Проверки за съответствие

В съответствие с член 41 от REACH ECHA може да проучи по всяко време всяко регистрационно досие, за да провери дали предоставената от регистрантите информация е в съответствие с нормативните изисквания. Нормативните изисквания (стандартни изисквания за информация) са кумулативни и зависят от тонажната група.

 

Годишен тонаж
(произведен/внесен)
Стандартна информация, изисквана съгласно REACH
от 1 до < 10 Приложение VII
от 10 до <100 Приложения VII—VIII
от 100 до < 1000 Приложения VII—IX
1000 или повече тона/год  Приложения VII—X
 

След като идентичността на веществото бъде потвърдена, при проверките за съответствие се оценява информацията в досието, включително докладът за безопасност на химичното вещество или конкретни части от досието, например информацията, свързана със защитата на човешкото здраве и околната среда.

Подборът на досиета за проверка за съответствие е или случаен, или основан на опасения (целеви).

Подборът, основан на опасения, позволява на ECHA да определи целеви крайни точки, които са от значение за безопасната употреба на веществата.

Проверките за съответствие обхващат като минимум осем ключови крайни точки: генотоксичност, токсичност при многократно излагане, пренатална токсичност за развиващия се организъм, токсичност за репродукцията, канцерогенност, дългосрочна токсичност за водните организми, крайни точки на биохимично разграждане и биоакумулиране. Това са основните крайни точки за идентифициране на пораждащите безпокойство вещества.

За да се гарантира, че ECHA извършва проверка за съответствие по отношение на най-актуалната информация в регистрационното досие, ECHA изисква от регистрантите да преразглеждат проактивно своите съответни регистрационни досиета и да ги актуализират с всяка нова и/или полезна информация, например нова информация за опасностите, промени в употребата и експозицията, актуализации на доклада за безопасност на химичното вещество (CSR), промени в класификацията или промени в произведените или внесените количества, включително прекратяване на производството или вноса.

Регистрантите могат да получат множество решения за проверка за съответствие с цел изискване на допълнителна информация по същото досие, ако то не съответства на повече от едно изискване за информация.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)