov, ki so manj škodljivi za zdravje in okolje:

 • se uporablja poenostavljeni postopek za biocidne proizvode, ki vsebujejo manj tvegane aktivne snovi;
 • je avtorizacijo proizvoda težje pridobiti, če je aktivna snov, ki jo vsebuje proizvod, opredeljena kot možna snov za zamenjavo.

Proizvajalec

Kot proizvajalec biocidnega proizvoda lahko vložite vlogo, da postanete imetnik dovoljenja (glej zgoraj).

Prav tako lahko vložite vlogo, da se kot „dobavitelj proizvoda" uvrstite na seznam iz člena 95.

Uvoznik

Pred uvozom katerega koli biocidnega proizvoda v EGP morate preveriti, ali:

 • je bilo zanj izdano dovoljenje za trženje v državi, v katero ga nameravate dobavljati, ali da je aktivna snov, ki jo vsebuje proizvod, vključena v program pregledovanja;
 • je dobavitelj izdelka uvrščen na seznam odobrenih aktivnih snovi in dobaviteljev iz člena 95.

Kot uvoznik biocidnega proizvoda lahko tudi vložite vlogo, da se na ta seznam uvrstite kot „dobavitelj snovi" ali „dobavitelj proizvoda". Poleg tega lahko vložite vlogo, da postanete imetnik dovoljenja (glej zgoraj).

Distributer

Pred distribucijo biocidnih proizvodov morate preveriti, ali je bilo zanje izdano dovoljenje za vsako od držav, v katerih nameravate omogočiti njihovo dostopnost. 

Če za biocidni proizvod dovoljenje še ni bilo izdano, preverite, ali je aktivna snov, ki jo vsebuje proizvod, vključena v program pregledovanja.

Od 1. septembra 2015 morate pred distribucijo proizvoda preveriti tudi, ali je dobavitelj proizvoda uvrščen na seznam aktivnih snovi in dobaviteljev iz člena 95.

 

Tretirani izdelki

Če je bil vaš proizvod tretiran z biocidnim proizvodom ali ga vsebuje, vendar nima primarne biocidne funkcije, se obravnava kot „tretirani izdelek".

Tretirani izdelek je mogoče dati na trg (tj. prva dobava za distribucijo ali uporabo v EGP) samo, če biocidni proizvod, ki se uporablja za tretiranje izdelka, vsebuje le:

 • odobrene aktivne snovi;
 • snovi, ki ne vzbujajo zaskrbljenosti in so navedene v Prilogi I;
 • snovi, ki so vključene v program pregledovanja.
 • Zahteva se lahko posebna označitev tretiranih izdelkov.

Proizvajalec ali uvoznik

Če ste pristojni za dajanje tretiranega izdelka na trg, prevzemate polno odgovornost za njegovo zakonitost in sledljivost. Poleg tega boste morda morali na zahtevo potrošnikov predložiti dodatne informacije, kateri biocidni proizvodi in nanomateriali so bili uporabljeni pri tretiranju izdelka.

Distributer

Kot distributer tretiranih izdelkov imate enake odgovornosti kot distributer biocidnih proizvodov.

Poleg tega morate na zahtevo potrošnikov predložiti informacije, kateri biocidni proizvodi in nanomateriali so bili uporabljeni pri tretiranju izdelka. Zakonska pravica potrošnikov je, da te informacije brezplačno prejmejo v 45 dneh.

 

Ali izvažate v države, ki niso članice EU?

Če izvažate aktivno snov, biocidni proizvod ali tretirani izdelek, vas ne zavezujejo pravila zakonodaje o biocidih.

Če pa so vaši biocidi v EU prepovedani ali je njihova uporaba strogo omejena, za vas najverjetneje veljajo zahteve uredbe PIC. To pomeni, da morate o izvozu obvestiti agencijo ECHA. V nekaterih primerih boste morali od države uvoznice pridobiti tudi soglasje po predhodnem obveščanju.

Preverite, ali je vaša kemikalija zajeta v razdelku „Kemikalije, za katere se uporablja uredba PIC".

 

Ali v Evropsko unijo uvažate prepovedane biocide ali biocide, katerih uporaba je strogo omejena?

To so lahko aktivne snovi, biocidni proizvodi ali izdelki, ki vsebujejo prepovedane biocide ali biocide, katerih uporaba je strogo omejena. V tem primeru boste morda morali izpolnjevati zahteve uredbe PIC.

V tem primeru morate:

 • poskrbeti, da je uvoz dovoljen v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih in vašo nacionalno zakonodajo;
 • o uvoženih količinah poročati ustreznemu organu v EU.

Preverite, ali je vaša kemikalija zajeta v razdelku „Kemikalije, za katere se uporablja uredba PIC".

Categories Display