Skip to Content
Skip to Content

Производители

Производители

Съгласно REACH вие сте производител, ако като физическо лице или дружество:

  • извършвате дейност в ЕИП и
  • произвеждате или извличате химично вещество.

Вие не сте производител, ако:

  • само комбинирате вещества в смеси или използвате химични вещества за производство на изделия – в този случай сте потребител надолу по веригата.

Намерете повече за регистрацията в раздела за съдействие относно регистрацията на уебсайта ни и страниците на REACH 2018.

За безопасното производство и управление на химичните вещества са необходими информация и познаване на свойствата, опасностите, употребите и възможните рискове от веществата.

Ваша отговорност е да предоставяте тази информация на властите и да съветвате клиентите как да използват химичните ви вещества по безопасен начин. Основният начин за постигане на това е чрез процеса на регистрация (информация към властите), предоставяне на разширени информационни листове за безопасност (рИЛБ) към клиентите ви и използване на подходящи етикети за опасности върху продуктите ви. Също така имате задължение да предоставяте на работниците си и техните представители достъп до тази информация.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1