Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите

Дружествата могат да имат правни задължения, произтичащи от включването на вещества в списъка на кандидатите. Тези задължения, които влизат в сила от датата на включване, се отнасят не само за изброените вещества в самостоятелен вид или в смеси, но също и за наличието им в изделия.

Вещества в изделия

Изискване съгласно REACH да се информират клиенти и потребители

Доставчиците от ЕС или ЕИП на изделия, които съдържат вещества, фигуриращи в списъка на кандидатите в концентрация над 0,1 % т/т, трябва да предоставят достатъчно информация, която да позволи безопасната употреба на изделието от техните клиенти.

При поискване от потребител, доставчиците от ЕС или ЕИП на изделия, които съдържат вещества, фигуриращи в списъка на кандидатите в концентрация над 0,1 % т/т, трябва да предоставят достатъчно информация, която да позволи безопасната употреба на изделието. Тази информация трябва да се предостави в рамките на 45 дни от получаване на искането.

Изискване съгласно REACH за нотифициране на ECHA

Производителите или вносителите на изделия от ЕС и ЕИП трябва да уведомят ECHA, ако тяхното изделие съдържа вещество, фигуриращо в списъка на кандидатите. Това задължение се прилага, ако веществото се съдържа в тези изделия в количества, надвишаващи един тон на производител или вносител годишно, и ако веществото се съдържа в тези изделия над концентрация от 0,1 % т/т.

Нотификациите трябва да се подадат не по-късно от 6 месеца след включването в списъка на кандидатите. Не се изисква нотификация, когато:

производителят или вносителят на изделие може да изключи експозицията на хората и околната среда по време на употребата и изхвърлянето на изделието. В такива случаи обаче производителят или вносителят трябва да предостави подходящи инструкции на получателя на изделието.
Веществото вече е регистрирано за тази употреба.

Изискване за уведомяване на ECHA съгласно Рамковата директива за отпадъците (база данни SCIP)

Доставчиците от ЕС на изделия, съдържащи вещества от списъка с кандидат-вещества в концентрация над 0,1 % т/т при пускането им на пазара на ЕС, трябва да предоставят информация за тези изделия на ECHA. Тази информация ще бъде публикувана в базата данни SCIP, създадена съгласно Рамковата директива за отпадъците (РДВ). Това гарантира, че информацията за изделията, съдържащи вещества от списъка с кандидат-вещества, е на разположение на операторите на отпадъци и потребителите.

 

Информационни листове за безопасност за вещества в самостоятелен вид и вещества в смеси

Доставчиците от ЕС и ЕИП на вещества, включени в списъка на кандидатите (доставени или в самостоятелен вид или в смеси), трябва да предоставят на своите клиенти информационен лист за безопасност.

Раздел 15 на предварително съществуващи информационни листове за безопасност следва да бъде актуализиран, за да отрази идентификацията на веществото като пораждащо сериозно безпокойство (член 31, параграф 9, буква а).

Доставчиците от ЕС и ЕИП на смеси, които не са класифицирани като опасни съгласно Регламент № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ЕО), трябва да предоставят на получателите, при поискване от тяхна страна, информационен лист за безопасност, ако:

  • сместа съдържа най-малко едно вещество с индивидуална концентрация в сместа ≥ 0,1 % т/т за негазообразни смеси; и
  • това вещество е в списъка на кандидатите съгласно член 57, буква г) (устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT), д) (много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) или е) (вещество, пораждащо еквивалентно ниво на безпокойство).

Това не засяга общото задължение за всички доставчици от ЕС и ЕИП за смеси, които не са класифицирани като опасни съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, да предоставят на получателите, при поискване от тяхна страна, информационен лист за безопасност, ако сместа съдържа вещество с индивидуална концентрация ≥ 1% т/т за негазообразни смеси и ≥ 0,2 обемни % за газообразни смеси, когато това вещество представлява опасност за човешкото здраве или околната среда.

Минимизиране на изпусканията

За вещества, които отговарят на критериите за PBT и vPvB, и накрая, когато са включени като такива в списъка на кандидатите, производителите и вносителите трябва да използват информацията в своя ДБХВ, когато ги прилагат на своите площадки и препоръчват за потребителите надолу по веригата мерки за управление на риска, които намаляват експозициите и емисиите за хората и околната среда. Въз основа на тази препоръка потребителите надолу по веригата трябва да определят и приложат подходящи мерки за адекватен контрол на свързаните с тях рискове.