Статистика за употреби надолу по веригата, обхванати от издадени разрешения

Заявленията за разрешение могат да обхващат употреби на дадено вещество от заявителя, употреби надолу по веригата на доставки или и двете.

Потребителите надолу по веригата, обхванати от разрешение, издадено на участник нагоре по тяхната верига за доставки, трябва да уведомят ECHA за тяхната употреба. Това изискване се основава на член 66 от REACH.

ECHA поддържа регистър на нотификациите на потребители надолу по веригата и предава информацията на компетентните органи на държавите членки.

На графиката по-долу е представен общ преглед на всички нотификации на потребители надолу по веригата, получени до момента. За да се придобие цялостна представа, представени са и издадените разрешения за съответните вещества. ECHA ще актуализира информацията на всеки три месеца.

Още подробности за географското разпределение на употребите са на разположение в раздела „Карти и графики“.

Информацията, събрана от отделните нотификации, е представена в „Регистър на нотификациите“.

Предоставената информация се базира на получените от потребителите нотификации. Поради това може да има неточности. Моля, направете справка с правната информация на ЕСНА за допълнителна информация.

Предпоставки:

Разрешения за използване на SVHC могат да бъдат издадени, ако заявителят може да докаже, че рискът от употребата на веществото се контролира в достатъчна степен или че социално-икономическите ползи надхвърлят рисковете и няма подходящи алтернативи. Всички разрешения са предмет на ограничен във времето период за преразглеждане. Целта на процедурата за разрешаване е SVHC постепенно да се заменят с по-малко опасни вещества или технологии, в случай че са налице технически и икономически приложими алтернативи. За повече информация относно процеса на издаване на разрешения следвайте връзките на тази страница.

За повече информация относно публичната версия на регистъра на нотификации и неговите цели вижте „Информация от нотификации на потребители надолу по веригата, превърната в публично достояние от ЕСНА“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2018 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 16 8 24
Dibutyl phthalate (DBP) 13 6 19
Lead sulfochromate yellow 257 6 263
Lead chromate molybdate sulphate red 222 6 228
Trichloroethylene (TCE) 22 16 38
Total 530 42 572
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
 
  [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
[PDF]

 

The number of downstream user notifications is counted as follows:

  • Each use per site is counted as a separate notification, and the total number of active notifications (uses) is reported. So, if there are four uses of a substance at one site, and three (same or different) uses at another site, this is counted as seven notifications.
  • If ECHA subsequently receives an update of a notification showing that the substance is no longer used at a site (ceased or substituted use), the number of uses at that site will be deducted from the current total number of notifications.
  • Uses for which the authorisation’s review period has expired and no review report has been submitted are deducted from the counts (this also applies to the uses of authorisation holders).

Note: Statistics published prior to June 2018 contained some inaccuracies due to a mistake in the counting algorithm. As of June 2018, prior period errors have been corrected retrospectively for all data. The correction has affected mainly the counts for the substance HBCDD and, to a lesser extent, those for other substances.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)