Проверки за съответствие

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

ECHA може да анализира всяко регистрационно досие, за да провери дали предоставената от регистрантите информация съответства на нормативните изисквания. В рамките на проверките за съответствие се оценява описанието на наименованието на веществото, включената в досието информация за безопасност, включително доклада за безопасност на химично вещество, или конкретни части от досието, като например информацията, свързана със защитата на здравето на човека.

Съгласно REACH ECHA трябва да проверява минимум 5 % от регистрационните досиета във всяка тонажна група.

Подборът на досиетата, които ще бъдат предмет на проверка за съответствие, се извършва на произволен принцип или въз основа на обстоятелства, пораждащи загриженост (целенасочени проверки).

Когато ECHA извършва целенасочена проверка за съответствие, Агенцията оценява само определена част от регистрационното досие (напр. конкретни крайни точки в IUCLID или в доклада за безопасност на химичното вещество (CSR)) въз основа на конкретни обстоятелства, пораждащи загриженост. 

Вещества проверки за съответствие се извършват обикновено на регистрационните досиета за веществата, които са в Плана за действие на Общността (списък на веществата в CoRAP).

Проверката за съответствие се концентрира върху осем ключови крайни точки, посочени в новата стратегия за проверките за съответствие. Това са генотоксичност, токсичност при многократно излагане, пренатална токсичност за развиващия се организъм, репродуктивна токсичност, канцерогенност, дългосрочна токсичност за водните организми, биохимично разграждане и биоакумулация. Те са ключови крайни точки за определяне на рисковите вещества и ще дадат възможност да се направи заключение дали има вероятност да бъдат изпълнени критериите за вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

ECHA може по всяко време да започне проверка за съответствие на някое досие, за да установи дали информацията, подадена от регистрантите, е в съответствие с юридическите изисквания.

Регистрантите могат да прегледат съответните си регистрационни досиета и да ги актуализират с всички нови и/или подходящи данни, включително, когато е приложимо, да актуализират ДБХВ.

Какви са възможните резултати от проверката за съответствие?

 

Image

Не се предприемат действия по отношение на регистранта

Не се предприемат административни действия, ако е направено заключение, че досието съответства на изискванията за информация, предвидени в REACH. Това обаче не означава задължително, че в досието липсват пропуски. Във всеки момент може да бъде предприета нова допълнителна проверка за съответствие.

 
Image

Решения за искане на допълнителна информация

Въз основа на проверката за съответствие ECHA може да заключи, че са необходими допълнителни изпитвания или информация. В тези случаи Агенцията изготвя проекторешение, което се изпраща на регистрантите за коментари. Въз основа на получените коментари проекторешението може да бъде съответно коригирано. Проекторешението се изпраща на държавите членки, които могат да предложат внасяне на изменения в неговия текст. Ако бъдат внесени предложения за изменения, въпросът се поставя на обсъждане в Комитета на държавите членки. Всички проекторешения, изготвени от Агенцията, трябва да бъдат единодушно подкрепени от държавите членки на ЕС, като тази подкрепа е условие те да станат окончателни правно обвързващи решения.

В резултат на целенасочената проверка за съответствие регистрантите могат да получат повече от едно решения за проверки за съответствие, с които се изисква допълнителна информация за едно и също досие, ако е установено, че то не отговаря на повече от едно изискване за информация.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)