Комуникация по веригата за доставки

Веднага след включването на дадено вещество в списъка с кандидати доставчиците на изделия, в които се съдържа въпросното вещество в концентрации над 0,1 (тегловни) %, трябва да предоставят достатъчно информация за гарантиране на безопасната употреба на изделието от неговите получатели. В този случай получатели са потребители и дистрибутори от промишлеността или лица, работещи с изделието, но не и крайни потребители. Минималното изискване е да се съобщи наименованието на веществото.

Крайните потребители могат да изискат подобна информация. Доставчикът на изделието трябва да представи тази информация безплатно в рамките на 45 дни.

 

Справка с нормативни актове:

Член 33 (Регламент REACH)

Списък с кандидат-вещества

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)