План за действие на Общността

Планът за действие на Общността (CoRAP) поставя приоритет върху веществата, които подлежат на оценка за период от три години. Целта е да се изясни безпокойството дали производството и/или употребата на тези вещества може да представлява риск за здравето на човека или за околната среда. Веществата, подлежащи на незабавна оценка, са изброени в плана за първата година.

Всяка година през март ECHA актуализира плана, за да подобри планирането за още една година и да добави нови вещества. Това включва преразглеждане на вече изброените вещества и техния график през съответната година на предходния план. Държавите членки могат по всяко време да изпратят нотификация за включване на вещество, ако разполагат с информация, предполагаща, че оценката на веществото е приоритет. ECHA включва това вещество в следващата годишна актуализация.

Критерии за подбор

ECHA и държавите членки разработват основани на риска критерии за подбор на вещества за CoRAP.

Тези критерии обхващат информация за опасност (потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT), ендокринни нарушения или канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията (CMR), информация за експозиция, включително потенциал на експозиция въз основа на употреби, и общо регистрирани обеми. В основания на риска подход на ECHA се прилага комбинация от критерии, свързани едновременно с опасността и експозицията.

Държавите членки допринасят за развитието на CoRAP, като предлагат вещества за включване в списъка в съответствие с член 45 от REACH. Те използват основани на риска критерии, съгласувани с ECHA.

Държавите членки и ECHA включват в CoRAP вещества само когато искането за допълнителна информация може да помогне за изясняване на първоначалното безпокойство за това вещество.

В допълнение капацитетът на държавите членки може да повлияе на годината на включване на дадено вещество в CoRAP.

Създаване на CoRAP

Прилагайки установените критерии, основани на риска, ECHA и държавите членки идентифицират веществата, които могат да бъдат включени в CoRAP. Държавите членки изразяват интерес да оценят определено вещество, а ECHA създава проект на CoRAP с името на веществото, оценяващата държава членка и условната година на оценка. Всяка есен ECHA публикува проекта на CoRAP на своя уебсайт. След това Комитетът на държавите членки представя становище по проекта на CoRAP.

ECHA приема актуализацията на CoRAP въз основа на становището на Комитета на държавите членки. Той посочва безпокойствата за всяко вещество, както и държавата членка, която ще извърши оценката.

График

От датата на публикуване на актуализацията на CoRAP определените държави членки разполагат с една година за оценка на вещества, определени за първата (или текущата) година на CoRAP, и, ако е необходимо, подготвят проекторешение за искане на допълнителна информация от регистрантите на съответното вещество за изясняване на идентифицираните проблеми (потенциални рискове).

За информация относно по-нататъшните стъпки на процеса направете справка със страницата „Процес на оценка“.