План за действие на Общността

В Плана за действие на Общността (CoRAP) са изброени веществата, които ще бъдат предмет на оценка през предстоящите три години. След изтичането на първата година от този срок се извършва актуализация на плана, като в списъка се добавят веществата, които ще бъдат предмет на оценка през следващата година, добавена към срока на действие на плана, а също така се отразяват промени в списъка на веществата, планирани за оценка през втората и третата година на първоначалния план.

Веществата, подлежащи на незабавна оценка, се изброяват в списъка за първата година от срока на плана. Държавите-членки могат, обаче, да отправят във всеки момент уведомление, че разполагат с данни, обосноваващи приоритетна оценка на дадено вещество, дори то да не е включено в списъка в CoRAP. В такива случаи се допуска внасяне на изменение на CoRAP с цел веществото да бъде включено преди ежегодното актуализиране на плана.

Критерии за избор на вещества

ECHA и държавите-членки разработват основани на риска критерии за избор на веществата, които ще бъдат включени в CoRAP.

Критериите за избор обхващат информация за опасностите, информация за експозицията и тонажа на веществата, включително общия тонаж на дадено вещество, посочен в различни регистрации. Критериите, свързани с опасностите и експозицията, не се прилагат изолирано, а в съчетание въз основа на подход, основан на риска. Например дадено опасно вещество с контролирана експозиция може да представлява по-нисък приоритет в сравнение с по-малко опасно вещество с голяма експозиция.

Държавите-членки участват в работата по изготвяне на CoRAP, като предлагат вещества за включване в списъка. Те могат да използват утвърдените съвместно с ECHA критерии, основани на риска, или в някои случаи да се позоват на други свързани с рискове основания за безпокойство, почиващи на национални приоритети.

Критериите се актуализират периодично въз основа на придобития опит и промените на приоритетите.

Не всички вещества, които отговарят на критериите, подлежат на включване в списъка за оценка в CoRAP. Държавите-членки и ECHA трябва да преценят дали искане за допълнителна информация при приключване на процедурата по оценка би помогнало за изясняване на въпроса, пораждащ безпокойство във връзка с веществото. Включването на дадено вещество в списъка в CoRAP може да бъде обусловено и от интересите и капацитета на държавите-членки.

Изготвяне на CoRAP

Въз основа на приетите критерии, основани на риска, ECHA и държавите-членки идентифицират вещества, които може да бъдат включени в CoRAP. Държавите-членки заявяват своя интерес от извършване на оценка на дадени вещества, въз основа на което ECHA съставя проект на CoRAP, съдържащ наименованията на веществата и неокончателни срокове за извършване на оценките.

Окончателният вариант на CoRAP се приема след провеждане на консултации между държавите-членки и получаване на становище от комитета на държавите-членки към ECHA. През периода между публикуването на проекта на CoRAP и приемането от ECHA на окончателния вариант на плана е възможно добавяне или заличаване на вещества от списъка. В окончателния вариант на CoRAP се посочват първоначалните поводи за безпокойство във връзка с веществата и се определят държавите-членки, които ще извършат оценката.

 

През 2012 г. ECHA прие първия CoRAP за периода 2012-2014 г. Всяка година ECHA ще предоставя на държавите членки проект за актуализиране на CoRAP.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)