Познаване на REACH

REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване на защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да бъдат причинени от химикалите, като същевременно се подобри конкурентоспособността на химическата промишленост в ЕС. REACH насърчава също алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата, за да се намали броят на изпитванията върху животни. 

По принцип REACH е приложим за всички химични вещества, не само за използваните в промишлените процеси, но и за веществата от нашето ежедневие, например в почистващи продукти, бои, а също в изделия като дрехи, мебели и електрически уреди. Затова регламентът важи за повечето дружества в ЕС.

REACH възлага необходимостта от доказване на дружествата. За да спазят изискванията на регламента, те трябва да идентифицират и управляват рисковете, свързани с веществата, които произвеждат и пускат на пазара на ЕС. Дружествата трябва да покажат пред ECHA как веществото може да се използва безопасно и да представят на потребителите мерките за управление на риска.

Ако рисковете не могат да бъдат управлявани, органите могат да ограничат употребата на вещества по различни начини. В дългосрочен план най-опасните вещества трябва да бъдат заместени с по-малко опасни.

REACH означава регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали. Регламентът влезе в сила на 1 юни 2007 г.

Какво е действието на REACH?

REACH установява процедури за събиране и оценка на информация за свойствата и опасностите от веществата.

Дружествата трябва да регистрират своите вещества и за целта трябва да си сътрудничат с други дружества, които регистрират същото вещество.

ECHA получава и оценява отделните регистрации с оглед на съответствието им със законодателството, а държавите — членки на ЕС, оценяват определени вещества, за да изясняват първоначалните опасения за здравето на човека или за околната среда. Органите и научните комитети на ECHA оценяват дали рисковете от веществата могат да бъдат управлявани.

Ако рисковете са неуправляеми, органите могат да забранят опасни вещества. Те могат също да вземат решение за ограничаване на употребата или за подлагането ѝ на предварително разрешаване.

Въздействието на REACH върху дружествата

Регламентът REACH оказва въздействие върху широк кръг от предприятия в много сектори, дори върху такива, които считат, че химикалите не са част от дейността им.

Съгласно REACH можете да изпълнявате една от следните роли:

Производител: Ако произвеждате химикали, за да ги използвате сами или да ги доставяте на други (дори да е за износ), вероятно имате значителни отговорности съгласно REACH.

Вносител: Ако купувате нещо от държави извън ЕС/ЕИП, вероятно имате отговорности съгласно REACH. Това могат да бъдат отделни химикали, смеси за последваща продажба или крайни продукти, например дрехи, мебели или пластмасови изделия.

Потребители надолу по веригата: Повечето предприятия използват химикали, понякога дори без да си дават сметка за това, поради което трябва да проверите какви са задълженията ви, ако работите с химикали във вашата промишлена или професионална дейност. Възможно е да имате някакви отговорности съгласно REACH.

Дружества, установени извън ЕС: Ако вашето дружество е установено извън ЕС, не сте обвързани от задълженията съгласно REACH, дори да внасяте продукти в митническата територия на Европейския съюз. Отговорността за изпълнение на изискванията на REACH, например регистрация, се носи от вносителите, установени в Европейския съюз, или от изключителния представител на производител извън ЕС, който е установен в ЕС.