Какви действия следват оценката на веществото?

Ако въз основа на прегледа на наличните и новите данни държавата-членка, отговорна за оценката, констатира, че употребата на веществото поражда риск, тя може да предприеме последващи действия въз основа на резултатите от оценката на веществото.

При наличие на повод за безпокойство може да бъдат предприети следните действия:

  • предложение за хармонизирано класифициране и етикетиране на веществото на основание на канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, респираторно сенсибилизиращи или други ефекти;
  • предложение за идентифициране на веществото като вещество, пораждащо сериозно безпокойство (SVHC);
  • предложение за ограничаване на веществото;
  • действия извън обхвата на Регламента REACH, като предложение за въвеждане на равнище ЕС на гранични стойности на професионална експозиция, национални мерки или доброволни мерки в рамките на индустрията.