Спорове за обмена на данни

Съвместните регистранти трябва да положат максимални усилия, за да се уверят, че разходите по обмена на информацията се определят по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин.

В краен случай, ако не може да бъде постигнато споразумение, потенциалният регистрант може да подаде искане за спор за обмен на данни пред ECHA. Процедурата за спорове за обмен на данни е безплатна и може да се проведе без правно съдействие.

Когато потенциалните регистранти подадат искане за спор за обмен на данни, те трябва да представят писмено доказателство, показващо усилията, положени от преговарящите страни, за постигане на споразумение.

С оглед гарантиране на равноправно третиране и на правото на изслушване ECHA ще поиска и от другата страна да представи писмено доказателство.

ECHA ще направи оценка на усилията на страните за постигане на споразумение по обмена на данни и разходите за тях. Тази оценка се базира единствено на преговорите, което означава цялата писмена комуникация между страните.

След като направи оценка, ECHA издава решение, което дава възможност на потенциалния регистрант да се позовава на поисканите данни или което изисква от двете страни да продължат преговорите. Версиите на решенията на ECHA, които не са поверителни, се публикуват онлайн.

Решенията по спорове за обмен на данни може да бъдат обжалвани пред Апелативния съвет в срок от три месеца.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)