Zahteve po informacijah: v količini od 1 do 10 ton na leto

Če želite registrirati snov v razponu količine od 1 do 10 ton, morate predložiti informacije, določene v stolpcu 1 Priloge VII k uredbi REACH. Te informacije vključujejo nekatere fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke podatke, razen kadar ta zahteva ne velja za vašo snov. Stolpec 2 določa možne prilagoditve za specifične lastnosti. Tudi zahtevani standardni nabor informacij lahko prilagodite skladno s splošnimi pravili, navedenimi v prilogi XI.

Predlog za testiranje je treba obvezno pripraviti tudi takrat, kadar potencialni registracijski zavezanci na podlagi uporabe pravil iz stolpca 2 prilog predlagajo teste (višje stopnje) iz Priloge IX ali X kot alternativo k standardnim zahtevam iz prilog VII in VIII.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)