Проверки за съответствие

ECHA може да анализира всяко регистрационно досие, за да провери дали предоставената от регистрантите информация съответства на нормативните изисквания. В рамките на проверките за съответствие се оценява описанието на наименованието на веществото, включената в досието информация за безопасност, включително доклада за безопасност на химично вещество, или конкретни части от досието, като например информацията, свързана със защитата на здравето на човека.

Съгласно REACH ECHA трябва да проверява минимум 5 % от регистрационните досиета във всяка тонажна група.

Подборът на досиетата, които ще бъдат предмет на проверка за съответствие, се извършва на произволен принцип или въз основа на обстоятелства, пораждащи загриженост (целенасочени проверки).

Когато ECHA извършва целенасочена проверка за съответствие, Агенцията оценява само определена част от регистрационното досие (напр. конкретни крайни точки в IUCLID или в доклада за безопасност на химичното вещество (CSR)) въз основа на конкретни обстоятелства, пораждащи загриженост. 

Вещества, които потенциално ще бъдат предмет на проверка за съответствие през 2015 г.

За да увеличи ефективността и прозрачността на проверките за съответствие, ECHA публикува списък с веществата, които потенциално ще бъдат предмет на такива проверки. Този списък е разработен в съответствие с новата стратегия на ECHA за проверките за съответствие и се основава и на резултатите от общия подход за подбор, разработен от ECHA съвместно с държавите членки.

В допълнение към определените тук вещества проверки за съответствие се извършват обикновено на регистрационните досиета за веществата, които са в Плана за действие на Общността (списък на веществата в CoRAP).

Проверката за съответствие се концентрира върху осем ключови крайни точки, посочени в новата стратегия за проверките за съответствие. Това са генотоксичност, токсичност при многократно излагане, пренатална токсичност за развиващия се организъм, репродуктивна токсичност, канцерогенност, дългосрочна токсичност за водните организми, биохимично разграждане и биоакумулация. Те са ключови крайни точки за определяне на рисковите вещества и ще дадат възможност да се направи заключение дали има вероятност да бъдат изпълнени критериите за вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Списъкът на веществата, които потенциално са предмет на проверки за съответствие, ще бъде актуализиран няколко пъти годишно. Препоръчваме на регистрантите да проверяват редовно този списък.

Той е само указателен и не е изчерпателен. ECHA може по всяко време да започне проверка за съответствие на някое досие, за да установи дали информацията, подадена от регистрантите, е в съответствие с юридическите изисквания.

Регистрантите могат да прегледат съответните си регистрационни досиета и да ги актуализират с всички нови и/или подходящи данни, включително, когато е приложимо, да актуализират ДБХВ.

Какви са възможните резултати от проверката за съответствие?

 

Image

Не се предприемат действия по отношение на регистранта

Не се предприемат административни действия, ако е направено заключение, че досието съответства на изискванията за информация, предвидени в REACH. Това обаче не означава задължително, че в досието липсват пропуски. Във всеки момент може да бъде предприета нова допълнителна проверка за съответствие.

 
Image

Решения за искане на допълнителна информация

Въз основа на проверката за съответствие ECHA може да заключи, че са необходими допълнителни изпитвания или информация. В тези случаи Агенцията изготвя проекторешение, което се изпраща на регистрантите за коментари. Въз основа на получените коментари проекторешението може да бъде съответно коригирано. Проекторешението се изпраща на държавите членки, които могат да предложат внасяне на изменения в неговия текст. Ако бъдат внесени предложения за изменения, въпросът се поставя на обсъждане в Комитета на държавите членки. Всички проекторешения, изготвени от Агенцията, трябва да бъдат единодушно подкрепени от държавите членки на ЕС, като тази подкрепа е условие те да станат окончателни правно обвързващи решения.

В резултат на целенасочената проверка за съответствие регистрантите могат да получат повече от едно решения за проверки за съответствие, с които се изисква допълнителна информация за едно и също досие, ако е установено, че то не отговаря на повече от едно изискване за информация.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)