Skip to Content
Skip to Content

Напредък на дейностите по оценка

Съгласно член 54 от Регламента REACH до 28 февруари всяка година от ECHA се изисква да докладва за постигнатия напредък по оценката на досиета и оценката на вещества. Докладването съдържа количествено описание на получените резултати. В доклада за изпълнението на стратегията, който ще бъде публикуван през април, ще бъде включено описание на тяхното въздействие и връзки към Интегрираната регулаторна стратегия на ECHA.

Цялостен напредък за периода 2009—2018 г.

От 2009 г. насам в трите процеса на оценка — проверка за съответствие, разглеждане на предложения за провеждане на изпитване и оценка на вещества — ECHA е издала 2271 решения, които обхващат 5669 искания за информация.

Процес на оценка Приети решения Искания за информация Искания за информация по области
      Приложение I
(вкл. ДБХВ, RSS, PBT)
Приложение VI 
(вкл. SID, C&L)
Физико-химични свойства Околна среда Човешко здраве
Проверка за съответствие 1193 3220 396 505 174 865 1280
Разглеждане на предложения за провеждане на изпитване 936 1836 Неприложимо Неприложимо 139 564 1133
Оценка на вещества* 142 613 254 21 36 106 184
ОБЩО 2271 5669 650 526 349 1535 2597

ДБХВ: доклад за безопасност на химичното вещество; RSS: подробно резюме на изследване; PBT: устойчиво, биоакумулиращо и токсично; SID: идентифициране на веществото; C&L: класификация и етикетиране * Процесът по оценка на вещества е започнал през 2012 г.

Categories Display


Route: .live1