Участници

 

Основните участници в процеса на оценяване са:

Регистрантите

Регистрант може да бъде физическо или юридическо лице, установено в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което произвежда или внася вещество в ЕИП в количества от един тон или повече на година или което е определено за изключителен представител в съответствие с член 8 от Регламента REACH.

Роля: REACH изисква от регистрантите да предоставят информация за характерните свойства на веществото и да докажат, че тяхното вещество се използва безопасно. Изискваната информация за всяко вещество зависи от тонажа, който се произвежда или внася; колкото по-голям е тонажът, толкова повече информация трябва да бъде подадена. Представената информация включва техническо досие, а за веществата, произвеждани или внасяни в количества от 10 тона годишно и повече — доклад за безопасност на химичното вещество.

Третите страни

Третите страни са граждани, организации, представители на академичните среди, дружества или органи, различни от регистранта.

Роля: Третите страни могат да предоставят информация за предложенията за изпитване, в които са включени гръбначни животни.

ECHA

Секретариат
Секретариатът на ECHA включва всички служители, които извършват дейност във връзка с процесите на регистрация и оценка, както и с подготовката на ръководства, поддържането на бази данни и предоставянето на информация. Секретариатът на ECHA също така гарантира хармонизиран подход и координира работата, извършена от компетентните органи на държавите членки.
Роля: Секретариатът на ECHA подпомага Комитетите и Форума, като предоставя най-добрите научни, технически и регулаторни услуги по ефективен и прозрачен начин.
Комитет на държавите членки (КДЧ)
Комитетът на държавите членки е комитет, в който всяка държава членка назначава по един член за срок от три години, който може да бъде подновен.
Роля: Комитетът на държавите членки се стреми да постигне единодушно съгласие по проекторешенията за оценка. Тези проекторешения се обсъждат и одобряват от Комитета на държавите членки на заседанията му или, като алтернатива, за постигането на споразумение може да се работи и чрез писмена процедура.

Държавите членки

Държавите членки са представители на компетентните органи на държавите членки, определени от министерствата на всяка държава — членка на Европейския съюз.

Роля: Държавите членки могат да коментират и да предлагат изменения на проекторешенията на ECHA.

Те могат също така да предлагат вещества за оценка.

Европейската комисия

Европейската комисия е изпълнителният орган на Европейския съюз и работи за постигане на неговите общи интереси.

Роля: Всички решения за оценка, взети от ECHA, трябва да бъдат подкрепени единодушно от държавите членки. Ако не може да бъде постигнато единодушно съгласие, Европейската комисия трябва да подготви проекторешение, което да бъде прието в съответствие с процедурата по разглеждане [съгласно член 5 и член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 182/2011].

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)