Статистика за употреби надолу по веригата, обхванати от издадени разрешения

Заявленията за разрешение могат да обхващат употреби на дадено вещество от заявителя, употреби надолу по веригата на доставки или и двете.

Потребителите надолу по веригата, обхванати от разрешение, издадено на участник нагоре по тяхната верига за доставки, трябва да уведомят ECHA за тяхната употреба. Това изискване се основава на член 66 от REACH.

ECHA поддържа регистър на нотификациите на потребители надолу по веригата и предава информацията на компетентните органи на държавите членки.

На графиката по-долу е представен общ преглед на всички нотификации на потребители надолу по веригата, получени до момента. За да се придобие цялостна представа, представени са и издадените разрешения за съответните вещества. ECHA ще актуализира информацията на всеки три месеца.

Още подробности за географското разпределение на употребите са на разположение в раздела „Карти и графики“.

Информацията, събрана от отделните нотификации, е представена в „Регистър на нотификациите“.

Предоставената информация се базира на получените от потребителите нотификации. Поради това може да има неточности. Моля, направете справка с правната информация на ЕСНА за допълнителна информация.

Предпоставки:

Разрешения за използване на SVHC могат да бъдат издадени, ако заявителят може да докаже, че рискът от употребата на веществото се контролира в достатъчна степен или че социално-икономическите ползи надхвърлят рисковете и няма подходящи алтернативи. Всички разрешения са предмет на ограничен във времето период за преразглеждане. Целта на процедурата за разрешаване е SVHC постепенно да се заменят с по-малко опасни вещества или технологии, в случай че са налице технически и икономически приложими алтернативи. За повече информация относно процеса на издаване на разрешения следвайте връзките на тази страница.

За повече информация относно публичната версия на регистъра на нотификации и неговите цели вижте „Информация от нотификации на потребители надолу по веригата, превърната в публично достояние от ЕСНА“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2020 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
1,2-dichloroethane 1 22 23
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 8 3 11
Chromium trioxide 47 64 111
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Dichromium tris(chromate) 195 6 201
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Lead chromate molybdate sulfate red 149 4 153
Lead sulfochromate yellow 166 4 170
Pentazinc chromate octahydroxide 54 6 60
Potassium chromate 2 2 4
Potassium dichromate 96 10 106
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-) 180 10 190
Sodium chromate 9 10 19
Sodium dichromate 123 39 162
Strontium chromate 334 23 357
Trichloroethylene (TCE) 251 18 269
Total 1624 225 1849
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Untitled Document

Geographical distribution of authorised uses over time

   


 
Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps 2020 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Dichromium tris(chromate)        
June September
 
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
 
      [PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Pentazinc chromate octahydroxide

 


 


 December
March
June September
 
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Potassium dichromate         March
June September
 
[PDF]
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-)        
June September
 
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Sodium dichromate

 


 


 
 
June
September
 
[PDF]
Strontium chromate        
June September
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)   March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]

Броят на нотификациите на потребители надолу по веригата се отчита както следва:

  • Всяка употреба на площадка се брои за отделна нотификация и се отчита общия брой на активните нотификации (употреби). Тоест, ако има четири употреби на дадено вещество на еднa площадка и три (еднакви или различни) употреби на друга площадка, те се отчитат като седем нотификации.
  • Ако впоследствие ECHA получи актуализация на нотификация, която показва, че веществото вече не се използва на дадена площадка (спряна или заменена употреба), броят на употребите на тази площадка ще бъде изваден от текущия общ брой на нотификациите.
  • Употреби, за които е изтекъл срокът за преразглеждане на разрешението и не е бил представен доклад за преразглеждане, се изваждат от броя (това важи и за употребите на притежателите на разрешение).

Бележка: Статистическите данни, публикувани преди юни 2018 г., съдържат някои неточности, дължащи се на грешка в алгоритъма за отчитане. От юни 2018 г. грешките за предходния период са коригирани със задна дата за всички данни. Корекцията засегна главно данните за веществото HBCDD и, в по-малка степен, тези на други вещества.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)