Информация за ограничени вещества

Ограниченията за вещества, смеси и/или изделия са изложени в приложение XVII на REACH. Становищата на комитетите за оценка на риска и за социално-икономически анализ дават научна обосновка на предложенията за ограничаване. Допълнителни пояснения относно ограничаването могат да бъдат давани като въпроси и отговори и в ръководни насоки.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)