Познаване на REACH

 

REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като същевременно се повишава конкурентоспособността на химическата индустрия на Европейския съюз. Той също така насърчава прилагането на алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата, с цел намаляване на броя на изпитванията, провеждани върху животни.

По принцип, REACH се прилага за всички химични вещества - не само за веществата, използвани в промишлените процеси, но също така и за тези, които се използват в нашия ежедневен живот, като например веществата в почистващи продукти, бои, както и в изделия като дрехи, мебели и електрически уреди. Поради това регламентът има въздействие върху повечето компании в целия ЕС.

REACH налага върху компаниите тежестта на доказването. За да изпълнят изискванията на регламента, компаниите трябва да идентифицират и управляват рисковете, свързани с веществата, които те произвеждат и продават в ЕС. Те трябва да домонстрират на ECHA как веществото може да се използва безопасно и трябва да съобщят на потребителите мерките за управление на риска.

Ако рисковете не могат да бъдат управлявани, властите могат да ограничат употребата на веществата по различни начини. В дългосрочен план най-опасните вещества трябва да бъдат заменени с по-малко опасни.

REACH означава регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали. Регламентът влезе в сила на 1 юни 2007 г.

Как работи REACH

REACH установява процедури за събиране и оценка на информация за свойствата на веществата и опасностите, произтичащи от тях.

Компаниите трябва да регистрират своите вещества, а за да направят това, те трябва да работят заедно с други компании, които регистрират същото вещество.

ECHA получава и оценява индивидуалните регистрации по отношение на тяхното съответствие и държавите-членки на ЕС оценяват избрани вещества, за да изяснят първоначалните опасения за човешкото здраве или за околната среда. Компетентните органи и научните комитети на ECHA оценяват дали рисковете от веществата могат да бъдат управлявани.

Органите могат да поставят забрана върху опасните вещества, ако рискове от тях са неуправляеми. Те могат също така да решат да ограничат употребата или да я направят предмет на предварително разрешаване.

Ефектът, който REACH оказва върху компаниите

Регламентът REACH оказва въздействие върху широк кръг от компании в много сектори, дори и върху фирми, които не гледат на себе си като на работещи с химикали.

По принцип съгласно REACH вие можете да изпълнявате една от следните роли:

Производител: Ако произвеждате химикали за собствена употреба или с цел доставянето им на други хора (дори ако е за износ), вие вероятно имате някои важни отговорности съгласно REACH.

Вносител: Ако купувате нещо от страни извън ЕС/ ЕИП, е вероятно да имате някои отговорности съгласно REACH. Това може да са отделни химични вещества, смеси за последваща продажба или готови продукти, като дрехи, мебели или пластмасови изделия.

Потребители надолу по веригата: Повечето компании използват химикали, понякога дори без да го осъзнават, затова вие трябва да проверите вашите задължения, в случай че работите с химикали във вашата промишлена или професионална дейност. Вие можете да имате някои отговорности съгласно REACH.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)