Запитване

Дружествата, които имат намерение да регистрират невъведени (нови) вещества или въведени (съществуващи) вещества, които не са предварително регистрирани, трябва да отправят запитване до ECHA дали вече е подадена регистрация за съответното вещество.

По подобен начин ECHA трябва да бъде уведомена чрез запитване за допълнителна информация, необходима за актуализиране на регистрация поради увеличаване на тонажната група. Ако обаче не се изисква допълнителна информация за актуализирането на регистрация, не е необходимо да се подава запитване.

Дружествата, които имат намерение да регистрират въведени вещества, се насърчават да проверят дали все още могат да ги регистрират предварително и да се възползват от удължените крайни срокове за регистрация.

Досие за запитване

За да подадат запитване, потенциалните регистранти трябва да подготвят електронно досие за запитване. При подготовката на досието трябва да се обърне специално внимание на информацията за идентичността на веществото. Тя трябва да описва ясно произведеното или внесеното вещество.

Потенциалните регистранти трябва да изчакат резултата от запитването, преди да подадат регистрацията или да започнат изпитвания върху гръбначни животни. ECHA проверява идентичността на веществото, за да установи дружествата, които са регистрирали същото вещество преди или са подавали запитване за него, и ги свързва едно с друго, с оглед да обменят данни и да подадат съвместна регистрация. ECHA също така предоставя на запитващото дружество списък на резюметата (подробни) на изследванията, с които разполага ECHA. 

Информацията, подадена за целите на запитването, няма да бъде публикувана.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)