Подготовка на предложение за ограничаване

Дадена държава членка (или ECHA по искане на Европейската комисия) може да предложи ограничаване, ако установи, че рискът от производството, пускането на пазара (включително внос) или употребата на дадено вещество трябва да бъде разгледан на равнище ЕС. ECHA може също така да предлага ограничаване на изделия, съдържащи вещества, които са в Списъка на веществата за разрешаване (приложение XIV).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)