Участници

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Основните участници в процеса на оценка са:

Image

 

Регистранти

Като регистрант може да действа физическо или юридическо лице, установено в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което произвежда или внася вещество в ЕИП в количества от един тон или повече годишно или което е определено за изключителен представител съгласно член 8 от регламента REACH.

REACH изисква регистрантите да предоставят информация за присъщите свойства на веществото. Изискваната информация за всяко вещество зависи от произведения или внесения тонаж; колкото по-голям е тонажът, толкова повече информация трябва да се подаде. Представената информация включва техническо досие, а за веществата, произвеждани или внасяни в количества от 10 тона годишно и повече - също доклад за безопасност на химичното вещество.

Image

 

Трети страни

 

Третите страни са граждани, организации, представители на академичните среди, дружества или органи, различни от регистранта. Те могат да предоставят информация за предложенията за изпитване, в които са включени гръбначни животни. 

 
Image

ECHA

Секретариат

Секретариатът на ECHA подпомага комитетите и Форума, като по ефективен и прозрачен начин предоставя възможно най-добрите научни, технически и регулаторни услуги.


Комитет на държавите членки (КДЧ)Задачата на Комитета на държавите членки е да се стреми към постигането на единодушно съгласие по проекторешенията за оценка на ECHA, по които държавите членки са предложили изменения. Тези проекторешения се обсъждат и съгласуват на заседанията на Комитета на държавите членки; за постигането на споразумение може също да се работи и чрез писмена процедура.

 

След като Комитетът на държавите членка постигне съгласие по решението, то се финализира от ECHA и се предоставя на регистранта. Ако не може да бъде постигнато единодушно съгласие, въпросът се отнася до Европейската комисия, за да вземе тя решение. 

Image

 

Държави членки

 

Компетентните органи на държавите членки могат да коментират и да предлагат изменения по проекторешенията на ECHA.

Те могат също да предлагат вещества, които да бъдат подложени на оценка.
Държавите членки извършват тази оценка, за да изяснят всички потенциални рискове за здравето на човека или околната среда, които може да породи веществото. С решение на ECHA може да бъде поискана допълнителна информация.


Държавите членки могат също да наложат мерки на национално равнище, които засягат вещества или регистранти, или да поискат приемането на мерки за управление на риска, приложими в целия ЕС (напр. гранични стойности на професионална експозиция, ограничаване в ЕС и хармонизирани в ЕС класификация и етикетиране).

Image

 

Европейска комисия

 

Всички изготвени от ECHA решения за оценка трябва да бъдат подкрепени единодушно от държавите членки. Ако не може да се постигне единодушно съгласие, Европейската комисия трябва да подготви проекторешение, което да бъде прието съгласно процедурата по комитология.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)