Изключения във връзка с НИРДСПП (PPORD)

Съгласно REACH регистрирането на вещества в количества под един тон годишно не е задължително.

За да се насърчат допълнително иновациите, веществата, използвани при научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в количества под един тон годишно, се освобождават и от разрешаване и ограничаване.

Веществата, използвани в количества над един тон годишно за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП), могат също така да бъдат освободени от задължението за регистрация за период от пет години. За да може да се използва тази възможност за освобождаване, в ECHA трябва да бъде подадена нотификация за НИРДСПП.

В нотификацията за НИРДСПП дружествата трябва да включат:

  • информация за идентичността на веществото,
  • неговата класификация,
  • информация, свързана с програмата за НИРДСПП и
  • количеството вещество, което се очаква да бъде произведено или внесено по време на петгодишния период на освобождаване.

ECHA извършва оценка на нотификацията за НИРДСПП и може да наложи условия за освобождаване за НИРДСПП. Производителят или вносителят на веществото трябва да се съобрази с наложените условия и трябва да информира съответните клиенти, участващи в НИРДСПП.

Ако дадено вещество, използвано за НИРДСПП, е обект на ограничаване или разрешаване, съответните решения ще уточнят как те се прилагат за НИРДСПП. Те също така ще определят максималните количества от веществото, които могат да се възползват от освобождаване за НИРДСПП.