Напредък на дейностите по оценка

Напредък на дейностите по оценка

Съгласно член 54 от Регламента REACH до 28 февруари всяка година от ECHA се изисква да докладва за постигнатия напредък (през предходната година) по оценката на досиета и оценката на вещества.

В тези доклади се съдържат цифрови данни относно проверките за съответствие, разглежданията на предложения за провеждане на изпитвания, последващите оценки и оценките на веществата, извършени през предходната година.

По-късно през годината ECHA публикува и своя доклад относно интегрираната регулаторна стратегия, в който се прави общ преглед на дейностите за подобряване на безопасността на химичните вещества и тяхното въздействие.

Общ напредък за периода 2009—2020 г.

В резултат на проверка за съответствие, разглеждане на предложения за провеждане на изпитване и оценка на вещества, от 2009 г. насам ECHA е издала повече от 3790 решения, обхващащи приблизително 12 200 искания за информация относно повече от 2600 вещества.

Анализ за периода 2020-2022 г. показва, че при около 20 % от случаите, в които оценката на досиетата е завършена, се разглежда възможността за по-нататъшни регулаторни действия (хармонизирана класификация и етикиране (CLH), оценка на ендокринни нарушители (ED) и на устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества (РВТ) или оценка на вещества). В резултат на това най-често досега са стартирани процедури за CLH, по-специално при опасения за токсичност за репродукцията.
 

Оценка на напредъка за периода 2009—2022 г.

Процес на оценка Приети решения Искания за информация Искания за информация по области
Приложение I
(вкл. ДБХВ, RSS, PBT)*
Приложение VI
(вкл. SID, C&L)*
Физико-химични свойства Околна среда Човешко здраве
Проверка за съответствие 2130 8669 431 579 292 3629 3738
Разглеждане на предложения за провеждане на изпитване 1472 2834 Неприложимо Неприложимо 164 885 1785
Оценка на вещества** 194 699 261 22 45 161 210
ОБЩО 3 796 12 202 692 601 501 4675 5733

* Приложение I: Общи разпоредби за оценяване на вещества и изготвяне на доклади за безопасност на химичното вещество (CSR); Приложение VI: Изисквания за информация, посочени в член 10 (информация, която се подава за общите цели на регистрацията); ДБХВ: доклад за безопасност на химичното вещество; RSS: подробно резюме на изследване; PBT: устойчиво, биоакумулиращо и токсично; SID: идентифициране на веществото; C&L: класификация и етикетиране.
** Процесът по оценка на вещества е започнал през 2012 г.