Zahteve po informacijah: v količini od 1 do 10 ton na leto

Za registracijo snovi, ki se proizvaja ali uvaža v količinah od 1 tone do 10 ton letno, morate predložiti informacije o njenih fizikalno-kemijskih, toksikoloških in ekotoksikoloških lastnostih, razen če se zahteva ne nanaša na vašo snov. Podrobne informacije o zahtevah so navedene v Prilogi VII k uredbi REACH.

Na podlagi razpoložljivih podatkov se morate s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci dogovoriti o ustrezni razvrstitvi in označitvi snovi.

Če lahko dokažete, da ima vaša snov predvideno nizko tveganje, so zahteve po informacijah manjše in lahko predložite le informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih (navedene v oddelku 7 Priloge VII).

Če pa pri registraciji snovi v količinah od 1 tone do 10 ton letno predložite vse informacije iz Priloge VII, ste opravičeni plačila pristojbine za registracijo. V tem primeru morate pri pripravi dokumentacije v programu IUCLID zahtevati oprostitev plačila pristojbine. Če vaša snov izpolnjuje merila iz Priloge III, zanjo opustitev plačila pristojbine ne velja, zato boste morali plačati pristojbino za registracijo.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)