Оценка на вещества

Държавите членки оценяват веществата, изброени в CoRAP, за да изяснят дали употребата им поражда риск за човешкото здравето или за околната среда. Целта е да се изиска допълнителна информация от регистрантите на веществото, за да бъдат проверени предполагаемите опасения, ако е необходимо.

Оценката може да приключи и със заключението, че чрез предприетите вече мерки рисковете са контролирани в достатъчна степен. В противен случай оценката може да доведе до предложение за общоевропейски мерки за управление на риска, например ограничения, идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, или други действия извън обхвата на REACH, например хармонизирана класификация.

В сътрудничество с държавите членки ECHA определя критерии, основани на анализ на риска, и след това подбира веществата, които да бъдат оценени. Подбраните вещества се изброяват от ECHA в Плана за действие на Общността за оценка на вещества (CoRAP) след становище на Комитета на държавите членки. В окончателния вариант на CoRAP за всяко вещество ще бъде определена оценяващата държава членка.

Първоначалната причина за избор на вещество за CoRAP не ограничава обхвата на оценката. По време на оценката държавата членка може да установи други опасения, които се нуждаят от изясняване, за да заключи дали дадено вещество предизвиква загриженост или не. Въпреки това държавата членка може да насочи оценката към някои аспекти на веществото.

В процеса на оценка на веществото се оценяват всички регистрационни досиета от всички регистранти, специфични за едно и също вещество или група вещества, т.е. с цел да се вземат предвид общите тонажи на производството и комбинираната експозиция. Вземат се под внимание и други налични източници на информация.

Оценяващата държава членка разполага с 12 месеца от публикуването на  CoRAP (за веществата, изброени за първата година), за да реши дали трябва да поиска допълнителна информация от регистрантите с цел изясняване на риска. Това искане обикновено надхвърля стандартните изисквания за предоставяне на информация по REACH (приложения VII—X). Например може да се наложи регистрантите да предоставят проучвания, които са свързани конкретно с нарушаване на функциите на ендокринната система, информация за опасност от по-високо ниво дори ако всички регистранти са се регистрирали с по-малък тонаж, или мониторинг на нивата на концентрация в организмите или околната среда.

Становището, че е необходима допълнителна информация, се споделя с всички останали държави членки и ECHA с цел постигане на споразумение. ECHA взема съответното решение да поиска допълнителна информация.